Natrag

Trovanje

Trovanje

NATO bombardovanje Kosova: Posledice na životnu sredinu i civilna naselja (3)

Bombe aktivirale ekološki udar

Sukob na Kosovu: Posledice na životnu sredinu i civilna naselja je istraživanje koje je prvi put publikovano 1999. godine u Švajcarskoj od strane Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i Centra Ujedinjenih nacija za civilna naselja (Habitat) (UNCHS - Habitat). U skladu sa  preporukom Misije Ujedinjenih nacija za međuagencijsku procenu humanitarnih potreba, koja je bila u poseti Saveznoj Republici Jugoslaviji, a koju je predvodio generalni podsekretar UN Seržo Vijeira de Melo, oformljena je Mešovita radna grupa za Balkan UNEP/UNCHS-a (Habitat). Peka Havisto, bivši ministar za zaštitu životne sredine i ministar za razvojnu saradnju Finske, prihvatio se uloge predsedavajućeg RGB-a. Tokom celog trajanja rada RGB-a, u istraživačkim misijama učestvovalo je oko šezdeset stručnjaka. Okupljeni stručnjaci pokrivaju veliki dijapazon oblasti i iskustava, i dolaze iz šest UN agencija i sektora, 19 zemalja i 26 NVO i naučnih institucija. Tabloid u nekoliko nastavaka objavljuje delove ovog izveštaja

 

Kragujevac, industrijski grad u centralnoj Srbiji sa 150.000 stanovnika, sedište je fabrike automobila Zastava koja je bila jedno od najvećih industrijskih postrojenja u čitavom balkanskom regionu. Veliki deo ljudi koji živi u Kragujevcu ekonomski zavisi, neposredno ili posredno, od ove fabrike. Svojevremeno je Zastava zapošljavala 36.000 radnika u Kragujevcu i proizvodila više od 30.000 automobila godišnje. U skorije vreme, usled gubitka tržišta i konkurencije, kao i zbog efekata ekonomskih sankcija, proizvodnja je opala za polovinu. Fabrika obezbeđuje i druge sekundarne proizvode i usluge, uključujući i grejanje za veliki deo grada. Nalazi se na obalama reke Lepenice, manje pritoke Velike Morave, koja se uliva u Dunav na 60 kilometara nizvodno od Beograda. U blizini fabrike nalazi se i reka Ždralica.

 

Zagađenje okoline

 

Kompleks Zastava je bombardovan dva puta za vreme sukoba, 9. i 12. aprila. Teško su oštećene: električna centrala, montažna traka za automobile, farbarska radionica, kompjuterski centar i fabrika kamiona. Neki delovi fabrike su potpuno uništeni, te je proizvodnja stala.

Inspekcija tvrdi da su vazdušni napadi prouzrokovali zagađenje okoline velikih razmera, da su zagađeni zemljište, voda i vazduh. Najveći problemi koji su prijavljeni jesu izlivanje nekoliko tona PHB (koji se nalaze u transformatorskom ulju) u reku Moravu, i kontaminacija podzemne vode PHB-om i teškim metalima. Prema tvrdnjama radnika Zastave, do 2.500 kilograma ulja koje sadrži PHB se izlilo u okolinu kao direktna posledica vazdušnih napada, a podzemni rezervoari vode koji se nalaze ispod fabrike zagađene su transformatorskim uljem koje sadrži PHB.

RGB Misija za industrijske zone obišla je fabriku Zastava 22. jula. Vođeni su razgovori sa predstavnicima fabričke uprave koji su podneli pisani izveštaj o pričinjenoj ekološkoj šteti kao posledici NATO vazdušnih napada. Dve lokacije su detaljno istražene, a to su oštećeni transformator u električnoj centrali i farbarska radionica (za koju se tvrdilo da je došlo do izliva transformatorskog ulja koje sadrži PHB).

Upravnici fabrike su izjavili da je pre sukoba grupa Zastava sprovodila veoma aktivno program za zaštitu životne sredine, koji je utvrđen ISO 14.000 standardom za upravljanje kvalitetom ekološke zaštite. Radovi č išćenja su preduzeti odmah nakon vazdušnih napada sa namerom da se krene sa proizvodnjom što pre. Zacrtan je proizvodni plan kojim se predviđa da se do kraja 1999. godine proizvede 5.000 automobila.

Dva transformatora u električnoj centrali su oštećena za vreme vazdušnih napada. U vreme obilaska RGB, oba transformatora su se nalazila u betonskom skladištu koje je namenjeno za opasni otpad. Prema tvrdnjama zaposlenih u fabrici, samo jedan od transformatora je sadržao PHB ulje koje se izlilo na betonski pod, a potom u kolektor za otpadnu vodu. Beton oko transformatora je očigledno već bio pažljivo očišćen jer nije bilo vidljivih tragova ulja. Rečeno je da su radnici koji su preduzeli operaciju čišćenja bili opremljeni zaštitnom odećom. Pesak kojim je pokupljeno izliveno ulje je uskladišten u četiri bureta od po 200 kilograma, u delu koji je određen za opasni otpad.

Eksperti RGB-a su obavešteni da u skladištima fabrike ima još 5-6 tona otpadnog ulja koje sadrži PHB, kao i 300 tona otpada farbe. Ovaj opasni otpad, koji je sakupljen pre sukoba, takođe treba da se preradi, ali u Saveznoj Republici Jugoslaviji za to ne postoje odgovarajuća postrojenja. Čišćenje i proces rekonstrukcije će povećati količinu opasnih otpadaka. Farbarska radionica je veoma teško oštećena za vreme vazdušnih napada. Od nje su ostali samo spoljni zidovi i krovne grede. Sam krov i unutrašnji deo farbarske radionice su uništeni, a na nekim delovima ima znakova požara. U vreme posete RGB-u, zaposleni u fabrici su već počeli da raščišćavaju ruševine da bi mogli da započnu rekonstrukciju. Dva transformatora u farbarskoj radionici su ispustila ulje i taj deo još nije u potpunosti očišćen. Iako su za vreme vazdušnih napada goreli farba i rastvarači požar nije navodno zahvatio transformatore. Eksperti RGB-a su uzeli uzorke sa betonskog poda oko transformatora, ali nisu mogli da dođu samih transformatora zbog opasnosti od ruševina.

Ispod farbarske radionice postoje pet betonskih rezervoara za vodu (sa kapacitetom od oko 7.000 kubnih metara) od kojih su neki bili napunjeni vodom u vreme vazdušnih napada, dok su oni koji su bili prazni korišćeni kao skladišta. Jedan od rezervoara se nalazi blizu mesta na kome se izlilo ulje iz transformatora. Prema tvrdnjama zaposlenih, u rezervoare su se izlili rastvarači, farba, i PHB-ovi. Ovi vodeni rezervoari su zatvoreni sistem bez ikakve komunikacije sa spoljnom sredinom. Radi utvrđivanja prisustva zagađivača u vodi i posebno PHB-ova iz ulja transformatora, eksperti RGB-a su uzeli dva uzorka za analizu. Ranije analize jugoslovenskih eksperata pokazale su da je nivo prisustva ulja transformatora bio 0,7 miligrama po litru.

Prema tvrdnjama zaposlenih u Zastavi, za vreme vazdušnih napada izgubljeno je čak do 2.500 kg transformatorskog ulja, tako što je ili isparilo ili se izlilo na zemljište ili u sistem otpadnih voda. Rečeno je da su se PHB-ovi i drugi zagađivači izlili u cevi za otpadne vode i odatle u reku Lepenicu usled oštećenja centrale za preradu vode.

Prema tvrdnjama lokalnih vlasti obe kragujevačke reke su bile relativno čiste pre vazdušnih napada. Pretpostavlja se da su se PHB-ovi iz fabrike Zastava izlili u reke, a najviše u Lepenicu, iako u analizama pijaće vode nisu nađeni tragovi PHB-ova.

 

Uzorci i rezultati RGB

 

Uzorci uzeti u električnoj centrali sa betonskog zida oko transformatora i kod sliva za otpadne vode u blizini, pokazali su velike koncentracije PHB-ova (>1 g/kg), tj. u analiziranom materijalu je bilo 50 odsto PHB ulja. Može se pretpostaviti da su se PHB-ovi izlili u sistem za otpadne vode. Ovaj deo fabrike bi, dakle, trebalo smatrati ekološkim žarištem sa mogućim štetnim posledicama na ljudsko zdravlje kao i na širu okolinu.

U uzorku ulja zadržanom u pesku koji je stavljen u buradi nađeni su tragovi PHB-ova.

Testiranjem se pokazalo da je samo jedan od dva transformatora sadržavao PHB ulje.

U uzorcima koji su uzeti u farbarskoj radionici (dva uzorka sa poda oko oba transformatora; jedan na rastojanju od 10 cm) pronađene su visoke koncentracije PHB-ova i dioksina. Nemačka mera za akciju u industrijskim zonama je premašena za deset puta kada je u pitanju dioksin/furan, dok je dozvoljeni nivo PHB-ova nadmašen 1.000 puta. Ovi rezultati su potvrdili da je ovaj deo fabrike takođe ozbiljno ekološko žarište. Procena eksperata RGB je da je kontaminirano oko 400-500 kvadratna metra betonskog poda u farbarskoj radionici. Usled isparavanja isparljivih elemenata, toksični talog je postao veoma gust, što znači da treba ukloniti pod za koji je zalepljen. Uzimanje "hemijskih otisaka" pokazalo je da dioksini potiču iz izlivenog ulja transformatora.

U uzorcima uzetih u gornjem delu vodenih rezervoara, koji se nalaze ispod farbarske radionice, nisu nađeni tragovi PHB-va. U uzorcima vazduha, međutim, uzetim tačno iznad vode nađeno je prisustvo farbe i rastvarača. Moguće je da su delovi pojedinih rezervoara kontaminirani sa PHB-ovima iz toksične farbe i fiksera punjenja koji su se koristili ranije, ili usled ranijih izliva ulja iz transformatora. Bilo kako bilo, eksperti RGB-a su zaključili da su rezervoari najverovatnije već bili zagađeni u vreme vazdušnih napada.

Da bi se utvrdilo da li je došlo da PHB kontaminacije rečnih tokova Lepenice i Velike Morave, RHB Misija za industrijske zone uzela je uzorke sedimenta iz Lepenice 4 kilometara nizvodno od fabrike Zastava. Na ovoj lokaciji ustanovljena je prilično visoka koncentracija PHB-a (2,4 mg/kg što treba uporediti sa dozvoljenom granicom za kvalitet vode reka u Nemačkoj koja iznosi 0,06 mg/kg), ali uzimanje "hemijskih otisaka" je pokazalo sasvim drugi sastav od PHB-ovih sadržanih u uljima transformatora u fabričkom kompleksu Zastava. Takođe su nađene koncentracije nikla i hroma koje su iznad nemačke dozvoljene granice za kvalitet vode reka. Eksperti RGB-a veruju da su ovi metali i PHB-ovi najverovatnije došli iz fabrike automobila.

RGB Misija za Dunav je, nakon ovoga, tj. 27. avgusta uzela uzorke vode, sedimenta i živog sveta sa nekoliko lokacija. Jugoslovenski eksperti su prijavili veliku poplavu u junu kada je nivo vode oko ušća Lepenice u Veliku Moravu bio dva metra viši od normalnog.

RGB Misija za Dunav je odabrala tri lokacije za uzimanje uzoraka: (a) ušće Lepenice; (b) uzvodno od ušća Lepenice u Veliku Moravu; (c) nizvodno od ušća Lepenice u Veliku Moravu.

Preliminarna analiza makro-beskičmenjačke faune govori da je Lepenica ugrožena zagađenjem iz Kragujevca, pošto je broj taksonomiskih jedinica daleko manji nego u Velikoj Moravi. Broj taksona koji je pronađen u Velikoj Moravi je viši uzvodno od ušća Lepenice, nego nizvodno.

Rezultati analize uzoraka vode i sedimenta ukazuju na PHB zagađenje na ušću Lepenice i u Veliku Moravu nizvodno od ulivanja Lepenice. U Lepenici PCB su dostigli nivo od 18,7 ng/l, oko 10 ng/l iznad onog u Moravi. PHB (zbir sedam kongena, srodnih supstance) nisu otkriveni u sedimentu Morave uzvodno od ušća Lepenice, ali je izmeren nivo od 22 μg/kg nizvodno i 52 μg/kg na izvoru Lepenice.

Uzorci lepeničkog obalskog sedimenta pokazali su visoku koncentraciju žive koja može da se uporedi sa rezultatima u Moravi uzvodno od ulivanja Lepenice.

Koncentracija PHB u obalskom i sedimentu kod ušća Lepenice pokazali su da je PHB u Lepenici prisutan odskora. Ova detaljna analiza se podudara sa analizama Misije za industrijske zone, koje govore da se sastav PHB iz Lepenice razlikuje od onog iz ulja transformatora, ali isto tako da je fabrički kompleks Zastava najverovatniji izvor kontaminacije.

                                                                                                                                     

                                                                      Nastaviće se

 

 

 

 

Hronologija sukoba na Kosovu (3)

 

U ovom poglavlju je data hronologija ključnih događaja tokom sukoba na Kosovu između snaga NATO-a i Savezne Republike Jugoslavije. Podaci su prikupljeni sa zvaničnih konferencija za štampu, iz izveštaja sredstava informisanja, sa vebsajtova i iz drugih materijala koje je sakupila UNEP/(Habitat) Radna grupa za Balkan. Posebno su istaknuti događaji od neposrednog značaja za mandat RGB-a.

 

Maj 1999. godine

 

16. Početak Interagencijske misije UN-a za procenu nastalih potreba za SRJ.

17. Izveštaji o antivladinim protestima u srpskim gradovima Aleksandrovac i Kruševac. Pogođeno je skladište za gorivo Jugopetrola u Boru.

19. Pogođeno je skladište za gorivo Jugopetrola u Beogradu.

20. U vazdušnim napadima oštećene su rezidencije ambasadora Švajcarske, Španije, Švedske, Norveške i Mađarske. Prijavljeno je oštećenje diplomatskih predstavništava Libije i Izraela. Oštećena je bolnica Dragiša Mišović u Beogradu. Pogođen je Naftagas promet u Somboru.

21. Bombardovana je transformatorska stanica u Nišu.

22. Ponovo su pogođene transformatorske podstanic,e što dovodi do prekida snabdevanja električnom energijom u Beogradu i drugim krajevima Jugoslavije. Pogođena je termoelektrana Veliki Crljeni u Velikim Crljenima.

23. NATO započinje kampanju intenzivnog bombardovanja jugoslovenske električne mreže što dovodi do ozbiljnih prekida u distribuciji električne energije i vode. Bombardovana je transformatorska stanica u Nišu.

24. Tokom svoje posete Kosovu, predsedavajući Misije UN-a za procenu nastalih potreba, Serž de Melo izveštava o jasnim dokazima organizovane kampanje etničkog čišćenja na Kosovu. Veoma je oštećena fabrika Milan Blagojević u Lučanima.

25. Dogovor članica NATO-a da se ustanove mirovne snage za Kosovo sa 48.000 ljudi.

27. Završava se Misija UN-a za procenu nastalih potreba. Međunarodni sud za zločine za bivšu Jugoslaviji optužuje predsednika SRJ Miloševića i četvoricu viših predstavnika za ubistvo, gonjenje, i deportaciju. Pogođeno je skladište za gorivo Jugopetrola u Boru. Oštećene su električne instalacije transformatorske stanice Bežanijska kosa na Novom Beogradu.

28. Jugoslovenska zvanična novinska agencija Tanjug objavljuje da SRJ prihvata "opšte principe" dogovorene na Grupi 8 kao osnovu za uspostavljanje mira na Kosovu.

29. Beogradski sud osuđuje za špijunažu i kažnjava zatvorom dvojicu australijskih humanitarnih radnika i njihovog jugoslovenskog kolegu.

30. NATO bombarder pogađa most na kome ima mnogo prometa u centralnoj Srbiji. NATO oštećuje sanatorijum u Surdulici na jugoistoku Srbije.

31. Pogođena je transformatorska stanica u Nišu.

 

 

Juni 1999. godine

 

1. SRJ prihvata principe Grupe 8 za rešavanje krize na Kosovu.

2. U Nemačkoj ruski i evropski pregovarači donose mirovni plan za Kosovo kojim bi se obustavili NATO vazdušni napadi i odmah odlaze za Beograd sa predlogom. Međunarodni sud pravde u Hagu odbija jugoslovenski zahtev za obustavu NATO bombardovanja, ali izražava svoje sumnje u legalnu osnovu vazdušnih napada.

3. Vlada SRJ i Skupština Srbije prihvataju međunarodni mirovni plan koji u Beograd donose pregovarači za mir, predsednik Finske Marti Ahtisari i bivši premijer Rusije Viktor Černomirdin, i kojim se SRJ obavezuje da povuče sve svoje trupe sa Kosova.

4. Severnatlantski savet ovlašćuje postojećim operacionim planom generala ser Majkla Džeksona, komandanta međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a da preuzme kontrolu nad operacijama snaga na terenu i da otpočne sa pripremama za slanje trupa.

5. Tokom prve runde razgovora vojni predstavnici NATO-a izdaju jugoslovenskim predstavnicima marševske zapovesti za povlačenje sa Kosova.

6. U BJRM počinju pregovori između vojnih predstavnika SRJ i NATO-a o povlačenju srpskih trupa sa Kosova. Na sastanku učestvuju i ruski vojni posmatrači.

7. Neuspeh pregovaranja između komandanata NATO-a i Jugoslavije o uslovima povlačenja sa Kosova dovodi do prekida razgovora. NATO intenzivira bombardovanje. Pokušaj ministara inostranih poslova Grupe 8 u Bonu da finalizuju UN rezoluciju o sprovođenju mirovnog plana na Kosovu. SRJ insistira da Savet bezbednosti UN donese rezoluciju pre ulaska bilo čijih stranih trupa na Kosovo. Intenzivni napadi na Beograd. Ponovo je pogođena rafinerija nafte u Pančevu.

8. Na sastanku u Bonu, ministri inostranih poslova Grupe 8 prihvataju Predlog teksta rezolucije Saveta bezbednosti UN o Kosovu. Kako bi držali Kinu u toku razvoja događaja i da bi dobili kinesku podršku za diplomatske pregovore koji su u toku, predsednik Finske i specijalni izaslanik Evropske unije Marti Ahtisari i nemački politički direktor Plejger odlaze u Peking gde se sastaju sa ministrom inostranih poslova Tang Čahuanom i predsednikom Čang Zeminom. Ukupni broj izbeglica u zemljama azila prelazi milion lica.

9. Vojni komandanti NATO-a i Jugoslavije ugovaraju rokove i dogovaraju se o detaljima povlačenja jugoslovenskih trupa. Vojnotehnički sporazum potpisuju za NATO general UK ser Majkl Džekson i predstavnici SRJ i Republike Srbije, što čini osnovu za srpsko povlačenje, obustavu bombardovanja i usvajanje Predloga rezolucije Saveta bezbednosti UN. Specijalni izaslanici generalnog sekretara UN Kofi Anana za Balkan, Karl Bilt i Eduard Kukan, informišu Savet bezbednosti o prioritetima civilne misije na Kosovu.

10. NATO obustavlja Operaciju udružene snage. Savet bezbednosti UN usvaja Rezoluciju 1244. Ovom rezolucijom se međunarodna civilna uprava na Kosovu poverava generalnom sekretaru. Srpske trupe se povlače sa Kosova. Zamenik državnog sekretara SAD Stroub Talbot putuje u Moskvu da bi se odredilo učešće Rusije u KFOR-u. Trupe ruskog kontingenta u Bosni i Hercegovini ulaze u SRJ i kreću ka Kosovu.

 

 

 

Fabrika Zastava: opasno visoke koncentracije PHB-a i dioksina na podu farbarske radionice; visoke koncentracije PHB-a oko transformatorske stanice; kontaminirani rezervoari vode: neadekvatno skladištenje i obrada otrovnih otpada. Utvrđeno prisustvo PHB-ova u reci Lepenica.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane