Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Smederevo: grad koji sponzorie bogate, a odbija dobre

 

Ujka Sem protiv ujke Vanje

 

U Smederevu se ceni ono to donosi pare, pa trenutno dolar u gradskoj vlasti ima bolju prou od rublje

 

Milan Malenovi

 

Gradonaelnik Smedereva Predrag Umievi vrsto je opredeljen za zapadne civilizacijske i materijalne vrednosti. Zbog toga je jo 2009, a pre odgovarajue odluke Gradske skuptine, potpisao i ugovor i njegov aneks sa kontroverznom fantomskom firmom Comico oil doo sa Novog Beograda.

erki firmi Comico overseas NV iz Amsterdama ovaj ugovor doneo je pravo da zida natovsku rafineriju u Smederevu, a gradonaelniku krivinu prijavu KTR-911/10 zbog sumnje da je izvrio zloupotrebu slubenog poloaja.

Kako postupa prvi ovek grada, tako postupaju i njegovi potinjeni. Ne samo da su zapadne civilizacijske i druge vrednosti zatiene i potencirane u Smederevu, ve su sve ostale, posebno one istone, proterane i zabranjene.

Kada su u leto 2010. u sklopu manifestacije Tvrava teatar gostovala tri alternativna pozorita iz panije i Nemake, ministar kulture Bradi javno se hvalio da je njihov nastup sponzorisan sa 16 miliona dinara.

Na Saboru drutava srpsko-ruskog prijateljstva Republike Srbije, ija je Izborna skuptina aprila 2010. odrana u Smederevu, prisutni su bili ambasador Brazila, konzul Palestine i predstavnici ambasade Rusije, kao i jo 1.500 gledalaca. Ministar Bradi i grad Smederevo za ovu manifestaciju nisu izdvojili ni dinara. Dragia Jovanovi iz DS-a i ef Matice iseljenika, pretio je pred svima ekipi lokalne TV-stanice Jerina da sluajno ne objave prilog sa ove manifestacije.

Istom pritisku bio je izloen i Vojislav Dimi, direktor pomenute televizije, koji je ostao dosledan svom objektivnom izvetavanju. Pritisku je, meutim, podlegla TV Smederevo, koja ni u snu ne sme da izvetava o deavanjima u smederevskom Drutvu rusko-srpskog prijateljstva "Desanka Maksimovi" i ehovljevim danima.

Od ove zabrane izvetavanja izuzeti su oni skandalozni dogaaji koji ometaju rad pomenutog drutva i graane dovode u zabunu. Tako se krajem prole godine u nekim lokalnim medijima pojavila informacija da se Drutvo preselilo sa stare na novu adresu i da je njegov predsednik Nenad Sreji.

Uvidom u zapisnik sa Skuptine Drutva odrane 26. marta 2010. vidimo, meutim, da je pomenuti Sreji tada iskljuen iz lanstva. On, dakle, ne samo da nije lan, ve ne moe nikako ni da bude zastupnik Drutva.

I peat Drutva koji se nalazi na spomenutom obavetenju za medije, razlikuje se od peata Drutva koji se nalazi na svim ostalim dokumentima.

Odmah posle novogodinjih praznika pravi zastupnik i sekretar Drutva izvrili su uvid u dokumentaciju koja se uva u Agenciji za privredne registre. Iz postojeih dokumenata vidi se da su pomenuti Sreji, kao navodni predsednik, i Ljubica Mii, navodni predsednik Skuptine, mesec dana poto su iskljueni iz Drutva organizovali fantomsku Skuptinu na kojoj su sami sebe izabrali na funkcije i APR-u dostavili nove podatke.

Najudnije od svega je to to je ispravka dokumenata od nelegalnih predstavnika zatraena po isteku roka od petnaest dana, kako propisuje zakon. ta se toliko dugo ekalo, ako ne nametanje zgodne smene koja e prijavu obraditi bez mnogo zapitkivanja, pogotovo jer je svakome oigledna razlika u peatima?

Protiv reenja APR-a o promeni upisanih podataka, legitimni predsednik legalnog Drutva Jovan Todorovi podneo je albu, a sprema se i podnoenje krivinih prijava protiv falsifikatora peata i ostalih dokumenata Drutva.

Jedino pitanje koje do danas ostaje bez odgovora jeste - zato se u Smederevu sve ini da se pomognu zapadne vrednosti, dok su one koje nam dolaze sa Istoka, a posebno iz Rusije, prognane i zabranjene. Verovatno jer vlast - oigledno - od civilizacijskih daleko vie ceni materijalne vrednosti.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane