Natrag

Su(lu)dovanje

Kad mafiji neto zatreba: Kako je BMG opljakao Primax

 

Muve se ne okupljaju bez razloga

 

U Srbiji vam lako oduzmu imovinu, samo ako je ona interesantna mafiji, ne samo onoj "klasinoj" nego i onoj pravosudnoj. Odlian primer je otimaina od uspenog preduzea Primax u korist bankrotiranog BMG-a

 

Dragana Radosavljevi

Dragia Nikoli i njegovo Beogradsko mainsko-grafiko preduzee (BMG) nisu nepoznanica ljudima sa malo duim seanjem. BMG je nastao tako to je iz nekadanjeg Beogradskog izdavako-grafikog zavoda (BIGZ), drutvene firme sa dugom tradicijom, odneto sve to je moglo da se nosi i to je bilo od koristi.

Posle se BMG upustio u tampanje knjiga Mire Markovi u vremenima kada njoj niko nije smeo nita da odbije, pa tako ni sponzorisanje njenih spisateljskih poduhvata. Novac za tampanje davala je srpska privreda i zna se da je jedno od takvih izdanja "otkupljeno" ak 47 puta. Pare, meutim, nisu ile prvoj eni JUL-a, ve tampariji, odnosno Dragii Nikoliu. Bilo je to zlatno doba.

Posle su doli trini uslovi poslovanja, u kojima se BMG nije ba najbolje snaao, ali je njegov vlasnik sauvao staru naviku otimanja i varanja.

U toku 2003. godine preduzeu Primax d.o.o. u vlasnitvu lekara dr Damira Isakovia bio je potreban novi magacinski prostor. Preko oglasa u dnevnoj tampi, Isakovi ga je naao u zgradi koja je bila vlasnitvo BMG-a. Ugovor o iznajmljivanju je zakljuen 13. juna 2003. godine, a u ime BMG-a svoj potpis je stavio Dragia Nikoli. Prema spomenutom ugovoru, Primax bi u zakup uzeo prostor veliine 667 kvm, na rok od pet godina. Kirija za navedeni period bila je plaena odmah.

Lavirint

Nakon vie pregovora sa Dragiom Nikoliem, 23. oktobra 2003. Primax je otkupio poslovni prostor koji je predstavljao drugi deo zgrade u kojoj se nalazio magacinski prostor za koji je zakljuen ugovor o iznajmljivanju.

Dana 26. decembra 2003. na poslovni raun Primaxa stie uplata od 8,5 miliona dinara. Istog tog dana Dragia Nikoli poziva dr Isakovia i objanjava mu da je taj novac namenjen BMG-u za tampanje predizbornih plakata za Vojislava Kotunicu, ali da ne moe da bude uplaen direktno na raun BMG-a jer je preduzee - pod blokadom.

Ovo su doktoru Isakoviu potvrdili i u Komercijalnoj banci. Neboja Spasi, savetnik tadanjeg direktora banke Ljube Mihajlovia, objanjava vlasniku Primaxa da je novac prebaen po nalogu samog direktora, jer je pravno bilo neizvodljivo da se transferie na raun BMG-a koji je u blokadi. Formalno, Primax za pomenutu sumu potpisuje ugovor o kreditu dva meseca nakon prebacivanja novca.

Paralelno sa tim deavanjima, dr Isakovi sa BMG-om, odnosno Dragiom Nikoliem, potpisuje ugovor o davanju zajma i to pod identinim uslovima koje je traila Komercijalna banka od Primaxa. Jedino to je kao garanciju vraanja zajma ve tada prezadueni BMG zaloio deo nepokretne imovine.

Primax je uredno otplaivao dug prema Komercijalnoj banci, dok BMG ni dinara nije platio za vraanje svog duga prema Primaxu. Kada je istekao ugovorom predvieni rok za vraanje zajma dr Isakovi sa svojim advokatima 2004. odlazi na razgovor kod Dragie Nikolia. U tom razgovoru vlasnik BMG-a tvrdi da njegova firma nema novanih sredstava za vraanje tog zajma, da poverilac moe da ga tui sudu, ako hoe, jer ionako nita nee da dobije poto njemu, Nikoliu, ni ne pada na pamet da dug vrati.

Videvi da od dobrovoljne isplate nema nita, dr Isakovi aktivira mogunost koju mu je kao garanciju pruao ugovor o zajmu i u toku 2006. dobija pravnosnanu i izvrnu presudu Trgovinskog suda u Beogradu, kojom je poslovni prostor preao u vlasnitvo Primaxa.

Tada kree pravosudni galimatijas koji i pored najbolje namere malo ko moe da razume.

Jula 2007. biva pokrenut steajni postupak nad BMG-om, a za steajnog upravnika postavljen Andreja Nestorovi iz Beograda, dok je steajni sudija bio Mladen Nikoli. Steajni upravnik formira steajnu komisiju u koju su uli Ljubia Risti, Slavica Panti i Branislav Milivojevi. Ta komisija je trebalo da utvrdi da li i koju nepokretnu imovinu BMG jo ima, odnosno da li je sve to je nekada bilo u vlasnitvu tog preduzea legalno preneto na BMG NM, preduzee koje je 2005. osnovao Dragia Nikoli i koje je u meuvremenu preneo na svoju erku Mirjanu Nikoli.

Po Dragiinim tvrdnjama on je sve maine koje je nekada posedovao BMG prodao BMG NM-u, odnosno dao za kompenzaciju. ta je zauzvrat dobio i gde je to otilo, ostala je misterija. Istovremeno je prezadueni Dragia Nikoli uneo preko tri miliona evra osnovnog kapitala u novoosnovano preduzee BMG NM.

I malom detetu bi trebalo da bude jasno da se ovde radi o prividnom poslu, iji je jedini cilj bio da se umanji steajna masa BMG-a i da se tako prevare poverioci. Steajnoj komisiji i steajnom upravniku, meutim, sve je izgledalo kao da je u najboljem redu.

Valja napomenuti da je lan steajne komisije Slavica Panti istovremeno bila i raunovoa BMG NM-a, a prethodno je godinama na istom radnom mestu radila u BMG-u. Da li je to razlog to steajna komisija nije elela da vidi oiglednu prevaru?

U toku 2008. godine steajni upravnik Andreja Nestorovi obavetava Primax da mora da napusti prostor od 667 kvm, koji je do tada iznajmljivao za magacinske potrebe. "Sitnica" koja je ovde promakla kako upravniku, tako isto i sudijama koje su kasnije vodile spor po tom pitanju, jeste nedostatak jasne definicije o kom se to prostoru radi. Nesporno je da je Primax koristio veliki prostor, s obzirom da je to preduzee sa oko 150 zaposlenih i velikim skladinim zahtevima. Istovremeno, Primax je potpuno legalno i papiroloki pokriveno stekao vlasnitvo nad neto preko 1.100 kvadratnih metara. Trebalo je zato odrediti kojih tano 667 kvadrata Primax treba da oslobodi.

Poeo od viskija

U izvrnom postupku koji je pred Privrednim sudom u Beogradu vodila sudija Marija Elizabeta Petrovi, a gde je BMG traio iseljavanje Primaxa, angaovan je sudski vetak Petar ivkovi da odredi iz kog prostora se tano trai iseljavanje.

Petar ivkovi je poznat po tome da vetai u korist stranke u postupku koja je najblia njegovom novaniku. ta drugo i oekivati od oveka koji je kao inenjer PIM-a svoje prve pare stekao vercujui viski u arapske zemlje?

ivkovi je u vetaenju promaio za celih 15 duinskih metara i to samo u jednom merenju, ali ni to nije omelo sudiju da tvrdi kako je vetaenje uraeno struno i u skladu sa propisima. Najzanimljivije je bilo kada je advokat Primaxa pitao vetaka kako je znao koji prostor treba da vetai: onaj levo od ulaza koji je u vlasnitvu Primaxa, ili onaj desno od ulaza koji je jo u vlasnitvu BMG-a, a koji je Primax samo jedno vreme koristio plaajui kiriju. Poto je prostor desno od ulaza ve bio osloboen i vraen BMG-u, ivkovi je, naravno, merio prostor levo od ulaza.

Vetak odgovara da je to pravno pitanje u koje ne eli da se uputa. Znai, tumaenje koji tano prostor treba da se izmeri nije u domenu ivkovieve struke, on jednostavno ide i meri, pa kad namakne 667 kvm prestaje i o tome obavetava sud!?

Po ovakvom vetaenju koje je prihvatila sudija Petrovi, Primax treba da se iseli iz prostora koji je kupio i gde je ve odavno legitimni vlasnik, a da BMG-u usput jo plati i kiriju.

Vrlo lako i brzo se nalazi obrazloenje za ovakvo nakaradno postupanje suda. Dragia Nikoli je svoju nekadanju firmu BMG zajedno sa nepokretnom imovinom obeao mafijaima. Poslednji zainteresovani koji se u ovom sluaju pominje jeste Neboja Joksovi, zatieni svedok protiv Darka aria, a ranije njegov bliski saradnik. Lokacija u Vodovodskoj, gde se nalaze pomenute prostorije, spada u red atraktivnijih, a ono na ta baci oko mafija mora i da ima.

Uz sve to dolazi i odlina, ako ne i najbolja oprema za tampanje kutija za cigarete, koja je blagovremeno sklonjena u preduzea BMG NM koje vodi Dragiina erka i u MN-tampariju u formalnom vlasnitvu Dragiinog sina Miloa Nikolia.

Pored dr Isakovia najvee rtve ovog mafijaenja bie preko 140 porodica koje svoje pare hleba zarauju u Primaxu, iji e rad nasilno i bespravno biti zaustavljen. Ali, ta je to u poreenju sa finansijskim interesima mafije, Dragie Nikolia, Andreja Nestorovia, Petra ivkovia, Marije Elizabete Petrovi, Mladena Nikolia i ostalih?

 

Previe sluajnosti

 

U sluaju erupanja Primaxa ima i previe sluajnosti.

Mladen Nikoli, imenovan od Trgovinskog suda za steajnog sudiju BMG-a, etiri godine kasnije je kao sudija Privrednog apelacionog suda u drugostepenom postupku doneo reenje u korist BMG-a u sporu sa Primaxom.

Sudiju Mariju Elizabetu Petrovi direktor Primaxa jednom prilikom zatie u njenom kabinetu kako joj advokat Rade Terzi diktira presudu u nekom predmetu. Rade Terzi se, inae, vezuje za ljude koji stoje oko BMG-a. Jo dok je bio tuilac 2003. on je sedeo u kancelariji Dragie Nikolia u prostorijama BMG-a i predstavljao se kao njegov pravni savetnik.

Tuilac Saa Drecun posle dve godine odbija krivinu prijavu dr Damira Isakovia protiv Dragie Nikolia, iako je jedini dokaz navodne legalne prodaje pokretne imovine BMG-a po antidatiranim ugovorima izjava samog osumnjienog. Nasuprot njegovog "mame mi" stoji obilje dokumenata koje sud nije hteo da uvai.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane