Natrag

Otimanje

Otimanje

Zelenaenje Kruna trejd blagosiljao zarad interesa i Beogradski nadbiskup

 

Oe, da svi budemo jedno

 

Otimanje kue u Beogradu od strane poznate zelenake bande iz Kruna trejda dobilo je i blagoslov sa najvieg mesta, Beogradske nadbiskupije, koja ne eli da se odrekne objekta kupljenog ispod cene, bez obzira na sudske odluke. Voa katolikog pokreta fokolara Robert Zajec sa nabilodovanim elavcima ne potuje presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu i stvarnu vlasnicu nepokretnosti Gordanu Trifunovi izbacuje na ulicu

 

Igor Milanovi

 

Na dan 9. septembra 2010. Vladimir Pavlovi i Sneana Pjanovi-Hansen, oboje iz Beograda, zakljuili su sa pokretom fokolara Marijino delo koji je zastupao Robert Zajc ugovor o kupoprodaji nepokretnosti na ulazu kuni broj 37 u ulici Budmanijevoj u Beogradu. Prilikom sklapanja ugovora Pavlovi i Pjanovi-Hansen su preutali da je ugovor na osnovu koga tvrde da su stekli pravo svojine na prodatoj nepokretnosti predmet sudskog spora koji jo uvek traje. Takoe su preutali i injenicu da reenje o njihovoj uknjibi nije pravnosnano, budui da se predmet nalazi jo u Viem sudu.

Prodavci su prikrili i da je polazni osnov za prelazak pomenute nepokretnosti u njihov posed bio nemoralni zelenaki posao to je utvreno presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu P 5391/10, zbog ega je i Prvo osnovno tuilatvo pokrenulo pretkrivini postupak protiv osoba koje su od stvarne vlasnice nepokretnosti Gordane Trifunovi oteli objekat i prodali ga Pavloviu i Pjanovi-Hansen.

O svemu tome, meutim, pokret fokolara i sama Beogradska nadbiskupija bili su uredno informisani od strane Trifunovike, ali su sve ignorisali elei da se povoljno doepaju nekretnine u Beogradu u kojoj bi iveo voa pomenutog pokreta Robert Zajc, do tada smeten u enskom katolikom manastiru u Krunskoj ulici.

Umesto da raskine kupoprodajni ugovor, Zajc sasvim u duhu tolerancije i ljubavi prema blinjem svom 28. aprila 2012. na elu prepadnog voda sastavljenog od nekoliko kratko oianih i nabildovanih lanova svog pokreta upada u spornu kuu odakle nasilno i uz batine izbacuje Gordanu Trifunovi. Sudija Vera Milenkovi iz Prvog osnovnog suda u Beogradu 12. juna 2012. na osnovu priloene dokumentacije, izmeu ostalog i potvrde o povredama nanetim Gordani Trifunovi koje je izdao Urgentni centar u Beogradu, donosi privremenu meru kojom nalae Robertu Zajcu da u roku od 24 asa napusti sporni objekat i dozvoljava da se u isti vrati Gordana Trifunovi. Pomenuto reenje je postalo pravnosnano 20. juna 2012, ali gospodin Zajc nema nameru da potuje zakone i sudske odluke zemlje domaina. Crkva je iznad drave, tvrdi jo srednjovekovna ideja cezaro-papizma.

Umesto da se povinuje sudu i pravdi, pokret fokolara aktivira ono to smatra tekom artiljerijom, te u Prvi osnovni sud 17. jula 2012. dospeva lino beogradski nadbiskup Stanislav Hoevar u pratnji advokata Miroslava Nikolia. Cilj njihove posete je bio da zamenicu predsednika suda Vesnu Sekuli ubede u potrebu opoziva reenja koje je donela sudija Milenkovi.

Umesto hianske ljubavi i brige o blinjem, visoki predstavnici Katolike crkve u Beogradu na delu pokazuju kako se legalizuje otimaina i kako svojevrsnom indulgencijom ono to je nemoralno postaje moralno. U ceo ovaj sluaj se u meuvremenu umeao i UBPOK koji ve izvesno vreme vodi istragu protiv vlasnika i predstavnika Kruna trejda, preduzea koje je otelo kuu ne samo Gordani Trifunovi ve i desetinama drugih Beograana, kao i zatitnika koje je ovo drutvo imalo meu visokim policijskim funkcionerima, na prvom mestu u Policijskoj stanici Zvezdara u Beogradu. Moda se sada istraga proiri i na Zajca?

 

 

Fokolari

 

Pokret fokolara ili Marijino delo je verski pokret koji je 1943. osnovan u Trentu na severu Italije. Iako je to prvenstveno katoliki pokret, stvorio je jake veze s glavnim hrianskim religijama, drugim verama, pa i ljudima bez verskih uporita. Danas pokret deluje u 182 zemlje i sa lanstvom od pet miliona ljudi. Fokolar znai ognjite. Iz Isusove molitve "Oe, da svi budu jedno", fokolari zakljuuju da je Boiji plan da se ujedini celokupno oveanstvo.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane