Natrag

Pravosu|e

 

Pravosuđe

 

Ko je i zašto uskratio budžet Centru za medijaciju pri Ministarstvu pravde

 

Mirovno veće koje niko neće

 

Onim strankama koje u postupcima pred srpskim pravosuđem pokazuju moć, novac i politički uticaj, ne treba nikakva medijacija niti posredovanje u rešavanja sporova. Njima je sigurnije da koriste proverene metode korupcije, zastrašivanja i manifestacije nadmoći. Ovo je samo jedan od razloga zašto je Centar za medijaciju pred gašenjem i zbog čega je direktorka ove institucije, Ksenija Maksić, uputila dramatično pismo potpredsedniku Vlade Srbije, Aleksandru Vučiću.

 

M. Grabež

 

Punih pet meseci, zaposleni u Centru za medijaciju pri Ministarstvu pravde, čiji je osnivač Vlada Srbije, ne primaju platu. U prostorijama ove institucije ne rade telefoni a isključen je i internet. Uprkos svemu, šestoro zaposlenih Centra za medijaciju, i dalje opslužuje mrežu od 17 odeljenja širom Srbije koristeći svoje privatne telefone i prenosne internet modeme. Budžet Centra (dok ga je još bilo), predstavljao je manju stavku od potrošnje goriva za službena putovanja funkcionera Ministarstva pravde.

Kad je osnovan, Centar za medijaciju je davao nadu da će svi oni sporovi koji opterećuju pravusuđe biti rešeni putem medijacije (dakle, u vanparničnom postupku). Tako je i bilo. Ali, ubrzo je postalo jasno da nekome ovakva jedna institucija ne odgovara. Posebno ne onima koji imaju moć i novac i kojima ne odgovara nikakva nagodba nego beskonačno odugovlačenje postupka.

Naravno, vidljivi su i neki drugi razlozi zbog kojih Centar za medijaciju nije po volji vladajućoj oligarhiji. U pismu koje je direktorka Centra, Ksenija Maksić, uputila prvom potpredsedniku Vlade Srbije, Aleksandru Vučiću, detaljno je opisano stanje u ovoj instituciji koje se ni resorno ministarstvo ni vlada nisu zvanično odrekli, mada nezvanično, sve vodi ka tome. Naime, državni revizor, Radoslav Sretenović, u odgovoru na pitanje Ksenije Maksić, da li se ovaj "indirektni korisnik" sredstava Ministarstva pravde još nalazi "u milosti budžeta", odgovara da "nije reč o trenutnoj obustavi sredstava". Nego je, valjda, u pitanju postupno davljenje...

Pre nego je uputila pismo Aleksandru Vučiću, gospođa Maksić je iscrpila sve mogućnosti da dođe do najodgovornijih u Ministarstvu pravde, podsećajući da je slična situacija bila i za vreme mandata bivše ministarke, Snežane Malović, ali da je danas potpuno isključena svaka mogućnost komunikacije sa ministrom i državnim sekretarima...

 

Pismo Aleksandru Vučiću o stanju u Centru za madijaciju

 

Poštovani gospodine Vučiću,

 

Obraćamo se sa problemima koji nisu u Vašoj direktnoj nadležnosti, ali ceneći da ste Vi jedina osoba u državnom vrhu koja zaista želi da se stvari u ovoj našoj zemlji dovedu u red, molimo za trenutak Vaše pažnje. Centar za medijaciju je javna ustanova čiji je apsolutno većinski osnivač Republika Srbija.

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 02-7668/2005- 2 od 16.03.2006. godine Ugovor o osnivanju Centra za medijaciju je dat na dalju realizaciju Ministarstvu pravde, kao resornom ministarstvu za "povlačenje" sredstava iz budžeta i dostavljanje finansijskih izveštaja.

Poslednje dve godine zbog nemara Ministarstva pravde ova javna državna ustanova ima vrlo ozbiljne statusne probleme koji se sastoje u postojanju Upravnog odbora Centra u nepogpunom sastavu (nema kvoruma), zbog čega nije izabran ni novi direktor nakon isteka mandata i zbog čega je u mnogome rad otežan ili gotovo nemoguć. Našim dopisima broj: 95-11/10, 96-11/10, 97-11/10, 98-11/10 od 20.07.2010. godine, 150-11/10 od 25.10.2010. godine i 154-11/10 od 04. 11. 2010. godine osnivači Centra za medijaciju i Ministarstvo pravde RS blagovremeno su obavešteni da članovima UO Centra ističe, odnosno daje istekao mandat dana 23.08.2010. godine, te daje potrebno da se imenuju novi članovi.

Kako Ministarstvo pravde nije dalo predlog Vladi za imenovanje novih članova UO i pored mnogobrojnih pismenih i usmenih urgencija, dopisom br. 154-11/10 od 04.11.2010. godine obratili smo se direktno Generalnom sekretarijatu Vlade RS, nakon čega je Generalni sekretarijat direktno zatražio od Ministarstva da pripremi predlog, što do danas nije učinjeno. Zaključno sa 24.03.2011. godine svi osnivači, osim Republike Srbije, su imenovali nove članove UO.

 Dana 25.03.2011. godine održana je sednica UO bez kvoruma (obzirom da nema delegiranih predstavnika države u UO) sa svim izabranim članovima UO u novom sazivu na kojoj se raspravljalo o sledećim tačkama dnevnog reda: Izveštavanje o statusu organa upravljanja Centra za medijaciju ( nužnost da RS delegira svoje predstavnike u UO Centra, istek mandata direktora, donošenje odluke kojom se konstatuje istek mandata direktora, raspisuje konkurs za izbor novog direktora i ovlašćuje lice koje će dosadašnjem direktoru zaključiti radnu knjižicu ukoliko ne bude izabran ponovo); - Izveštavanje o poslovnim aktivnostima Centra" Našim Izveštajem br. 71-11/11 od 13.05.2011. godine, upućenim gospođi Snežani Malović, ministarki i gospodinu Vojkanu Simiću, pomoćniku ministra, ponovo je ukazano na ove probleme i zatraženo da Ministarstvo preduzme sve potrebne korake kako bi se ovi problemi rešili.

Odmah nakon završetka republičkih izbora i uspostavljanja novog saziva Ministarstva pravde o napred navedenim statusnim problemima zajedno sa izveštajem o radu Centra obaveštena su sledeća relevantna lica i to: - dopisom br. 431-11/12 od 24.09.2012. godine obavešteni su ministar Nikola Selaković i državni sekretar Danilo Nikolić, - dopisom br. 398-11/12 od 07.09.2012. godine obaveštenje savetnik Predsednika RS, gospodin Oliver Antić, - na održanim sastancima u toku novembra i decembra meseca 2012. godine sa Aleksandrom Pavićević, prvim Vašim savetnikom , ukazano na navedene probleme i potrebe regulisanja statusnih pitanja u Centru za medijaciju, krajem decembra 2012. o svim problemima je na sastanku obavešten g-din Dejan Carević, šef kabineta ministra pravde. Ovakvim nepostupanjem Ministarstva pravde u ranijem sazivu, a takva praksa se nastavila i sada, uskraćena su državi upravljačka prava u ovoj ustanovi sa jedne strane i sa druge strane sam Centar vrlo teško obavlja svoje poslove obzirom da su za mnoge od njih nužne odluke UO. Centar za medijaciju se finansira iz budžeta RS, a na osnovu Ugovora o osnivanju zaključenog 03.04.2006. godine.

Zakonom o budžetu za 2012. godinu i Odlukom Ministarstva pravde o rasporedu sredstava po osnovu Zakona o budžetu za 2012. godinu, opredeljena su namenska sredstva za Centar za medijaciju u ukupnom iznosu od 16.800.000 dinara za 2012. godinu( mesečni iznos od 1.400.000 dinara) na ekonomskoj klasifikaciji 423. Bez obzira na namenski predviđena i obezbeđena sredstva, Centru za  medijaciju od avgusta msssca 2012. godine do danas nisu prebačena dodeljena finansijska sredstva.

Problem je nastao u Sektoru za materijalno finansijske poslove Ministarstva pravde i državne uprave nakon dostavljanja izveštaja Državne revizorske institucije kojimje preporučeno Ministarstvu da Centar bude uveden u red indirektnih budžetskih korisnika uz konstataciju daje do sada prebacivanje sredstava vršeno u skladu sa Zakonom o javnim službama i osnivačkim aktom Centra.

Ovakvo nezakonito postupanje i bez ikakvog obrazloženja i objašnjenja uskraćivanje budžetom namenjenih sredstava je rezultirao neisplaćivanjem zarada, poreza i doprinosa i naknade za prevoz zaposlepima u Centru (6 zaposlenih lica koji organizuju medijaciju u celoj Srbiji u 17 odeljenja), uskraćivanju zdravstvene zaštite zaposlenima i njihovoj deci, neizmirivenju računa, isključivanju telefona u Centru i sl.

Obraćam Vam se ovako opsežnim dopisom sa molbom da svojim autoritetom pomognete da se stvari stave u zakonske okvire. Napominjem da zaposleni u Centru, pritisnuti ozbiljnim ekonomskim problemima i nemogućnošću da realizuju svoja prava iz radnog odnosa, vrše veliki pritisak da se sa svim ovim podacima izađe u medije. Nalazeći da bi bilo mudrije i celishodnije da se ove greške isprave bez podizanja tenzija oko toga, molim za Vašu intervenciju. Za sva eventualna pojašnjenja stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem, Ksenija Maksić, direktor Centra za medijaciju

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane