Natrag

Pronevera

Pronevera

 

Je l' smo poli, je l' smo doli

 

Jedan zanimljiv nain pronevere patentiran je u Novom Sadu: zaduite preduzee, onda njegovu imovinu prebacite na drugog i na kraju samog sebe proglasite senilnim!

 

Igor Milanovi

 

Kod istranog sudije Vieg suda u Novom Sadu ve izvesno vreme skriven lei predmet Ki-348/10 u kome je Bogdan Kuzman iz Novog Sada osumnjien da je izvrio krivino delo zloupotrebe slubenog poloaja i sebi i drugima pribavio veliku materijalnu korist.

Kuzman je prvo bio direktor i vlasnik privrednog drutva Panorama Inenjering d.o.o., a zatim njegov likvidacioni upravnik. Ovo preduzee je kao investitor zidalo vie objekata u Novom Sadu i u sklopu s tim saraivalo i sa zanatskom radnjom Ranelovi iji je vlasnik Novica Ranelovi iz Vlasotinaca.

Ova saradnja je u kontinuitetu trajala od 1991. do 2001. godine, a ukupna vrednost radova po nalazu strunog vetaka iznosila je vie od tri miliona nemakih maraka, odnosno 1,5 miliona evra.

U meuvremenu su plaanja Panorame prema Raneloviu obustavljena, zbog ega je pokrenut sudski spor kod tadanjeg Trgovinskog suda u Novom Sadu pod brojem 70/02 za naknadu 248.962,33 evra, koji je zavren u korist tuioca, odnosno zanatske radnje. Tuena firma posle toga ulae albu, ali pokree i sopstvenu likvidaciju.

Zakonom je predvieno da preduzee koje odlazi u likvidaciju navede sva potraivanja koja trea lica imaju prema njemu. U ovom sluaju je Kuzman "zaboravio" i na Ranelovia i na pomenuti sudski spor, pa ak i na nepravnosnanu presudu koja je bila doneta u korist tuioca. S obzirom na to da Kuzman ima 80 godina, moglo bi da se posumnja na senilnost, ali to nije taan odgovor - to e se videti iz daljih njegovih postupaka.

Uoi pokretanja postupka likvidacije, sa imena i iz vlasnitva Panorama Inenjeringa preneta je sva imovina na trea lica. Ona se sastojala od vlasnitva na zgradama i gotovom novcu.

Samo po izvodu iz lista nepokretnosti broj 6373 izdatom 11. avgusta 2009. od strane Slube za katastar nepokretnosti Novi Sad, vidi se da je Bogdan Kuzman vlasnik ukupno 18 stanova i jednog lokala u Ognjena Price 13 u Novom Sadu. Dakle, bilo je i vie nego dovoljno sredstava da se namiri poverilac.

Sa druge strane, Novica Ranelovi istranom sudiji pisanim putem potvruje da je u periodu uspene saradnje od Kuzmana na ruke, dakle mimo zvaninih rauna i zakonom propisane procedure, dobio ukupno 724.885 tadanjih nemakih maraka.

Velika je verovatnoa da je isplata na ovaj nain uobiajeni model poslovanja Bogdana Kuzmana, zbog ega je sada gotovo nemogue otkriti kome su i u koje svrhe davana novana sredstva privrednog drutva. U svakom sluaju, para vie nema.

Iz zahteva za sprovoenje istrage protiv Kuzmana od 9. aprila 2009. vidi se da su za preduzee raena dva razliita bilansa, ali se ni iz jednog ne vidi da postoji imovina, potraivanja niti dugovanja. Uz to su i stavke u oba bilansa razliite?!

U meuvremenu je Privredni apelacioni sud u Beogradu presudom od 20. januara 2011. veim delom potvrdio presudu Trgovinskog suda iz Novog Sada i opravdanost potraivanja Ranelovia prema Panorama Inenjeringu. Problem je jedino to to poverilac vie nema odakle da se naplati, jer je Kuzman ve celokupnu imovinu preduzea prebacio na druge.

A istraga jo uvek tapka u mestu.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane