Natrag

Testament

Testament

 

EKSKLUZIVNO

 

Jugoslav Petrui: Ko je unitio Srbiju (1)

 

Balkanska orba po receptu tajnih slubi

 

 

Pie: Branka ukovi

 

Petrui: Predoavam moje interno razreenje meusobno orkestriranih dokumenata, sudskih zapisnika, pisama, medijskih manipulacija, falsifikovanih i originalnih dokumenata, iz kojih se paljivom analizom moe izvui zdrav zakljuak - ko prikriva sve zloine na svim teritorijama bive SFRJ, ko su organizatori a ko izvrioci iz redova vojnih i policijskih, civilnih i kriminalnih struktura

 

Strane slube i njihovi domai sateliti godinama su bili i ostali nona mora Srbije. irei svoje interese preko domaih izdajnika, pojedinci ovih monstruoznih organizacija iz senke, spremi na sve (manje zarad dobrobiti svojih zemalja, a mnogo vie zbog sopstvenih depova), naneli su naoj zemlji daleko veu tetu i od onih surovih ekonomskih sankcija devedesetih. Pri tom, veoma veto i dalje dre omu oko vrata veini nekadanjih (pa i dananjih) domaih politiara, koju su zatezali i koji i dalje zateu kad god bi se neko usudio da slepo ne sledi volju gospodara.

Kada istoriari jednoga dana budu ocenjivali ulogu stranih slubi i njihovih podanika u uruenju jedne zemlje od Vardara do Triglava (u orkestriranju lai zbog kojih su se svi njeni podanici zakrvili, u korienju pravnih hibrida, nama poznatih kao Haki tribunal, Specijalni sud u Beogradu i nevladine organizacije, izmiljenih kao pogodno oruje preko kog se i danas disciplinuju neposluni Srbi), jedno od najintrigantnijih svedoanstava bie upravo - ovo pred vama.

ovek po imenu Jugoslav Petrui, profesionalni obavetajac, koji se u medijima i mnogim hakim i domaim procesima pominje u kontekstu poinioca i uesnika u najteim krivinim delima tokom devedesetih godina, od pijunae protiv Savezne Republike Jugoslavije, izdaje zemlje i pokuaja ubistva biveg predsednika Slobodana Miloevia, preko ratnih zloina na Kosovu i Metohiji, zloina u Srebrenici, do otmice francuskih pilota, odluio je da ekskluzivno za magazin Tabloid, jednom za svagda, otvori svoj "kofer tajni" i srpsku javnost upozna sa istinom - koje su organizacije i pojedinci zakuvali orbu naem narodu.

- elja mi je da doprinesem bezbednosti ove zemlje i njenih graana, time to u sa vama da podelim svoja saznanja o tome ta se zaista deavalo tokom ratnih dejstava u SRJ i Srbiji, a o emu posedujem i prateu dokumentaciju - zapoinje svoju ispovest Jugoslav Petrui, simbolino je nazivajui "testament".

- Moji dokazi predoie vam da, sem to su svi zloini usko povezani, ujedno su i sinhronizovano organizovani od strane obavetajnih slubi svih bivih republika Jugoslavije, zdrueno sa amerikim, francuskim, engleskim, ruskim, izraelskim tajnim slubama. Pomenute inostrane strukture imale su interes da organizuju okupaciju ovih teritorija koje su im potrebne za premetanje Berlinskog zida u Srbiju, odnosno novi hladni rat koji se ve vodi izmeu pomenutih svetskih sila. Dok su efovi srpskih tajnih slubi zarad materijalne koristi izdali zemlju, kako bi im, radei u interesu velikih sila, kasnije bilo omogueno da kupuju banke, medije, preduzea... i tako kontroliu srpsko drutvo.

Listajui na hiljade stranica dokumentacije, sortiranih u est pretrpanih registara, Petrui tvrdi da se u njima nalazi njegovo lino, interno razreenje meusobno orkestriranih dokumenata, sudskih zapisnika, pisama, medijskih manipulacija, falsifikovanih i originalnih dokumenata, iz kojih se paljivom analizom moe izvui zdrav zakljuak - ko prikriva zloine koji su se odigrali na prostorima bive SFRJ, ko ih je organizovao, a ko su izvrioci iz redova vojnih i policijskih, civilnih i kriminalnih struktura.

Na pitanje zato bismo mu danas verovali sve to tvrdi, s obzirom na to da Colonel Dominik (jedan od alijasa Jugoslava Petruia) ipak nije obian vojnik niti kriminalac, ve obavetajac koji je i danas u slubi, odluno iz topa odgovara:

- Nikako ne elim da izbegnem da nadleni sud utvrdi kakva je moja stvarna uloga i koji je stepen moje odgovornosti u tim dogaajima. Ali nemam moralno, pa ni istorijsko pravo da utim o saznanjima koja se tiu ne samo mene ve i moje drave, a koje sam prikupio bavei se profesionalno svojim poslom. Moj proces pred Vojnim odeljenjem Okrunog suda u Beogradu prekinut je zbog nedostatka dokaza i vraen na dopunu istrage u ponovljenom suenju protiv mene i jo etvorice saoptuenih.

Ipak, mi smo ve jednom osloboeni na sudu od optubi da smo formirali paravojnu grupu "Pauk" kako bismo se bavili pijunaom u korist francuske obavetajne slube, kao i da smo odgovorni za ubistvo dvojice kosovskih Albanaca tokom NATO bombardovanja SRJ 1999, iznudu i nedozvoljeno dranje oruja. Stoga tvrdim da je vetako odravanje ovog procesa neophodno svim strukturama u Srbiji, da bi kroz njega odrali procese preko kojih, osuujui druge, "peru" svoja prava delovanja. Sve fingiranje postupka vidi se kroz prizmu krivine prijave podignute protiv mene tokom agresije NATO, a koja se kroz iskaze saokrivljenih i svedoka, klonira i "dodaje" u zapise njihovih izjava tokom istrage i krivinog postupka.

Iako je ubeen da njegov proces nikada nee dobiti sudski epilog, jer o svim relevantnim delovima tog suenja praktino sve instance - od tuilatva i nadlenih institucija, preko NVO i Natae Kandi - ute, a pomalo i zaziru od kontakta sa okrivljenim. Kako bi ih suoio sa svojom dokumentacijom, Petrui ovih dana zatrpava papirima nadlena ministarstva, tuilatvo i istranog sudiju. Ve pomenuti registri predati su i na adrese nadlenih BiH i hrvatskih institucija, a priprema i dokumentaciju koju planira da preda i Crnogorcima i Makedoncima.

Obavetajac iji je identitet raskrinkan pre deset godina, kada je Dravna bezbednost podnela krivinu prijavu protiv njega zbog navodne pijunae, a zbog ega je ispod njegovog lika u dnevnoj tampi osvanuo potpis "Terorista koji je pokuao da likvidira predsednika", kae da su 16. maja 1999. godine, na sastanku oficira bezbednosti Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutranjih poslova i Savezne dravne bezbednosti, kod tadanjeg predsednika SRJ, zamenici naelnika KOS-a Aleksandar Vasiljevi i Branko Gaji, potom naelnik OS VJ Branko Krga i njegov zamenik Toma urin, pokuali da zavaravaju Miloevia da je Petrui ratni zloinac.

- Kada je istina o akcijama po BiH poela da izvire na povrinu, izdajnicima ove zemlje bilo je neophodno da serviraju Miloeviu lako svarljivu priu, kojom e da ga obmanu. Za ovu rabotu posluio je 10. diverzantski odred, specijalna jedinica koja je postojala pri komandi vrhovnog taba Vojske Republike Srpske, koja je napravljena samo da bi neko mogao njome da se poslui da opravda scenario kako Srebrenice, tako i Vukovara i Kosova. Tada zaduuju ljude iz slube DB-a Radeta Markovia, Zorana Mijatovia, Davida Gajia, Gorana ivaljevia i druge da organizuju moje hapenje. Ali tako da se krivina prijava i celokupan moj budui proces poklope sa tek predstojeim suenjima u Hagu i domaim sudovima, odnosno da se prikriju moje prave aktivnosti i infiltriraju sve one kojih obavetajne slube ele da se ratosiljaju, kako bi spreili da se eventualne budue istrage ne okrenu u njihovom pravcu, odakle i potiu - tvrdi Petrui i ukazuje da zapisnik sa tog sastanka otkriva kompletnu politiku pozadinu ovog suenja.

Kriviina prijava iz novembra 1999. sumnjii ga da je okupio grupu od 25 osoba kojima je obeao platu od hiljadu maraka, ratni plen i dnevnicu VJ, i da se sa njima, pod nazivom "Pauk", obreo na putu ka Kosmetu 18. aprila, gde su u Deanima pridodati 125. motorizovanoj brigadi. Navodi se da je Petrui bio komadant, Milorad Pelemi zamenik, a oficiri Rade Petrovi, Zoran Obrenovi, Zijad igi i ivko Mii. Izvesni Ser Lazarevi je preko Branka Vlae, vieg policajca Republike Srpske, navodno dovozio novac iz Pariza, koji je prema prijavi DST-a (Slube dravne bezbednosti Francuske) dodelio Petruiu da ga podeli svojim "plaenicima". Njegova "izdaja" se ogledala i u tome da je svakodnevno preko satelitskog telefona i faksom odavao podatke sa terena Patriku Foru, efu DST-a.

Navodi se i da je, po nalogu DST-a, sa Vlaom i grupom od 120 plaenika otiao u Zair, na ratite, zarad sopstvene koristi. Takoe pie i da je kao suvlasnik firme Geolink iz Pariza primao isplate za fiktivne poslove za raun DST-a. Sa Pelemiom, Vlaom i Petroviem navodno je na Kosovu poinio vie zloina prema albanskim civilima i iznudom obezbedio dodatni priliv novca. Po kraju rata, pie da su nastavili sa pijunskom delatnou po Srbiji.

Fingiranjem Pelemiove izjave, prema Petruievim reima, organizatori zavere zapravo su napravili loginu "vezu" izmeu Draena Erdemovia i Stanka Savanovia (buduih svedoka), a preko ega se povezuju dogaaji u Zairu, ri Lanki i na Kosovu, kroz oficire VJ i MUP-a, odnosno kroz sve aktivnosti koje je Pelemi imao u Hrvatskoj, Bosni i Kosovu - zbog ega je rtvovan i iskorien.

- Poto su obeastili Pelemia, slube ga ciljno pridodaju meni, kako bi posluio kao kopa koja e "pokriti" sve te zloine i zamagliti vidik ka akterima izdaje i veleizdaje. Stoga organi bezbednosti policije i Vojske Srbije, a tako i Republike Srpske, BiH, Hrvatske, KiM, Francuske, Engleske, Amerike, Izraela, sinhronizovano pomau sa strane prikrivanje tih aktivnosti, i kroz moj proces prave miks svih spornih dogaaja. Neophodno im je, dakle, da svoje zloine prikau onako kako su ih stvarno radili, ali tako to e prethodno da ih pripiu nekom drugom, u ovom sluaju meni. I to tako nebulozno da niko ne moe da ih razume prouavajui dokumentaciju - kae Petrui.

Pojanjavajui da se takvim montiranjem, u stvari, unapred pokrivaju sva svedoenja Draena Erdemovia u Hagu nekoliko godina kasnije, i da isto to, samo pred domaim sudovima, govori njegov najbolji prijatelj Stanko Savanovi, Petrui ocenjuje da su dva najvea zloinca u Srebrenici, koji su posle tog dogaaja pucali jedan na drugog, sada kljuni svedoci - jedan u Srbiji, drugi u Hagu.

- Erdemovi svedoi u ak osam hakih procesa, a ovaj sluaj predstavlja kamen-temeljac konstrukcije kojom se pokrivaju njegove izmiljotine. Njihova nesmetana etanja po suenjima, jo tada, dodatno su obezbedili montirani spisi SDB-a koji sve dogaaje na isti kalup pripremaju u reiji Vasiljevia i onih oko njega, u saradnji sa Jovicom Staniiem i ljudima njemu podreenim. Podrku im svesrdno prua savezni ministar za informacije preko Savezne direkcije koja ove iste lai prenosi u novinama, a preko kojih optuene pred Hakim tribunalom kasnije dovode u zabludu jer ih ovi koriste kao sopstveni dokazni materijal.

U spisima je meutim preivelo i svedoenje generala Ilije Brankovia, iz kog se, tvrdi ovaj obavetajac, nedvosmisleno vidi prava istina - da on u stvari nije pijun. Naprotiv, ovaj general jasno kae da je od 1995. godine izmeu Petruia i VJ postojala slubena saradnja. Ovo svedoenje predstavlja rezime svega onoga ta je pozitivno uradio za Vojsku, kakve je kontakte u vreme najstranije izolacije SRJ uspostavio u korist VJ, njegove aktivnosti prilikom prodaje vika naoruanja u Zairu da bi se od tog novca (koji je kasnije nestao) nabavila oprema koja je bila neophodna za rat na Kosovu, i stvarna uloga Geolinka. Iz svedoenja se ak vidi i da je tu "saradnju" aminovao tadanji naelnik Vojne bezbednosti Aleksandar Dimitrijevi.

- Nepotrebno je naglaavati da i sud u ovom procesu najmanje interesuje to da se bavi optunicom, ve po svaku cenu ele da kroz moj proces provuku to vie irelevantnih detalja kako bi osigurali politiki progon dravnika i oficira SRJ, i time zadovoljili potrebe Hakog tribunala, Specijalnog odeljenja Okrunog suda u Beogradu i Vea za ratne zloine, u ime stranih interesa na ovim prostorima!

Uz ovakav zakljuak, na sagovornik izvlai i nalog za hapenje koje je izdao Geza Farka 17. maja 1999, na osnovu kog je dva puta dran u pritvoru "kao terorista", i to posle zakljuka vojnog tuioca pri komandi Prve armije da "s obzirom na to da iz iskaza Petruia drugih dokaza nema, ne stoji osnovana sumnja da je poinio navedeno ili neko drugo krivino delo" na osnovu ega je doneto i reenje o ukidanju pritvora.

- aci domaih izdajnika upravo je takva krivina prijava bila potrebna da svrgnu Miloevia i bace Vojsku na kolena. Paljivo sastavljenom prijavom, dakle, namee se zakljuak da od 1997. godine radim protiv SRJ, od kada, odgovorno tvrdim, poinje i pripremanje terena i izmiljanje kvazigrupe "Pauk" iji e im navodni lanovi kasnije posluiti kao rtveni jaganjci preko kojih e pokuati da "pokriju" sva svoja zverstva i lano poveu izvesne strukture ljudi iz Republike Srpske sa zloinima u Bosni, na Kosovu i pojedinanim politikim ubistvima irom teritorije bive SFRJ. Sve te sporne procese uvek je servisirala ista grupa ljudi, isti tuioci, sudije, politiari koji su me proganjali, kako ovde, tako i u inostranstvu - istie Petrui, koji je esto bio predmet rasprava na suenjima Slobodanu Miloeviu, Neboji Pavkoviu, Milanu Milutinoviu, Vojislavu eelju i drugima: - O zatakavanju moje stvarne uloge na Kosovu najbolje svedoi dijalog Miloevia sa bivim naelnikom uprave bezbednosti JNA Aleksandrom Vasiljeviem, kada, pravei se da ne zna ko sam, iako je po slubenoj dunosti to morao da zna, ovaj najvei izdajnik srpskog naroda i strani plaenik zapravo sebe razotkriva.

S obzirom na to da su ljudi, dogaaji i vremenske instance isprepletane i izvuene iz konteksta i injeninog stanja, ovaj sluaj je veoma zamren, a to je, prema reima naeg sagovornika, i bio cilj pojedinaca i organizacija koji su zdruili svoje snage i interese da naprave haos na ovim prostorima. Ciljnu "papazjaniju" koja je stvorena da bi se sakrili iza potpunog onesposobljavanja itaoca dokumentacije da razdvoji i ralani injenice radi njihove provere, Petrui e, samo za Tabloid, pokuati da objasni tako to e saetije i konciznije da se postavi u situacije, vreme i ljude koji odgovoraju stvarnom, injeninom poloaju. Naravno, koliko je god to mogue.

 

 

 

 

Pismo Karadiu

 

Pismo koje je Radovanu Karadiu poslao britanski oficir, u kome ga poziva da se preda Hagu, jo jedan je dokaz o sadejstvu francuske, amerike i britanske drave sa domaim slubama. Sastanak koji je tim povodom organizovan u Parizu, a gde su uestvovali ljudi iz DB-a, Mirko Boi i jo nekoliko njih - ekipa koja ve tada radi na rasturanju SRJ za interese inostranih tajnih slubi - meu kojima su Aleksandar Vasiljevi, Geza Farka, Branko Gaji, Branko Krga, u Bosni Petar Salapura, Alija Delimustafi, Nikola Zimonja, Nikola Bursa, sa slubom DB-a pokuavaju da uz pomo Jovice Staniia, Dragie Ristivojevia, Davida Gajia, Gorana ivaljevia, Zorana Mangotia i Zorana Katovia iskonstruiu i predstave kao sastanak na kojem sam napravio rat na Kosovu.

 

 

 

 

Jugoslav Petrui najpoznatiji je francusko-srpski pijun. Radio je za francusku, ali i za jugoslovensku tajnu slubu, a meunarodnu reputaciju stekao je u Zairu, gde je uvebavao elitne trupe Mobutua Sese Sekoa. Uestvovao je u 17 ratova, izmeu ostalih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Indiji, Ruandi, Ugandi, Obali Slonovae.... Srpske vlasti uhapsile su ga 25. novembra 1999. sa pet pripadnika rezervnog sastava Vojske Jugoslavije pod optubom da su planirali atentat na tadanjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloevia. Grupa Pauk optuena je za pijuniranje u korist francuske obavetajne slube. Na duu mu je stavljeno da je poinio ratne zloine u Srebrenici, gde je delovao kao pripadnik 10. diverzantskog odreda. Tabloid e u nastavcima objaviti njegovu ispovest, kojom on, kako kae, eli da sve, pa i sebe, izloi sudu javnosti.

 

U sledeem broju: Uloga Natae Kandi u zatakavanju ubistva dvojice Albanaca na Kosovu

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane