Natrag

Policija

Policija

 

Da li će policijski sindikati imati s kim da pregovaraju?

 

Ustajte prezreni, koje mori glad

 

Polazeći od potreba neposrednog izražavanja i usklađivanja zajedničkih interesa zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, a u cilju sprovođenja utvrđenih zajedničkih stavova i metoda sindikalne borbe za njihovo ostvarivanje, ovlašćeni predstavnici Nezavisnog sindikata policije i Policijskog sindikata Srbije zaključili su Sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju. Da li će zajedničko delovanje sindikata policije doneti boljitak onima koji obavljaju odgovorne a slabo plaćene dužnosti? Kako sada stvari stoje, ministar policije je čvrsto odlučan da sve što je u njegovoj moći upotrebi kako bi policija dobila bolje radne uslove...

 

Milan Glamočanin

 

 

Odbor za koordinaciju policijskog sindikata Srbije i Nezavisnog sindikata policije konačno je utvrdio aktivne legitimacije pregovaračkih timova, odnosno ovlašćenja da pregovaraju i zaključe kolektivni ugovor.

Na zajedničkom sastanku predstavnika Nezavisnog sindikata Srbije i Policijskog sindikata Srbije, utvrđeno je da sastav pregovaračkih timova utvrđuju sindikati samostalno.

 

Predmet kolektivnog pregovaranja

 

Za efikasan i uspešan tok procesa kolektivnog pregovaranja od izuzetnog je značaja da se prethodno utvrde pitanja koja će biti predmet kolektivnog pregovaranja. Polaznu osnovu predstavljaju zakonska rešenja, odnosno zakonom utvrđena prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, sindikata, principi i sadržaj odnosa poslodavaca i sindikata. Pri tome, zakonom utvrđeni nivo prava nije predmet pregovaranja, već polazna osnova za pregovaranje. Podrazumeva se obaveza poštovanja zakona za sve aktere kolektivnog pregovaranja.

Međutim, potrebno ja da obe strane u procesu pregovaranja evidentiranju ona pitanja  odnosno one obaveze koje druga strana nije ispunjavala, ili nije ispunjavala u dovoljnoj meri. Ta pitanja su najčešće predmet konflikata i smetnja uspešnom procesu pregovaranja, pa ih treba u pripremnoj fazi otkloniti.

Polaznu osnovu za definisanje predmeta kolektivnog pregovaranja predstavlja dostignuti nivo radnih, ekonomskih, socijalnih i sindikalnih prava zaposlenih, zaštićen u prethodnom kolektivnom ugovoru.

 

 

Odbor za koordinaciju Policijskog sindikata Srbije i nezavisnog sindikata policije

Pokretanje inicijative - novi Kolektivni ugovor za nove društvene okolnosti

 

Utvrđeno je da više ne treba imati dilemu da li je odabran pravi trenutak ili, drugim rečima, da li je ovo pravo vreme za pregovaranje. Sindikati, pokretači inicijative za zaključivanje novog Posebnog Kolektivnog ugovora za Ministrastvo unutrašnjih poslova, polaze od svog načelnog stava da je svako vreme pravo vreme za pregovaranje, jer je u svim okolnostima bolje i za poslodavce i za zaposlene i za državu da sede za pregovaračkim stolom, nego da "sede na barikadama" i troše preko potrebnu energiju na konflikte i podele.

 U tom smislu polazi se od uverenja da je nesporni zajednički interes Ministarstva kao poslodavca, svih zaposlenih i društva u celini, da Ministarstvo u celini bude stručno, kadrovski, organizaciono i u svakom drugom pogledu osposobljeno da uspešno obavlja svoju društvenu ulogu i funkcije, po najvišim evropskim civilizacijski dostignućima i standardima.

Pokretači inicijative imaju u vidu da su društvene okolnosti, pre svega ekonomske i socijalne, u celini nepovoljne, da one izazivaju političke i socijalne konflikte, kao i da policija neizbežno deli sudbinu svih ostalih građana i društva u celini.

 

 

Akteri kolektivnog pregovaranja u MUP

 

 

Akteri kolektivnog pregovaranja su poznati i nesporni - MUP u funkciji poslodavca, sa jedne, i sindikati, sa druge strane. Ovog puta, međutim, javlja se značajna promena od strane sindikata, u tom smislu što sada u proces pregovaranja zajednički ulaze dva sindikata - PSS i NSP.

Za uspešan tok, a posebno uspešno okončanje procesa kolektivnog pregovaranja - što

se ogleda u zaključivanju kolektivnog ugovora koji će za obe strane biti prihvatljiv - od velikog je značaja da se učesnici pregovora prethodno saglase o "pravilima igre", odnosno o proceduralnim pitanjima i pravilima po kojima će pregovori teći. Takav stav potvrđuje činjenica da su mnogi kolektivni pregovori propali upravo zato što im nije prethodio sporazum o ovim pitanjima.

U tom smislu sindikati, pokretači inicijative, predlažu sledeće osnovne principe na kojima treba da se temelje predstojeći pregovori:

Princip dobrovoljnosti u procesu pregovaranja;

Princip "dobre vere", odnosno međusobnog poverenja medu socijalnim partnerima;

Princip odgovornosti sindikata i poslodavca za definisanje i ostvarivanje zajedničkih interesa, koji moraju biti suštinske odrednice kolektivnog ugovora;

Princip argumentovanosti zahteva obe strane u procesu pregovaranja;

Princip pridržavanja pravnim normama koje regulišu ovu materiju, kao i prethodno prihvaćenih pravila i procedura procesa pregovaranja.

Polazeći od navedenih principa, učesnici u pregovorima treba prethodno da se saglase o nekim proceduralnim pitanjima vezanim za sam tok pregovora, a pre svega o sledećim:

- Vreme i mesto održavanja pregovora, tehnički i organizacioni uslovi za rad.

 

 

U ime Policijskog sindikata Srbije, predsednik Veljko Mijailović,

u ime Nezavisnog sindikata policije,

predsedavajući Predsedništva Aleksandar Gavrilović

 

 

 

 

 

 

SPORAZUM O SARADNjI I ZAJEDNIČKOM DELOVANJU

 

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Predmet ovog sporazuma je koordinacija i sprovođenje zajednički utvrđenih stavova i aktivnosti u cilju ostvarivanja radno-pravne zaštite, materijalnih, socijalnih i drugih interesa svojih članova, kao i u cilju ostvarivanja zajedničkih oblika organizovanja i korišćenja svojih legitimnih, legalnih i demokratskih oblika sindikalne borbe.

Potpisnici Sporazuma zadržavaju potpunu autonomiju u svom radu, osim u oblastima koje su zajednički usvojene i dogovorene ovim Sporazumom.

Član 2.

Zajednički stavovi i aktivnosti, u smislu člana 1. ovog sporazuma, odnose se na: pregovore i kolektivno ugovaranje sa poslodavcem, odnosno Vladom Repulike Srbije; organizaciju i sprovođenje svih oblika sindikalne borbe; izjave i saopštenja preko sredstava informisanja, odnos prema drugim sindikatima koji nisu pristupnici ovog sporazuma.

ORGAN KOORDINACIJE I ODLUČIVANJA

Član 3.

U cilju efikasnije koordinacije zajedničkih aktivnosti i sprovođenja zajedničkih stavova, u smislu ovog sporazuma, PSS I NSP formiraće sledeće telo:

1. Odbor za koordinaciju;

2. Predsedništvo odbora za koordinaciju;

 

Član 4.

Odbor za koordinaciju aktivnosti sindikata sačinjavaće ukupno 6 (šest) članova i to po 3 (tri) predstavnika PSS i NSP imenovanih od nadležnih organa matičnih sindikalnih organizacija.

Predsedništvo odbora za koordinaciju sačinjavaće po 1 (jedan) predstavnik iz oba sindikata, dakle po 1 (jedan) predstavnik PSS i 1 (jedan) predstavnik NSP, koje predlažu, biraju i imenuju članovi Odbora za koordinaciju iz svog sastava.

 

Član 5.

Organi određeni ovim Sporazumom mogu odlučivati ako sednici prisustvuje najmanje 2 člana iz svake sindikalne organizacije, a odluke donose većinom glasova prisutnih.

Odluke donete od strane organa iz stava 1. ovog člana su obavezujuće za organe sindikata iz ovog Sporazuma.

Na sednicama Odbora za koordinaciju utvrđuju se predlozi zajedničkog delovanja i donose odgovarajuće odluke.

Način rada Odbora za koordinaciju će se urediti Pravilnikom o radu.

 

Član 6.

Organ određen ovim Sporazumom se konstituiše u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma.

FINANSIRANjE

Član 7.

Potpisnici Sporazuma obavezuju se da zajednički u pojedninačnim iznosima od 50 odsto finansiraju buduće projekte koje će kroz ovaj Sporazum realizovati, a što se prvenstveno odnosi na: pripremu i izradu nacrta pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u R. Srbije i sve prateće troškove vezane za donošenje istog (angažovanje stručnjaka iz oblasti pravnih, ekonomskih, radnih, socioloških, medicinskih pitanja) organizaciju konferencija za štampu i svih drugih oblika zajedničkih istupanja u javnosti; organizaciju i sprovođenje svih oblika sindikalne borbe koje zajednički budu preduzimali (protesti, štrajkovi..)

Član 8.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme od strane ovlašćenih predstavnika sindikata.

Svaka stana zadržava pravo na donošenje odluke o raskidu ovog Sporazuma, ukoliko smatra da za isto postoje razlozi, ali ne pre završetka započetih zajedničkih aktivnosti.

 

Član 9.

Izmene i dopune ovog Sporazuma može predložiti Odbor za koordinaciju.

 

Ovaj sporazum je zaključen u Beogradu, dana 29. 01. 2010. godine.

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane