Natrag

Tragom vesti

 

Tragom vesti

 

Kako su preduzeća Interkomerc i Beohemija potopili veliki deo srpske privrede

 

Dve glave jedne aždaje

 

Ukupna blokada računa preduzeća Interkomerc i sa njim povezanih društava, na dan 29. decembra 2013. godine iznosila je 91,2 miliona evra. Blokada preduzeća Beohemija i njenih zavisnih društava na taj dan bila je 127,6 miliona evra. Tako ova dva poslovna sistema  zajedno imaju blokirane račune za ukupno 218,8 miliona evra. Prema godišnjem obračunu za 2012. godinu imali su ukupne obaveze 426 miliona evra, pa je posle sloma šabačkih firmi Interkop i Farmakom, ovo najveći udar na privredu Srbije u prošloj godini. Uskoro bi trebalo da se sazna i na čije privatne račune su otišle  stotine miliona evra uzetih od bankarskih kredita i Fonda za razvoj Srbije.

 

Miodrag K. Skulić

 

Prema Izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je Vlada pred kraj prošle godine usvojila i dostavila Narodnoj skupštini Srbije na usvajanje, stečajni upravnici imaće obavezu da utvrde prave i celovite uzroke koji su doveli do stečajnog postupka.

U slučaju Interkomerca i Beohemije biće potrebno da stečajni upravnik izvrši analizu stečajnog dužnika za poslednjih pet godina, pre pokretanja stečajnog postupka, i da za svaku godinu sačini listu priliva i odliva, listu otuđenja imovine i sve ugovore o otuđenju, analizu poslovanja sa povezanim preduzećima i podnese izveštaj sudu i organizaciji za nadzor stečaja. To će biti prilika da se razgraniče propasti na tržištu, od nerazumnih poslovnih poteza, koje do sada stečajni upravnici i stečajne sudije nisu utvrđivali.

Stečajni upravnici i stečajne sudije neće više moći „sahranjivati" preduzeće u stečaju, a da ne utvrde da li je ono prirodnom (čitaj: tržišnom) smrću dovedeno u stečaj, ili manipulacijama vlasnika i zakonskih zastupnika. Na to pravo stanje, poverioci preduzeća u stečaju imaju potpuno legitimno pravo. Bez tog prava, kao jednog od najvažnijih u privrednom zakonodavstvu jedne evropske zemlje, ne može se ići u Evropsku uniju.

 

Interkomerc AD, Beograd  

 

Deset najvećih vlasnika akcija ovog društva, čiji je direktor Goran Perčević, sa 98,19 odsto akcija su (u procentima):     IAK AD, Beograd 33,69, Interkomerc-Invest, Beograd  18,95 Interkomerc-Export, AD, Beograd  15,60, Logistic Centre, doo, Beograd 12,23, Interkomerc-Import AD, Beograd 7,98 , Koteks doo, Surčin 4,46, Beohemija doo, Beograd 2,25  Megalit-Šumnik AD, Raška 1,43,  Megalit 0,88, Armirač AD u stečaju 0,72.

Razliku od 1,81 odsto poseduje 29 malih akcionara.

Interkomerc AD imao je na dan 29. decembra 2013. godine blokiran tekući račun za iznos od pet milijardi 83 miliona dinara, ili 44 miliona i  354 hiljade evra!

Ukupna vrednost svih akcija ovog privrednog društva, prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti, iznosila je 133.125.000 dinara.

Na početku 2013. godine Interkomerc AD je angažovao ukupnu vrednost poslovne imovine (stalne i obrtne) u iznosu od 23,7 milijardi dinara i sopstvenim sredstvima, odnosno ukupnim kapitalom, uključujući i revalorizacione rezerve i neraspoređenu dobit, pokrivao 40,71 odsto te vrednosti, dok su ukupne obaveze društva iznosile više od 14 milijardi dinara, ili  123,5 miliona evra.

Ukupne obaveze od 123,5 miliona evra sastoje se iz sledećih obaveza : 50 miliona i   80 hiljada evra  -  obaveze po  dugoročnim kreditima, 19 miliona i 495 hiljada evra  -  obaveze po kratkoročnim kreditima, 52 miliona i   83 hiljade evra  -  obaveze iz tekućeg poslovanja i  1 milion i 842 hiljade evra  -  obaveze po osnovu poreza i drugih javnih dažbina.

Ukupna knjigovodstveno iskazana vrednost stalne imovine je samo 10 milijadi i 89 miliona dinara i  skoro u celini je pokrivena sopstvenim kapitalom i revalorizacionim rezervama, dok je obrtna imovina 13 milijardi i 598 miliona dinara finansirana iz kredita i obaveza prema dobavljačima i isporučiocima robe za izvoz.  Kako je Interkomerc AD u 2012. godini ostvario prihod od 31,7 milijardi dinara, proizlazi da je sa sredstvima kredita i obavezama prema dobavljačima ostvario godišnji koeficijent obrtanja dva, što je, za naše uslove, zadovoljavajuće. Ostvarena marža, računata na nabavnu cenu je 4,11 odsto, što je veoma nisko, ali kod izvoznih poslova ipak zadovoljavajuće.

Kada je nestalo imovine za hipoteke za uzete kredite počelo je štancovanje menica. Postoji podatak da je izdato 779 menica, neke su već dospele, neke dospevaju naredne godine, a jedan deo menica, čak, 2015. i 2016. godine. Svetska i Evropska banka za razvoj za pokriće datih kredita imaju hipoteke.

Interkomerc  Import, AD, Beograd, Interkomerc  Invest,  AD, Beograd i Interkomerc  Export, AD, Beograd  

Ukupan kapital ova tri posebna akcionarska društva je samo 89 miliona dinara. Društva nemaju nijednog zaposlenog, a ukupna vrednost njihove poslovne imovine je 188 miliona dinara, pa su im obaveza na početku 2013. godine iznosile 99 miliona dinara. Ukupan ostvareni prihod u 2012. godini ova tri akcionarska društva je bio 158 miliona dinara, uz iskazanu neto dobit od 631 hiljade dinara.

Ko su vlasnici kapitala ova tri akcionarska društva? To su: 64 vlasnika, većinom građana, 18.08.2005. godine osnovali su Interkomerc-Import sa akcijama Interkomerca AD; 76 većinom građana 1. 7. 2005. godine osnovali su Interkomerc-Invest sa akcijama Interkomerca AD; 69, većinom građana 1.7. 2005. godine osnovali su Interkomerc-Export sa akcijama Interkomerc AD.

Ova tri akcionarska društva 29. decembra 2013. imaju blokirane tekuće račune za iznos  od 63 miliona dinara, ili 553 hiljade evra.

 

Interkomerc-Agrar doo, Vrbas

 

Ovo privredno društvo, čiji je direktor Dragan Satarić, osnovano je 1. jula 2008. godine, sa kapitalom od 140 miliona dinara, od čega: 50 odsto Interkomerc AD, Beograd, a 50 odsto Renesansa Company doo, Vrbas.

Društvo sopstvenim kapitalom pokriva 63 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava. U 2012. godini ostvaren je ukupan poslovni prihod više od milijarde dinara, uz iskazanu neto dobit od pet miliona i 414 hiljada dinara.

Renesansa Company je osnovao 21. januara 2007. godine Đorđe Nikčević sa kapitalom od 19.656 dinara. U ovoj kompaniji zapošljava četiri lica.

Tekući račun Interkomerc-Agrar 29. decembra 2013. godine blokiran je u iznosu od 687.822.360,01 dinar, ili šest miliona evra.

 

Koteks, doo, Surčin

 

Ovo preduzeće osnovano je 23. 6.1992. godine. Sadašnji  kapital ovog društva je  64,2 miliona dinara, od čega akcije Interkomerc AD dve trećine ukupnog kapitala, unetog kao vrednost hartija od vrednosti  Srđana Žujovića  28. 9. 2005. godine. Osnivači ovog privrednog društva su: 53,81 odsto  Srđan Žujović, JMBG: 0403973710319; 46,19 odsto   Ljubinko Petrović, JMBG: 1111962714013, istovremeno i direktor.

Na kraju 2012. godine Koteks doo imao je 11,8 milijardi ukupnu vrednost poslovne imovine, od čega je sopstvenim kapitalom i rezervama pokriveno samo 25,82 odsto, dok su obaveze ovog društva dostigle  8,75 milijardi dinara, ili više od 76 miliona evra. Društvo je na kraju 2012. godine zapošljavao 227 lica. U 2012. godini Koteks doo ostvario je ukupne poslovne prihode 6,5 milijardi dinara, i iskazao neto dobit 128 miliona dinara. Koteks je vlasnik 4,46 odsto akcija Interkomerc AD.

Koteks doo na dan 29.decembra 2013. godine imao blokiran tekući račun za iznos od 3.112.851.637,75 dinara, ili 27 miliona i 159 hiljada evra. 

 

IAK AD, Beograd

 

IAK je privredno društvo, čija je osnovna delatnost nespecijalizovana trgovina na veliko,  a osnovano je 2. 6. 2005. godine. Današnji kapital društva je 802.558 evra, i u vlasništvu je 68,08 odsto  privrednog društva Tristrong doo, Beograd u posedu sto odsto kapitala švajcarske firme. U IAK AD vlasnik 3,23 odsto kapitala u vrednosti  1.449.000 dinara je Goran Perčević.  Preduzeće Ratko Mitrović-Dedinje vlasnik je akcija ovog društva 7,95 odsto, dok su 61 mali akcionari vlasnici 20,74 odsto.  IAK AD u 2012. godini nije imala zaposlenih, a ostvarila je ukupne poslovne prihode 21,3 miliona dinara, uz iskazivanje neto dobitka u iznosu od 64 hiljade dinara. IAK  AD je vlasnik 33,69 odsto akcija Interkomerc AD.

IAK AD je na dan 29. decembra 2013. godine imala blokiran tekući račun za iznos od 410.549.640,33 dinara, ili 3,6 miliona evra.

 

Megalit-Šumnik AD, Raška

 

Preduzeće je osnovano 1956. godine, registrovano je za eksploataciju šljunka, peska, gline i kaolina, a bavi se građevinarstvom i putogradnjom. Većinski vlasnik akcija ovog društva  sa 74,86 odsto je Megalit doo, Raška, koje je osnovano 25.07.2000. godine, a 100 odsto je u vlasništvu Prvoslava Minića, JMBG: 1509952780836, sa kapitalom od 118,7 miliona dinara, od čega je u stvarima uneto 99,96 odsto tog kapitala. U 2012. godini Megalit doo je sa 18 zaposlenih imalo poslovne prihode od samo 2,9 miliona dinara. U vlasništvu akcija Megaslit-Šumnika je i akcionar Prvoslav Minić, sa učešćem od 17,55 odsto, dok 275 malih akcionara imaju ukupno 7,59 odsto.

Megalit-Šumnik AD je u 2012. godini ostvario ukupan poslovni prihod od 2,3 milijarde dinara i na tom prihodu sa 227 zaposlenih iskazao neto dobit u iznosu od  41,8 miliona dinara.

Izvršni direktor ovog akcionarskog društva je Srećko Minić, JMBG: 1112977780817. Članovi Odbora direktora su pored Srećka Minića i  Radojko Minić, JMBG: 1209953785064 i Slavko Kolaković, JMBG: 1905944780811.

Megalit-Šumnik AD je na dan 29. decembra 2013. godine imao blokiran tekući račun za iznos od 542.761.154,54 dinara, ili 4,7 miliona evra. 

 

  Ostala zavisna društva Interkomerc-a

 

Zavisna društva Interkomerc-a su: Intersekom doo, Pojate, sa 100 odsto kapitala i udelom u iznosu od 19,4 miliona dinara: Interbrico doo, Akmačići, sa 100 odsto kapitala i udelom u iznosu od 14,9 miliona dinara; Interkom Ras doo, Raška, sa 51,07 odsto kapitala na Farmi za tov stoke sa ZZ Raška, i  udelom Interkomerca u iznosu od 12,5 miliona dinara; Zlatarka doo, Komorani, Nova Varoš, prerada mleka i proizvodnja sireva,  sa 75,76 odsto uloga Onterkomerca i ulogom Vuka i Miljke Popović od po 12,12 odsto

Intersekom doo, Pojate na dan 29. decembra 2013, godine ima blokiran tekući račun za iznos od 557.745.662,35 dinara, ili 4,8 miliona evra.

Uzeto zajedno Interkomerc AD i napred nabrojana privredna društva imaju na dan 29. decembra 2013. godine, blokirane tekuće račune za iznos od 91,2 miliona evra.

 

  Beohemija doo, Beograd

 

Drugi veliki sistem, neposredno povezan sa Interkomercom AD, Beograd je Beohemija doo, Beograd, koja se danas nalazi u ogromnim teškoćama. Ovaj poslovni sistem čine: Beohemija doo, Beohemija-INHEM doo, Zrenjanin, Beohemija-Poslоvni sistrem doo, Beograd Dahlia doo, Zemun, i Hemija-Brixol doo izVršaca.

Vlasnici Beohemije doo, gde je direktor Bojan Novaković, su Željko Žunić sa 68,65 odsto udela, i Miroljub Jovičić sa 31,35 odsto udela. Ukupan kapital ovog društva osnovanog 10.12.1994. godine je 39,9 miliona dinara, od čega 12,5 odsto u akcijama Interkomerca AD. Ovo privredno društvo kupilo je pogon u Zrenjaninu, i promenilo mu 7.4. 2006. godine naziv u Beohemija-INHEM doo, Zrenjanin, sa kapitalom od 2,2 milijarde dinara. Samo u novcu 20.2.2012. godine uplaćeno je 1,6 milijardi dinara, a 2006. godine u stvarima i nepokretnostima je uneto 541 milion dinara.

 Beohemija Poslovni sistem doo, Beograd osnovan je 26. 4. 2012. godine sa kapitalom od samo hiljadu dinara od strane Željka Žunića, JMBG: 2408969793918. Dahlia doo iz Zemuna je 100 odsto u vlasništvu Beohemije doo, Beograd, sa osnivačkim kapitalom 180,8 miliona dinara.

Hemija-Brixol doo iz Vršca takođe je 100 odsto vlasništvo Beohemije doo iz Beograda, sa kapitalom od 14,9 miliona dinara.

Ukupna blokada tekućih računa ovih, međusobno povezanih, privrednih društava na dan 29. decembra 2013. godine, bila je 14 milijardi i 622 miliona dinara, ili 127,6 miliona evra, i to: 4.784.777.119,86 dinara Beohemija doo iz Beograda; 2.229.273.046,37 dinara   Beohemija-INHEM doo iz Zrenjanina; 1.389.034.892,57 dinara Dahlia doo iz Zemuna i 3.026.891,57 dinara Hemija-Brixol doo iz Vršca.

Sistrem Beohemija i njegova povezana društva u 2012. godini zapošljavali su 945 radnika. Ukupan ostvareni poslovni prihod ovog poslovnog sistema, prema konsolidovanom bilansu, u 2012. godini iznosio je 23,5 milijardi dinara, uz iskazanu neto dobit u toj godini od 876 miliona dinara, ili prosečno  3,73 odsto prihoda.

Ukupne obaveze Beohemije, prema konsolidovanom bilansu, na dan 31. decembra 2012. godine od 172,3 miliona evra sastoje se iz sledećih obaveza : 75 miliona i  493 hiljade evra  -  obaveze po  dugoročnim kreditima; 46 miliona i  214 hiljada evra  -  obaveze po kratkoročnim kreditima; 43 miliona i  65 hiljada evra  -  obaveze iz tekućeg poslovanja; 7 miliona i  528 hiljada evra  -  obaveze po osnovu poreza i drugih javnih dažbina.

Beohemija, doo, Beograd  kupila je sledeća privredna društva: Delta In doo iz Zrenjanina, 2006;  Dahlia iz Zemuna, 2008. godine sa sto odsto kapitala i „Šampionka" Renče, Slovenija, 2008. godine, proizvođača i distributera sredstava za čišćenje i proizvoda za ličnu higijenu, za šest miliona evra, uz isticanje da će Beohemija uložiti još deset miliona evra u modernizaciju ovih kapaciteta.

U Hemija-Brixol doo, Vršac preneto je 04.5.2009. godine 40 odsto uloga Enveru Muhoviću iz Beograda, a dana 19. 4. 2011. godine Enver Muhović je istupio iz društva i od tada je jedini osnivač Beohemija doo iz  Beograda. Dana 13.2.2012. godine upisano je osnivanje zavisnog društva Inhem doo u Tuzli, od strane Beohemije INHEM DOO iz Beograda, sa 100 odsto učešća u kapitalu.

Ono što je posebno interesantno kod privrednog društva Beohemija doo iz Beograda je da ima otvorene tekuće račune kod deset poslovnih banaka! Postavlja se razumno pitanje: da li su ovi računi otvarani da bi se od tih banaka podigao neki značajniji iznos kredita?

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane