Natrag

Kraljevo

Kraljevo

eleznice Srbije: posebno potovanje prema sindikalnim liderima

 

Nesavesno je krasti ispod sto tona nafte

 

teta koju je nedavni zemljotres naneo Kraljevu, sva je prilika, zaostaje za onom koju su svima nama u Srbiji naneli rasipniki nastrojeni i gramzivi rukovodioci JP eleznice Srbije iz ovog grada

 

Igor Milanovi

 

Radniki hleb ima mnogo kora. Sindikalni, nasuprot tome, ponekad ume da bude mek kao dua. Predsednik Sindikata izvrnih slubi srpskih eleznica iz Kraljeva Neboja Niki lepo ivi od svoje funkcije i poslunosti onima koji ga hlebom hrane.

Niki je sindikatom profesionalno poeo da se bavi pre mnogo godina. Ve nekih pet godina ne radi vie kao mainovoa, to mu je neko bilo osnovno zanimanje, ali zato sve vreme uredno prima platu za redovni, noni i rad nedeljom i u dane praznika. Umesto da se mui u lokomotivi, on ivi u hotelu Beograd u Beogradu, gde mu smetaj finansiraju sindikalci, a zbog takvog stresa ima i beneficirani radni sta i kompletne dnevnice, iako mu je sve ve ionako plaeno i preplaeno.

Teak je Nikiev sindikalni posao, kao to vidimo. Zbog toga nesrenik mora da ode i na godinji odmor. Prole, 2009. godine, sa enom i decom boravio je na tunoj Sardiniji, u skromnom hotelu sa samo etiri zvezdice. Raun za to porodino letovanje iznosio je 684.010 dinara, a profaktura od 16. juna 2009. na realizaciju je dospela u KSR Beogradturs, firmu erku eleznice Srbije.

 

ta e na poslu

 

Valjda je red da se i sindikalni pregaoci ponekad odmore na raun prebogate radnike klase koju zastupaju, rezonovao je Ljubomir Stoini, pomonik generalnog direktora JP S za zavisna preduzea, zbog ega se nije usprotivio plaanju rauna za Nikievo letovanje. Stoiniu, koji je usput zaduen i za rad sa sindikatima (?!) ovo plaanje nije bilo poseban teret, jer je KSR, koji je pod njegovom kontrolom, godinama upravljao ilegalnim toionicama pia pod zbirnim imenom - sindikalnih bifea.

Ti bifei su po pisanju sindikalnih novina nicali svuda po Srbiji, na svim eleznikim stanicama. U njima su umorni elezniari mogli da se okrepe uz poneku aicu po pristupanim cenama, tj. po cenama koje su bile toliko "pristupane" da je nedavno poreska inspekcija pozatvarala ove birtije.

Po horskom graktanju pisaca sindikalnih glasila za ovu prohibicionu nesreu krivi su oni koji su to prijavili, a ne oni koji su pie nalivali mimo zakona zemlje od koje primaju platu. Kada su u pitanju uslovi rada, sindikati S-a su mnogo tii, gotovo neujni, u odnosu na zabranu opijanja bez poreza.

Po izvetaju Unutranje kontrole br. 37/2009-1 od 2. februara 2009. godine u SP Kraljevo, 2008. godine poginuo je radnik zaposlen na crno. Sindikat je o tome utao, a to i dalje ini. Za primanje radnika bez radnog ugovora i obavezne zatitne opreme bio je odgovoran Slavia Stojanovi, tadanji otpravnik vozova u stanici Vitanovac. Jo krajem 2008. godine protiv Stojanovia je bila podneta prijava, jer neopravdano nije dolazio na posao. I pored toga, on je uredno dobijao punu platu, i to sa dodatkom za prevoz, a S je za njega plaao i sve zakonske doprinose i poreze.

Umesto da ispita ko je falsifikovao slubene isprave o navodnom redovnom Stojanovievom radu, direktor vora Kraljevo Milinko Bojani je ovom (ne)radniku omoguio raskid radnog ugovora, i to - uz otpremninu! Stojanovieva ena ima firmu za renoviranje i graevinu Big Boy preko koje su ili mnogi sumnjivi poslovi za raun eleznica Srbije, pa je to mogui razlog za direktorovu boleivost prema rukovodiocu koji ne dolazi na posao, ali zato puta da mu ginu neprijavljeni radnici.

Jedan od rekordera u nedolaenju na posao uz istovremeno primanje pune plate je i Milo Veselinovi iz Kraljeva, za koga je Policijska uprava Kraljevo 2. decembra 2009. godine izdala saoptenje za javnost da je doveden istranom sudiji uz krivinu prijavu zbog osnovane sumnje da je izvrio krivino delo prevare u slubi na tetu JP eleznice Srbije. Takav ivotni put, kao ni injenica da se Veselinovi skoro celu deceniju nije pojavljivao na radnom mestu, a da za to nije imao validno opravdanje, nisu bili nikakav razlog da ga njegovi pretpostavljeni suspenduju bar do okonanja postupka.

A kako bi pretpostavljeni i mogli tako neto da preduzmu protiv Veselinovia, kada su u istom saoptenju PU Kraljevo ba oni pomenuti kao njegovi - sauesnici?! Zbog krivinog dela nesavesnog rada u slubi tada su, naime, privedeni i direktor vora Kraljevo Milinko Bojani, kao i njegov sadanji zamenik Milan Jeki, koji je do pre ove krivine prijave bio ef.

Pored Bojania i Jekia, jedan od onih koji vedri i oblai u eleznikom voru u Kraljevu bio je i direktor Sektora za saobraajne poslove Zoran Dini, bez ije saglasnosti okrivljena i privedena trojka nije mogla da se vrati na posao pre eventualne oslobaajue presude.

 

Osloboeni poreza na tui raun

 

Za eleznice Srbije se pria da je bogatija od same drave, jer kroz njene raune godinje prou milijarde dinara. Tamo gde je puno para na gomili uvek je prisutna i domaa mafija, pa se tako i oko S vrzmaju svakojaki likovi. Mafija, kao to znamo, poiva na zakonu omerte (nita ne vidimo, nita ne znamo).

Ko prekri ovaj zavet utanja biva kanjen za primer drugima. Tako je sud nedavno na posao vratio slubenika koga su u JP S Ni nezakonito otpustili s posla, jer je savesno prijavio nestanak 68 tona nafte. Ako je za prijavu ove "sitne" krae dobio otkaz, moemo samo da pretpostavimo ta mu se sprema, budui da je sada prijavio krau - bagera!

Sindikati, koji bi trebalo da se bore za prava radnika i ouvanje imovine ovog javnog preduzea, imaju prea posla. Pored ve pomenutog otvaranja mehana, oni podobnim (itaj: slepim, gluvim i nemim) radnicima daju kartice za kupovinu u megamarketima u kojima se PDV dostavlja na plaanje firmi koja je kartice podelila. Radnici tako pazare osloboeni poreza, pa onda istu tu robu na crno prodaju za svadbe i druge manifestacije. Zaradu im doniraju svi poreski obveznici Republike Srbije.

Jedan sindikat u JP S dosetio se i da drva za ogrev iz Vreoca i Suve Reke vercuje u Kraljevo vagonima eleznice, i to bez plaanja naknade za prevoz. Zato bi i plaali, pitaju se upueni, kada ta ista drva zavravaju na stovaritu koje se povezuju sa Milinkom Bojaniem, gde se prodaju po trinoj ceni.

Od takvih "boraca za radnika prava" nemamo ta da oekujemo osim novih lopovluka.

 

 

 

 

Preduzete mere

 

ta su sve podobni radnici u stanju da uine, a rukovodstvo eleznica Srbije da proguta, pokazuje i sluaj Aleksandra Antonijevia. Zavod za zdravstvenu zatitu radnika Zastava d.o.o. svojim dopisom od 1. oktobra 2010, broj 2194 obavetava nadlene u JP eleznice Srbije sledee:

"Osigurano lice, Antonijevi Aleksandar iz Kragujevca, JMBG 2805978720043, zaposlen u JP S - SP Kraljevo - stanica Kragujevac - sada pacijent naeg Zavoda, dana 10. maja 2010. podneo je zahtev da se njegov zdravstveni karton iz ambulante Zavoda za zatitu radnika eleznica Srbije uputi u nau zdravstvenu ustanovu.... to se tie doznaka koje nam je dostavio, i to:

- doznaka od 6. jula za period 9. jun do 9. jula 2010. i

- doznaka od 16. avgusta za period od 17. jula do 17. avgusta 2010.

moe se konstantovati da one nisu validne...

Na osnovu svega napred navedenog moe se konstantovati da medicinska dokumentacija i zdravstveni karton nisu voeni saglasno pozitivnim propisima i da izdate doznake zbog privremene spreenosti za rad nisu validne, a protiv doktora Deretia (Milorada, prim aut.), zaposlenog u naem zavodu bie preduzete mere saglasne zakonu."

Nije nam poznato da je rukovodstvo JP S - SP Kraljevo - stanica Kragujevac, prvenstveno ef stanice Raievi, preduzeo bilo ta protiv svog nesavesnog radnika. Medicinari su, ipak, malo delatniji.

 

 

Koloplet

 

U koloplet koji ini sve to moe da zataka nezakonitosti u radu eleznikog vora Kraljevo, upueni svrstavaju direktora Milinka Bojania, njegovog zamenika a biveg efia Milana Jekia, direktora sektora unutranje kontrole uru Rapaia, zamenika generalnog direktora za infrastrukturu Predraga Jankovia, kao i direktora sektora za saobraajne poslove Zorana Dinia.

 

 

Kakva sluajnost

 

Uticaju monika alavih na pare pripisuje se i to da je 2009. godine Radio S media iz Beograda, inkasirao 354.000 dinara za samo mesec dana reklamiranja Beogradtursa (zavisne firme u sklopu JP S, zaduene i za finansiranje letovanja poslunih sindikalaca)..

Direktor za zavisna preduzea i rad sa sindikatima je Ljubomir Stoini, dok je S radio u vlasnitvu porodice Zorana Bakija Anelkovia, koji je istovremeno, eto sluajnosti, i lan Upravnog odbora JP eleznice Srbije.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane