Natrag

Visoki napon

 

Visoki napon

 

Povodom izveštaja v.d. generalnog direktora Elektroprivrede Srbije  Aleksandra Obradovića

 

Teletabis iz EPS-a

 

Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a, i kandidat za ovaj položaj, podneo je Izveštaj o poslovanju EPS-a za vreme svog mandata. Naš insajder iz ovog preduzeća osporava Obradovićevo hvalisanje, navodeći kakvo je pravo stanje

 

Piše: Insajder E - 7

 

EPS nije preduzeće koje se finansira iz sredstava budžeta države Srbije, već prihodima od prodaje uglja, električne i toplotne energije.

Ovako počinje izveštaj, kojim se preporučuje za generalnog direktora, sadašnjeg vršioca dužnosti prvog čoveka Aleksandra Obradovića.

On tvrdi da „Elektroprivreda Srbije", izraženo u brojkama, proizvodi 8.359 megavata snage u proizvodnim kapacitetima (sa TE na Kosovu i Metohiji). Odnosno 7.124 megavata snage u proizvodnim kapacitetima (bez TE na Kosovu i Metohiji), 39,892 milijarde kilovati-sati električne energije proizvedeno u 2012. ( sa KiM 34,509 milijardi kilovati-sati električne energije proizvedeno u 2012. ( bez KiM), 37.513. 241 tona proizvedenog uglja u 2012. godini (bez KiM), 107.688.172 kubnih metara otkrivke proizvedeno u 2012.godini (bez KiM)  i da ima 3.553.988 kupaca u Srbiji .

"...Dolaskom na mesto v.d. generalnog direktora „Elektroprivrede Srbije" u periodu septembar - decembar 2012. godine bio sam suočen sa 10 milijardi dinara neplaćenih obaveza - dugovanja i obaveza za tekuće remonte, investicije i eksproprijacije uobičajeno za septembar mesec - remonti pri kraju, dugovi se peglaju do kraja godine, a 33 milijarde dinara je bio očekivani gubitak na kraju 2012. godine - računovodstvena kategorija, posledica procene vrednosti osnovnih sredstava, nije realni keš flou, a oko 40 milijardi dinara nedostajalo je u bilansu novčanih tokova.'' - tvrdi Obradović

Tačno je da sve ove probleme Obradović  nasledi od svog prethodika Dragomira Markovića. U Obradovićevom izveštaju se dalje navodi da EPS nije bio spreman, i nije sproveo obaveze usklađivanja svog poslovanja prema Zakonu o energetici, na šta je bio obavezan  do 1. oktobra 2012. godine. Konkretno, nije osnovan operator distributivnog  sistema i snabdevač. Po Zakonu o energetici, a u skladu sa direktivama Evropske unije i potpisanim Ugovorom o Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope, bili smo obavezni da otvorimo elektroenergetsko tržište za konkurenciju i uspostavimo tržišni pristup poslovanja.

 Tačan je i ovaj Obradovićev navod, jer Dragomir Marković, Obradovićev prethodnik, nije bio sposoban da nametne sprovođenje ove zakonske osnove.

  "...Vlada Srbije je 16. novembra 2012. godine usvojila Zaključak o prihvatanju polaznih osnova za reorganizaciju EPS-a. Zaključkom se nalaže EPS-u da je neophodno da obezbedi: promenu pravne forme JP EPS u akcionarsko društvo, a to podrazumeva korporativizaciju, osnivanje jednog zavisnog privrednog društva (PD) kao Operatora Distributivnog sistema jednog  PD za snabdevanje kome može biti poverena delatnost javnog snabdevanja, postizanje maksimalne efikasnosti poslovanja, tako da se na nivou kontrolnog društva EPS a.d. obezbedi jedinstven sistem upravljanja i vođenja poslova u finansijama i ekonomiji, pravnim poslovima, informaciono-tehničkoj podršci za sva privredna društva, kako bi se optimizovali troškovi i prihodi u okviru EPS-a.

Tačno je da nije bilo naloga Vlade Srbije EPS ne bi krenuo u promene. Dakle formiranje Javnog snabdevača nije zasluga Obradovića, nego odluka Vlade Srbije...".

Aleksandar Obradović u svom izveštaju dalje tvrdi:

 "Ključ za poboljšanje parametara poslovanja EPS-a je reorganizacija kroz korporativizaciju.Stvaranje ambijenta za ispunjavanje Polaznih osnova nije u moći poslovodstva, jer korporativni način upravljanja zahteva i promenu statuta i promenu osnivačkih akata, čak i promenu pravne forme EPS-a. Te promene su u nadležnosti osnivača, odnosno Vlade. Ovo poslovodstvo se trudi da gleda na EPS kao kompaniju koja mora svom vlasniku, državi, da napravi profit."

 

"Kočnice"

 

Tačno je da do februara 2013. godine postojalo je neslaganje između poslovodstva i tadašnjeg Upravnog odbora JP EPS i tek 22. februara UO JP EPS je doneo odluku o formiranju PD „EPS Snabdevanje".  Tačno, tzv Kesten Grupa, u kojoj se nalaze direktori SVIH pet distribucija u sprezi sa Acom Markovićem i zamenikom direktora EPS-a Životijem Jovanovićem su kočili formiranje Javnog snabdevača, kao otpor bilo kakvim promenama. To što je formiranje Javnog snabdevača zakonska obaveza, nikog nije interesovalo.

''...Finansijska situacija na kraju 2012. i početkom 2013. godine bila je krajnje dramatična, jer je Godišnjim programom poslovanja (GPP) za 2013. godinu 50 milijardi dinara bio nedostatak u novčanim tokovima, a 22 milijarde dinara bio planirani gubitak za 2013. godinu Nedostatak novčanih sredstava bio je rezultat nedomaćinskog odnosa prethodne Vlade Srbije prema EPS-u, lošeg i neefikasnog upravljanja prethodnog rukovodstva, nagomilanih neplaćenih obaveza prema dobavljačima, nagomolanih neotplaćenih kredita iz prethodnog perioda i socijalne cene električne energije." - navodi Obradović u izveštaju.

U prethodnih dve godine smo pisali  da je EPS totalno podeljen između SPS-a i DSa-a,  a onda dodatno u DS-u, i da tadašnjeg direktora Dragomira Markovića, kao i sadašnjeg Obradovića, direktori privrednih društava u sastavu EPS ne poštuju ni malo, i da vode svoju politiku. I ova, kao i sve Vlade Srbije u proteklih 15 godina vode socijalnu politiku preko cena struje. Iako je tržište na visokom naponu (oko 10% ukupnog tržišta) otvoreno od 1. 1. 2013. a dodtanik 30% će se otvoriti od 1. 1. 2014, Vlada Srbije i dalje vodi socijalnu politiku kontrolišući cenu za domaćinstva i male potrošače, koji čine preostalih 60% tržišta, kada je u pitanje energija odnosno oko 95% kada je u pitanju broj potrošača jer oni imaju mogućnost ali ne i obavezu da 1. 1. 2015 izađu na tržište - a zašto bi izlazili kada imaju beneficiranu cenu struje.

Najveće rasipanje para prethodnog rukovodstva je bilo remont bloka A6 u TENT (110 milona evra), gde je Alstomu dato oko 25 miliona eura, remont bloka B1 u TENT 2012. od 60 miliona eura, Alstom ima ugovor na oko 15 miliona eura, ugovaranje nove turbine A3 u TENT do 23 miliona eura, i ugovaranje turbine u TE Morava koja je u sastavu TENT, koju isporučuje Alstom.

Direktor TENT je tada bio Petar Knežević član DS-a, a zastupnik interesa Alstom-a je čuveni prodavac magle Vladimir Šekrevski, koji se nedavno, posle dvogodišnjeg bekstva iz Srbije, ponovo pojavio u Beogradu. SPS je isto tako imao svoju žetvu i to u TE Kostolac, gde je direktor još uvek Dragan Jovanović i to kroz 60 miliona evra vredan remont bloka B2, od kojih je 15 miliona eura otišlo Alstomu, a izveštaj EPSove unutrašnje kontrole po ovom poslu nije ugledao svetlost dana. Svi navedeni poslovi gde je Alstom u pitanju su ugovarani direktno. I sadašnje rukovodstvo je nastavilo finansiranje nabavke trubine TENT A3 i TE Morava, iako je svesno da to nije potrebno. i da je mogla da prođe bez, ili uz minimalne penale.

 

Potrošači prisiljeni da kupuju energiju na tržištu

 

  ''...Početkom februara ove godine formirani su operativni timovi na nivou celog sistema ( JP EPS i sva PD), kako bi se preduzele najhitnije mere za gašenje požara. Uspešnim poslovanjem, reprogramom kredita, racionalizacijom troškova i rekordnom proizvodnjom, smanjili gubitak u 2013. godini za skoro 21 milijardu dinara na svega 0,8 milijardi dinara.'' - tvrdi  v.d. generalnog direktora EPS-a Aleksandar Obradović.

  I ovi navodi su obično hvalisanje. Smanjenje gubitka nije rezultat delovanja poslovodstva EPS-a, jer je ove godine uvezeno struje za oko 60 miliona eura manje od plana, a izvezeno 80 miliona eura više od plana, što je oko 140 miliona eura, ili  ukupno oko 15 milijardi dinara, pre svega zahvaljujući toploj zimi, gde je uvezeno manje nego što je planirano, a hidrologija je bila izuzetno povoljna, pa su hidroelektrane proizvele više što je prodato.

Dalje, procena vrednosti osnovnih sredstava je smanjena za oko 17% ili oko 10 milijardi dinara, što se po međunarodnim standardima knjiži kao prihod.

Znači, na prva dva elementa, tj. uvoz i izvoz, direktor EPS-a nije imao uticaj, već je to bila posledica vremenskih uslova, a prihod po osnovu smanjenja vrednosti osnovnih sredstava nema uticaja na novčane tokove. Šta će da bude sledeće godine, ako zima bude hladna, a hidrologija loša kao februara 2012?

  - Reprogramirani su krediti od 21 milijardu dinara, od čega je čak 15 milijardi trebalo je da dospe u 2013. godini što bi negativno uticalo na likvidnost. Poboljšali smo i svoj novčani tok - iz stanja nelikvidnosti i minusa od skoro 49,2 milijarde dinara, poboljšali smo rezultate za 42,8 milijardi dinara - hvali se u svom izveštaju Obradović.

Reprogramiranje je odlaganje problema, podsećamo ga.

''...Obaveze prema dobavljačima su 31. decembra 2012. godine bile 24,6 milijardi dinara, a 30. juna 2013. godine 16 milijardi dinara.To je 8,5 milijardi dinara koji su u šest meseci plaćene i ušle su u privredu " - tvrdi Obradović

A 8,5 milijardi ušle sa zakašnjenjem od najmanje 6-8 meseci. U periodu 2001-2009 obaveze iz prethodnih godina su izmirivane najkasnije u januaru naredne godine. Višak para je posledica pomenutog manjeg uvoza, većeg izvoza i kašnjenja u realizaciji tehničkih programa u sezoni 2013.

Obradović tvrdi da je EPS uspeo  da zadrži 25 od 26 kupaca, i 97 odsto tržišta na visokom naponu. "Sa poboljšanom, tržišnom cenom, ostvarili smo prihode od 2,3 milijarde dinara", navodi se u njegovom izveštaju.

Ali se ne navodi da je EPS zatvorio pristup ostalim korisnicima, pre svega odbijanjem prodavanja takozvane balansne energije, tako da trgovci, osim jednog, koji su se pojavili, nisu mogli da ispune tehnike obaveze prema operatoru sistema u Srbiji, koji je JP EMS. Veća cena nije posledica EPS-ovog boljeg rada, već činjenice da je od 1.1.2013. tržište električne energije na visokom naponu otvoreno, i da su najveći potrošači u Srbiji bili prisiljeni da energiju kupuju na tržištu. Dalje, od ovih 25 kupaca 7 je iz samog EPS-a, na njih otpada više od 50% energije,  tj oni kupuju struju sami od sebe, tj, jeste da je veći prihod, ali je i veći rashod.

 

Proizvodnja električne energije

 

 

„Elektroprivreda Srbije" je za šest meseci ove godine proizvela oko 19 milijardi kilovat-sati i ostvarila za ovaj period rekordnu proizvodnju. Do kraja godine očekuje se proizvodnja od čak 37 milijardi kilovat-sati. U odnosu na plan, proizvodnja električne energije je veća za 0,8 odsto, a u odnosu na isti period prošle godine za 6,4 odsto. Ni u jednom trenutku nije bilo problema u odvijanju proizvodnje elektrana JP EPS-a, hvali se Obradović.

 Opet podsećamo da su brojke posledica dobrih vremenskih prilika, Tačno je, nije bilo problema u proizvodnji, ali to je rezultat para investiranih u ranijim godinama, i 2012, što nije uradio Obradović već Dragomir Marković, prethodni direktor EPS

Obradović ističe da je u odnosu na plan ukupna proizvodnja je veća za 154 miliona kWh, a u prvom polugodištu 2013. godine proizvedeno je za 1,137 milijardi kilovat-sati više nego prethodne godine. Za šest meseci EPS je prodao 1,66 milijadi kilovat-sati što je vrednost od 67,35 miliona evra, odnosno za 33,4 odsto više od plana. Vrednost prodate energije do kraja 2013. premašiće 100 miliona evra.

Nije to posledica njegovog rada, već vremenskih prilika.

 

 

Reprogram starih  dugova

 

 

Tokom marta i aprila dužnicima su omogućena dva reprograma plaćanja duga, i tada je potpisano 115.000 sporazuma o reprogramu, za osam milijardi dinara duga.

U dogovoru i uz podršku Ministarstva energetike, od 15. avgusta počeo je finalni reprogram za izmirenje dugova na čak 120 rata, uz mogućnost jednokratne uplate 60 odsto duga i 40 odsto otpisa duga. Reprogram će trajati do 30. novembra.To što su prethodne vlade i prethodna rukovodstva EPS-a tolerisala rasipanje državne imovine kroz neplaćanje struje, nije izgovor da tako može da se nastavi i u budućnosti. Reprograme i radimo da neka potraživanja ne bi ostala  nenaplaćena - ponosan je Obradović u svom raportu.

Njegova tvrdnja je - glupost. U periodu 2001 do 2008 naplata je rasla, i bila je oko 98,2% u 2008. 2009-2012 je pala i bila oko 95-97%. U prvih šest meseci 2013 je bila oko 97% da bi zbog diletantskog početka rada javnog snabdevača pala na oko 60% za juli, plus oko 25% na osnovu reprograma, sa ciljem da do kraja godine bude preko 90%, znači lošije nego ikada u poslednjih 15 godina, što znači da će poskupljenje od 10% opet da ode na pokrivanje lošeg poslovanja EPS. Poslovanje distribucija je najlošije u poslednjih 15 godina.

Prazna priča je i Obradovićeva tvrdnja: "...Ubuduće sve one koji ne plaćaju električnu energiju isključivaćemo sa mreže, a u narednom periodu više ćemo se baviti redovnim platišama, i više ćemo ulagati u odnose sa kupcima koji redovno izmiruju svoje obaveze."

Što ne isključe Sartid i RTB Bor koji ne plaćaju struju? Investicije u 2013. godini su takođe smešna strana izveštaja Obradovića:

"...Kreirani su strateški pravci razvoja EPS-a do 2025/2030. godine i upravljanje projektima u skladu sa najboljom praksom renomiranih elektroenergetskih kompanija. Definisane su i osnove za izbor investicionih projekata, na način koji osigurava profitabilnost kompanije. EPS će ispuniti potpisane obaveze iz ranije potpisanih memoranduma i protokola. Koji god projekti budu izabrani, osnovni kriterijum biće profitabilnost, i to je naše strateško opredeljenje. Među projektima koje je EPS započeo u 2013. godini su nabavka rudarske opreme za RB „Kolubara", vredna 181 milion evra i revitalizacija hidroelektrane „Zvornik", vredna 70 miliona evra.''

 

Kao i do sada

 

Ovo su krediti pokrenuti pre dolaska Obradovića, sada se realizuju, znači on je nastavio put prethodnika. Ako je sve to loše, zašto on nastavlja.

- U toku je priprema za izradu studije izvodljivosti za projekat reverzibilne hidroelektrane „Bistrica", a aktuelni projekti su TENT B3, „Kolubara B", „Kostolac B3" i elektrana sa kombinovanim gasno-parnim ciklusom „Novi Sad".

U toku su izrade Studija izvodljivosti i isplativosti za sve projekte, a očekuje se da budu završene do kraja godine - tvrdi Obradović

Ali, za TENT B3 i Kolubaru B nema interesenata, i troše se skupe pare za bespotrebne analize. Gasno postrojenje Novi Sad je moguće realizovati, ali po ceni koja je dva puta veća od TE iz uglja - kome to treba? Bistrica energetski najverovatnije nije potrebna, a ekonomski je neisplativ projekat koji ima stepen povrata investicije oko 5%  - što je manje od cene kapitala.

Novo poslovodstvo EPS-a, tvrdi Obradović - ne želi da potroši nijedan dinar, a kamoli milione evra za kredite i projekte koji su u startu pogrešno koncipirani, a kod kojih može biti naneta šteta koja se meri stotinama miliona evra.

Njegova tvrdnja nije realna, jer  kadrovi prethodnog direktora Markovića su i dalje na svojim starim mestima, i rade na isti - loš - način. Kao i do sada. Radnici novo rukovodstvo EPS-a  zovu Teletabisi, po crtanom filmu za decu uzrasta 2-3 godine.

Što se tiče kredita za „pametna" brojila, u dogovoru sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, odobrena je aktualizacija studije izvodljivosti, jer zatečena studija izvodljivosti nije sagledavala u potpunosti sve troškove koji novi sistem zahteva dok je tehnička specifikacija bila bazirana na dokumentima starim više od pet godina.

Prethodni direktor Marković je nameštao tendere za Rudnap,  kao što sada pokušava i Obradović. Već godinu dana je kako je Obradović došao, a dokumentacija nije krenula sa mrtve tačke, jer pokušavaju da promene konsultanta, koji bi sve potrebno nacrtao po Obradovićevim nalozima. U sledećem broju ćemo posebno pisati o mahinacijama Obradovića u nabavci softvera "Majkrosofta''.

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane