Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

Ko može da izda potvrdu o dostojnosti (političkoj podobnosti) sudskim veštacima, ako ne BIA?

 

Zovi partiju da ti izda artiju

 

Igrajući se jednom starom, dobro proverenom birokratskom terminologijom, Ministarstvo pravde nedavno je "na mala vrata" uvelo očito nikad prežaljenog vampira - takozvanu moralno-političku podobnost. Ovu verbalnu maskaradu prepoznao je i analizirao Tabloidov urednik Josip Bogić, bivši pukovnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala i stalni konsultant OEBS-a

 

Josip Bogić

 

 Nedavno me jedan dugogodišnji bankar i magistar ekonomskih nauka pitao da li sam upoznat sa oglasom koji je objavilo Ministarstvo pravde, a tiče se upisa u registar stalnih veštaka. Na zvaničnom sajtu nadležnog ministarstva zaista piše da je objavljen javni poziv za imenovanje sudskih veštaka. Sve je bilo uobičajeno u tom pozivu, sve osim jednog uslova - da se od kandidata traži da je "dostojan za obavljanje poslova veštačenja". Bilo mi je odmah jasno zašto me u vezi s tim oglasom zvao onaj moj prijatelj...

Pored niza uslova, zakonopisci su propisali i uslov "da je kandidat dostojan za obavljanje poslova veštačenja". Kao prvo, postavlja se pitanje: šta je to dostojnost? Valjda je u tom oglasu trebalo opisati i pojam dostojnosti da bi kandidati mogli da imaju predstavu u šta se upuštaju?

 Kao drugo, ako postoji takva definicija, postavlja se pitanje ko je njen tvorac i koje bi sve elemente trebalo da sadrži takva definicija.

Ako se traže stručnjaci za određenu oblast, koji bi trebalo da daju svoj nalaz i mišljenje o nečemu, na osnovu kojeg bi sud trebalo da donese svoju odluku, tada bi logično bilo da takvi kandidati poseduju određena stručna znanja i veštine, a ne da su "dostojni". Dostojni čega?

Ili možda postoji i neko novo tehnološko otkriće koje su otkrili naši "demijurzi" (reč "demijurg" prvobitno se upotrebljavala u vezi sa zanimanjem majstora koji narodu obavlja usluge kao graditelj, neimar...). Možda će se propisati i količina dostojnosti koja je potrebna za sudskog veštaka? Biće potrebno samo da se na toj spravi postavi dozer, pa kada se upali lampica da je postignut dovoljan nivo dostojnosti, kandidat će biti izabran, a komisija će pozvati sledećeg kandidata. Sve govori da je ovaj predlog potekao od jednog eksperta koji u svom govoru često pominje reč "dostojnost", a čija je uloga u "rasformisanju" pravosuđa bila presudna. "Nomina sunt odiosa" ("Imena ne treba pominjati", prim. red.).

Nekada davno u "brozna vremena", postojala je obaveza "moralno-političke podobnosti" kao bitnog uslova da bi neko bio imenovan na neku od važnih funkcija. To je podrazumevalo pripadnost i odanost jednoj jedinoj tadašnjoj partiji pod imenom Savez komunista Jugoslavije (SKJ).

Ko nije bio član SKJ nije ni mogao da bude "dostojan", odnosno moralno-politički podoban. A tu podobnost davali su "drugovi odozgo".

Neki bi rekli da je to bilo vreme tiranije i jednoumlja. Možda su delimično u pravu. Tadašnji sistem, neću reži režim, bio je takav da pojedinci nisu imali političke slobode, a pod njima podrazumevam da nisu mogli da "laju" na "Brozovu ikonu" i njemu slične, ali su za uzvrat imali ekonomske slobode, daleko veće od današnjih.

Demokratskim promenama ukinuli su nam te "stege" i sada možemo da "lajemo na postojeći režim" do mile volje, ali to "lajanje" neće nikoga preterano ugroziti. Osim toga, nacija je postala ekonomsko roblje, a naše su demokratske velmože postale gospodari života i smrti tih istih robova.

 Ne treba zaboraviti ni činjenicu da za "lajanje" treba i snaga, a ona ulazi na usta. Praznog stomaka ne može da se "laje". U takvim okolnostima misleći čovek može samo da zavija kao pas na kiši.

Zahvalnost onima koji su nam omogućili političke slobode ("lajanje") i doneli nam ekonomsko ropstvo, treba nanovo izmeriti. Danas za određene poslove nije potrebna moralno-politička podobnost, jer se ona transformisala u "demokratsku terminologiju", pa je politički korektno reći "dostojnost".

Znam da potvrde o tome da li je neko lice osuđivano izdaje MUP, a potvrde o tome da osoba nije pod istragom sud. Da li je to došlo doba da potvrdu o "dostojnosti" izdaje BIA, ili možda politički komesari vladajućih stranaka i koalicija, baš kao i kod reforme sudstva?

Jedino ostaje misterija - u kojoj formi će potencijalni kandidati prilagati dokaz o dostojnostiitaj: lojalnosti). Jer, ne treba zaboraviti da nekada i forma štiti suštinu stvari. Možda će državni sekretar smisliti neku pravnu formu za to.

A šta će se desiti ako kandidat za veštaka ne podnese dokaze o svojoj dostojnosti? Da li će to značiti da će automatski biti eliminisan, a njegov zahtev odbačen kao nepotpun? Ko će u tom slučaju, ako se kandidat žali zbog tog razloga, biti merodavan da odlučuje o žalbi?

 Trebalo bi o tome debelo razmisliti.

A šta ako žalba stigne do Strazbura i kandidat bude toliko drzak da se žali tim institucijama za diskriminaciju? Treba li ga uhapsiti do 30 dana u skladu sa novim izmenama ZKP-a, zbog klevete državnih organa? Po skraćenom i efikasnom postupku. Sve radi daljeg razvoja demokratije i približavanja Evropi i evropskim tekovinama.

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs za moralno-politički podobne

 

(Sa zvaničnog sajta Ministarstva pravde)

 

 

Na osnovu člana 30. stav 2, a u vezi člana 11. st. 1. i 2. Zakona o sudskim veštacima ("Sl. glasnik RS", broj: 44/10), ministar pravde objavljuje:

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE SUDSKIH VEŠTAKA

Sudski veštaci po oblastima za potrebe prvostepenih sudova u Republici Srbiji

Pored opštih uslova za rad u državnim organima kandidat za sudskog veštaka treba da ispunjava i sledeće posebne uslove:

·  da ima odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama, za određenu oblast veštačenja;

·  da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

·  da poseduje stručno znanje i praktično iskustvo u određenoj oblasti veštačenja;

·  da je dostojan za obavljanje poslova veštačenja;

·  izuzetno da ima najmanje završenu srednju školu.

Uz zahtev na javni poziv kandidat za sudskog veštaka o ispunjavanju navedenih uslova dostavlja sledeće dokaze:

1. fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju overenu pred nadležnim organom;

2. fotokopiju odluke Komisije za sticanje naučnih zvanja overenu pred nadležnim organom;

3. potvrdu o radnom iskustvu u struci;

4. dokaz o objavljenim stručnim ili naučnim radovima;

5. potvrda o učešću na savetovanjima u organizaciji stručnih udruženja;

6. mišljenja ili preporuke sudova ili drugih državnih organa, stručnih udruženja, naučnih i drugih institucija ili pravnih lica u kojima je kandidat za sudskog veštaka radio, odnosno za koje je obavljao stručne poslove;

7. fotokotopiju lične karte, odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte.

Kandidati za sudskog veštaka sa naučnim zvanjima nisu dužni da dostavljaju dokaze iz glave II tačke 4, 5. i 6. ovog javnog poziva.

Uz zahtev kandidat za sudskog veštaka dostavlja i dokaze o ispunjavanju uslova za zaposlenje predviđenih Zakonom o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br: 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09) i to:

·  uverenje o državljanstvu;

·  izvod iz matične knjige rođenih;

·  dokaz da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

·  dokaz da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane