Natrag

Pri(h)vatizacija

Pri(h)vatizacija

Hipo Alpe Adria banka i Mia Omega opljakali ugostiteljsko preduzee

 

Tri grozda u neobranom grou

 

Na primeru beogradskog Ugostiteljskog preduzea Tri grozda najjasnije se vidi sprega organizovanih kriminalaca iz Demokratske stranke i istih takvih iz Hipo Alpe Adria banke, poreklom iz Austrije

 

Igor Milanovi

 

U onoj velikoj Jugoslaviji, Ugostiteljsko preduzee Tri grozda iz Beograda bilo je meu tri najvea u svojoj brani. Jo u periodu pre raspada SFRJ, po onda vaeim zakonima kompanija se transformie u deoniarsko drutvo u kome veinu akcija imaju radnici.

Komisija za hartije od vrednosti prihvata 25. novembra 2005. odluku Akcijskog fonda o prodaji akcija Tri grozda, iako za tako neto nisu postojali zakonski osnovi, jer akcije pomenutog preduzea nisu bile na tritu. Bez obzira na to Akcijski fond sprovodi privatizaciju neega to je privatizovano vie od 15 godina pre toga i prihvata 20. decembra 2005. ponudu o preuzimanju koju je dalo preduzee Mozaik ketering d.o.o. iz Beograda.

Mozaik ketering je osnovan 26. oktobra 2005. sa osnovnim kapitalom od 500 evra, a konkurie za preuzimanje 25 odsto akcija jednog ugostiteljskog giganta?! Vano je napomenuti da Mozaik ne kupuje akcije ni putem javnog tendera niti preko Beogradske berze, ve direktnom pogodbom.

Kako za kupovinu pomenutih akcija nije dovoljno 500 evra, koliko u trenutku preuzimanja kupac ima na svom raunu, reenje se nalazi u uzimanju kredita od poslovnih banaka. Zalog za dati kredit predstavljaju akcije koje kupac i uzimalac kredita tek treba da nabavi?!

Prvi kredit Mozaiku 5. januara 2006. daje Hipo Alpe Adria banka, isti se produava aneksima od narednog dana, kao i 16. juna 2006, a 1. februara 2008. izmeu banke i Mozaika je zakljuen ugovor o dugoronom kreditu u iznosu od 3.395.821,18 evra.

Kako zajmoprimalac nije bio u stanju ili voljan da vraa kredit, on 16. decembra 2009. sa Hipo Alpe Adria bankom zakljuuje novi ugovor o reprogramu, u kome banka trai da se obezbedi zalog Martina Popovia, Milomira Joksimovia i Hampton biznisa na 100 odsto udela u Mozaik keteringu.

Ve posle prvog pogleda na spisak vlasnika Mozaika jasno je zato je Hipo Alpe Adria bila toliko velikoduna i strpljiva. Milomir Joksimovi je javnosti poznatiji kao Mia Omega, jedan od najvanijih peraa para za Demokratsku stranku.

Martin Popovi, jo jedan od vlasnika Mozaika, igrae kasnije vanu ulogu u pljakanju Tri grozda. On, naime, krajem 2006. u Upravnom odboru Tri grozda zamenjuje potpuno neaktivnog Marka Davidovia, a ve u martu 2007. postaje predsednik Upravnog odbora umesto Nikole ivanovia.

U tom periodu za generalnog direktora Tri grozda bira se prvo Velimir Popovi, od marta 2007. na to mesto dolazi Dragoslav Okilj, a u 2008. godini ore Avramovi.

Odmah poto je bez i dinara sopstvenih sredstava preuzeo Tri grozda, Mozaik ketering kree da krmi njegovu imovinu. Ve u prvoj godini kroz raznorazne ugovore o poslovno-tehnikoj saradnji i davanja u zakup otuuje se 31 objekat ovog ugostiteljskog preduzea. Svi pomenuti objekti su radili pod posebnim ugovorima i obavljali platni promet preko podrauna kod raznih banaka.

Svi objekti su otueni bez odluke Skuptine akcionara. Jedini put kada se ona za neto pitala, i to retroaktivno, bilo je 2007. u vezi sa kupoprodajom restorana Grge u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu, koji je za 950.000 evra kupila upravo Hipo Alpe Adria banka.

U tom periodu Tri grozda polau dinarski depozit u iznosu od 595.00 evra kod NLB LHB banke koji je sluio po kreditu zakljuenom izmeu te banke i Zorane Joksimovi, supruge Mie Omege. Po ugovorima o kreditu 2001/07. na iznos od 300.000 evra i 2015/07. za 100.000 evra izmeu Hipo Alpe Adria banke i Juliete d.o.o. pod hipoteku Tri grozda kao jemac stavlja lokal Novi Ora. Na isti nain Tri grozda gube i lokal Veiti mladoenja, dajui jemstvo po ugovoru L2102/07 od 23. novembra 2007, takoe kod Hipo Alpe Adria banke.

Kakvu je korist preduzee trebalo da ima od ovih jemstava nije poznato, ali je teta oigledna. U isto to vreme nezavisni revizor u godinjim izvetajima stalno navodi da preduzee nema imovinu pod hipotekom, tako da je jasno da rukovodstvo ove ugovore krije kao zmija noge.

Najvea pljaka, meutim, dolazi tek kada Tri grozda 16. decembra 2009. potpisuju ugovor o solidarnom jemstvu S-1 2047/09 sa Hipo Alpe Adria bankom. Ovim ugovorom se ugostiteljsko preduzee obavezuje da svojom imovinom garantuje za otplatu duga iz glavnog ugovora zakljuenom izmeu banke i Mozaik keteringa u visini od 3.223.494,35 evra, a to predstavlja gotovo celokupnu sumu za koju su prodate akcije preduzeu Mie Omege.

Tri grozda su tako otkupila samog sebe, ali za raun treeg lica.

Ispred Mozaik keteringa ugovor potpisuje Andreja Kesi, u ime banke potpisnici su predsednik IO Vladimir upi i njegov zamenik Zoran Vojnovi, a u ime Tri grozda potpisuje generalni direktor ore Avramovi, koji za ovakav postupak nije bio ovlaen od Skuptine akcionara ni u trenutku potpisivanja niti naknadno.

Znaajna je i injenica da je po Ustavu privatna imovina neprikosnovena, tako da je Avramovi mogao da zalae samo delove imovine akcionara koji bi ga za to izriito ovlastili. Sve ostalo je najobinija pljaka.

Iako upoznata sa ovom injenicom, Hipo Alpe Adria ugovor smatra validnim i kree u naplatu, poto Mozaik ketering i dalje odbija da plati svoje dugove. Direktori ove banke, koja je na Balkanu poznata po poslovanju ispod ita i podmiivanju svojih poslovnih partnera i politiara, meutim, znaju da u sudskom postupku ne mogu da imaju uspeh osim ako se otvore prema nekom podmitljivom sudiji. Zbog toga oni insistiraju na tome da Tri grozda sam proglasi steaj i da Skuptina akcionara dve godine po potpisivanju spornog ugovora o jemstvu isti prihvati.

Ni Hipo Alpe Adria banka, kao ni Mia Omega nisu poznati po korektnom poslovanju, zbog ega su bili idealni partneri za ovakav posao. Teko da bi neki drugi finansijski institut osim ovog opskurnog prihvatio na sebe da izvede otimainu celokupne imovine Tri grozda, koja je u trenutku davanja zajma od neto vie od tri miliona evra imala vie desetina objekata, a samo jedan od njih je istoj toj banci prodat za skoro milion evra.

Koliko su jake veze Demokratske stranke i Hipo Alpe Adria banke pokazuje i sledei sluaj. I pored toga to je 2010. utvreno da je za trgovinu drogom osumnjieni Darko ari preko ove banke plasirao 100 miliona evra i to kroz raune u Lihtentajnu, odakle su mito primali i direktori u aferi Sanader, Narodna banka Srbije je u avgustu iste godine garantovala za solventnost austrijskog finansijskog instituta i ak ponudila pomo u konsolidaciji?!

Jasno je ve iz ovoga za koga su Hipo Alpe Adria i Mia Omega opljakali Tri grozda: za gazde iz Demokratske stranke!

Poslovno-tehnika saradnja

 

Spisak objekata koji su otueni posle "privatizacije" poetkom 2006:

Avala (navodna poslovno-tehnika saradnja, ali nema ugovora), Dva jelena (nema ugovora), Grka kraljica (nema ugovora), Dom lovaca (poslovno-tehnika saradnja), Trandafilovi (nema ugovora), Domovina (poslovno-tehnika saradnja), Kaleni (nema ugovora), umadija, Takovski grm, Oraac i Bosna, svi kroz poslovno-tehniku saradnju, u zakup su dati Mlava, Vrbas, Kouta i Metro.

Omiljeni izraz "poslovno-tehnika saradnja" pominje se i kod lokala Mala Vltava, Sokolac, Gorica, Slavija, Obrenovac, Crveni petao, Odmor, Jezero, Zlatibor, Belkanto, Sport, Brioni i Cer. Ne zna se tano ta se desilo sa poslovnim prostorima u Petra Koia 12 i Mutapovoj.

Prodati su i stan u Nevesinjskoj ulici od 90 kvm, za nepoznat iznos, Grge za 950.000 evra, stan u Skadarskoj 34 od 89 kvadratnih metara za nepoznat iznos, Novi Ora za 300.000 evra i Veiti mladoenja za 250.000 evra, s tim to su Tri grozda dala jemstvo za kredit koji je podizao kupac?!

Kome su otile ove pare, kao i ta se deava sa prihodima od zakupa i "poslovno-tehnike saradnje" akcionarima nije poznato. Tajnu znaju samo generalni direktor i lopovi iz Mozaik keteringa i Hipo Alpe Adria banke.

Najvea pljaka, meutim, dolazi tek kada Tri grozda 16. decembra 2009. potpisuju ugovor o solidarnom jemstvu S-1 2047/09 sa Hipo Alpe Adria bankom. Ovim ugovorom se ugostiteljsko preduzee obavezuje da svojom imovinom garantuje za otplatu duga iz glavnog ugovora, zakljuenom izmeu banke i Mozaik keteringa u visini od 3.223.494,35 evra, a to predstavlja gotovo celokupnu sumu za koju su prodate akcije preduzeu Mie Omege.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane