Natrag

Trovanje

Trovanje

 

Ubijanje graana zatrovanom hranom, po nalogu sa najvieg mesta

 

Poslednja ministrova podvala

 

Ne treba biti ni lekar ni veterinar, ve je dovoljno imati srednjokolsko znanje iz biologije, da bi se shvatila ema po kojoj otrovi i otrovni metali koje proizvoai od 15 marta (aktom biveg ministra Glamoia) stavljaju u hranu. Arsen, iva, olovo, vezuju se za kalcijum u kravljem mleku, vezuju se za kalcijum u jajima, svi pomenuti otrovi se lageruju u mesu, a posledice po zdravlje stanovnitva e  biti takve da e liste ekanja u bolnicama postati jo due.

 

Vuk Stani

 

Moda e jednog dana ministri, pomonici, savetnici i sekretari u ministarstvima, ali i drugi politiari koji su zalutali na odgovorna mesta u vrhu drave, shvatiti da nije sve u parama. Toga dana, ako ikada takav dan osvane u Srbiji, Vuievci, Tadievci, Daievci prestae da uzimaju mito i rei e: "...Ne elim vie da sklapam poslove koji su tetni za dravu i donose nesreu celom narodu. Posle politiara i takozvani biznismeni odnosno privredni kriminalci, rei e: "Ja volim da zaradim pare, ali ne i da drugi budu nesreni zbog biznisa kojim se bavim...".

Shvatie moda biznismeni i politiari da zlo koje ine obinom narodu moe da zadesi  i nekog njima bliskog.

Najvee anse da zlo koje politiari nama plasiraju zadesi njih i njihove blinje je u oblasti hrane. U toj oblasti se na alost niko od odgovornih jo nije prizvao pameti.

Bivi ministar poljoprivrede Dragan Glamoi, hrabro je 15. marta, u vreme izborne utnje, dan pred poslednje parlamentarne izbore, odobrio da u hranu koji konzumiramo uu otrovi: arsen, iva, kadmijum, olovo, fluor, melamin, beta i alfa izomeri i jo desetak  otrovnih supstanici koje su iroj javnosti nepoznate, ali za koje e svaki ozbiljan veterinar i lekar rei da su izuzetno opasni.

Ve poetkom februara, Glamoi je bio siguran da nee biti ponovo na mestu ministra poljoprivrede, ali se plaio i kritike javnosti, pa je odluku o plasmanu otrova u lanac ishrane stanovnitva ostavio za izbornu utnju.

On je 15. marta 2014. godine potpisao Pravilnik o izmeni pravilnika o kvalitetu hrane za ivotinje. U ovom Pravilniku koji je tabelarno izraen postoji kolona oznaena kao nepoeljne supstance, u ovoj koloni nalaze se: arsen, iva, kadmijum, olovo fluor, melamin...

injenica da kolona nosi naziv "nepoeljne supstance" ne znai i da ih nije dozvoljeno stavljati u hranu za ivotinje, ve kolona sa ovako monstruoznim imenom i sadrajem odreuje dozvoljene koliine otrova u stonoj hrani...

Na ovaj nain otrovi stiu u mleko, mlene proizvode, meso, i jaja. Arsen je dozvoljeno staviti u koliinama od 2 do 100 miligrama po kilogramu u pojedinim hranivima za stoku.

U hranivima koji se obeleavaju kao brana dobijena od trava, suene lucerke, deteline itd. dozvoljena je prisutnost arsena od 4 miligrama po kilogramu. U hranivima za stoku napravljenim od ribe i drugih vodenih ivotinja dozvoljeno je 25 miligrama arsena po kilogramu. U aditivima za stonu hranu koji se obeleavaju sa funkcionalna grupa elementi u tragovima arsen je dozvoljen u koliini 30 miligrama po kilogramu...Dodaci za stonu hranu obeleeni kao cink oksid, magnezijum oksid i bakar, mogu po slovu ovog pravilnika sadrati arsen u koliinama od ak 100 miligrama po kilogramu.

Po istom pravilniku dozvoljena je i prisutnost ive u hranivima za stoku, dok je olovo dozvoljeno stavljati u koliinama i do 200 miligrama po kilogramu. Flour je dozvoljen u koliina od 30 do 3000 miligrama po kilogramu zavisno od vrste stone hrane.

 

 

 

 A 1.

 

elebianinova osuena za krau benzina

 

Umesto da reaguje i suspenduje mnogobrojne pravilnike koji omoguavaju legalno trovanje stanovnitva hranom loeg kvaliteta, naelnica Republike uprave za veterinu uhvaena je u krai bonova za benzin.

Veterinarski inspektori iz Sombora su redakciji Tabloida poslali opirnu dokumentaciju o suenjima koja su sa njom vodili, kao i informaciju da je elebianinova osuena za krau benzinskih bonova. Zbog ove krae ona nije smenjena, a bivem ministru Glamoiu je izgleda ba takva bila korisna zbog naina na koji je obavljao ministarske poslove.

Krivina prijava protiv elebianinove podneta je zbog krae benzina u vrednosti od 75.000 evra. Tuilatvo u Somboru je prihvatilo ovu krivinu prijavu, ali je sud kasnije elebianinovu osudio za umanjen iznos. Ovakva presuda znaila je i da ona nee automatski biti otputena iz Ministarstva. 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane