Natrag

Plagijator

„Slavna naučnica" Miljana Radivojević, jedna od tvoraca izmišljene afere o plagijatu doktorata Nebojše Stefanovića - odbranila plagirani doktorat!

Goli plagijator

Lažna doktorska disertacija "mlade naučnice iz Velike Britanije", Miljane Radivojević, predstavlja kompilaciju radova drugih autora. Reč je o brutalnoj krađi autorskih prava, i podložno je i krivičnom gonjenju počinioca. Sve ukazuje da se radi o jednom od najvećih plagijata u istoriji srpske nauke, a (verovatno) i britanske. Magazin Tabloid istraživao je prošlost i sadašnjost pomenute "naučnice", i došao do zapanjujućih podataka

Milica Grabež

U dnevnom listu „Blic", od 29. februara ove godine, na listi „100 najuticajnijih Srba u svetu", našla se i izvesna Miljana Radivojević, na 83. mestu. U obrazloženju visoke pozicije piše da je ona „sa svojim timom dokazala da se prva industrijska revolucija dogodila na Balkanu"!

Neverovatna glupost! „Slavna naučnica", kako je „Blic" naziva, napisala je i odbranila doktorsku disertaciju, pod naslovom: „Poreklo metalurgije u Evropi: proizvodnja metala u vinčanskoj kulturi, Srbija".

Ne ulazeći dublje u to, da li ovakva tema može da bude i predmet istraživanja za jednu doktorsku disertaciju, ili je o tome već i previše pisano - bavićemo se samo nespornim činjenicama da je ova disertacija čist plagijat!

Da podsetimo, o Miljani Radivojević naš list pisao je 2014. godine, kao o jednom od glavnih aktera izmišljene afere o plagijatu doktorata ministra Nebojše Stefanovića, uz obilje dokumentacije, koja ukazuje da se radi o „naučnici", koja je većinu svojih „titula" i diploma stekla „specijalnim" vezama sa svojim profesorima i mentorima. Iako, po obrazovanju, arheolog - plagijator Miljana Radivojević usudila se da piše o doktoratu, u potpuno drugom području. Inače, da podsetimo, dve nezavisne stručne komisije su, nedvosmisleno, odbacile sve tvrdnje o plagijatu doktorata ministra Nebojše Stefanovića.

Naučni časopis „Starinar", svetskog ugleda, koji izdaje Arheološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj Knjizi LXV/2015, objavio je opširnu analizu „naučnog dela" Miljane Radivojević.

Na samom početku autor Duško Šljivar kaže:

„...Rad objavljen u prethodnom broju Starinara (Miljana Radivojević, Julka Kuzmanović-Cvetković - Copper minerals and archeo-metallurgicals from Vinča culture sites of Belovode and Pločnik; overview of evidence and new data, Starinar LXIV/2014, 7-30) predstavlja dva poglavlja doktorskog rada M. Radivojević, koji je odbranjen 2012. godine na UCL (University College of London, prim. red.) u Velikoj Britaniji. Detaljniji prikaz i poređenje tekstova nije moguće uraditi, jer je disertacija nedostupna stručnoj javnosti i, kako je saopšteno, ona je 'zaključana' sledeće četiri godine!"

Autor analize pomenutog rada Miljane Radivojević, dalje kaže:

„...Podrazumeva se da svaki autor koristi i citira publikovane radove (tuđe, prim. red.). Međutim, prilikom posete lokalitetu Belovode, gospođica Radivojević je, bez znanja rukovodioca, kopirala kompletnu dokumentaciju sa ovog lokaliteta, koju neovlašćeno koristi u svom radu...". Naime, da bi zamaglila plagiranje, Miljana Radivojević namerno citira pogrešne autore u određenim radovima.

U daljoj analizi ovog teškog plagijata, autor Duško Šljivar piše:

„...Neprimereno je, takođe, prisvajanje kolegijalnih saopštenja. Čak i za ovakve podatke se, u akademskoj zajednici, citira izvor informacija. Na strani 9 ovog rada, autori pišu o starčevačkom horizontu, bez ikakvog uvida u sam kontekst ove situacije i u materijal... Dosta je i prisvajanja publikovanih navoda drugih autora, koji nisu citirani, ili navoda, koji su pripisani drugim autorima."

Ova opsežna analiza plagijata Miljane Radivojević, data je na četiri gusto pisane strane, formata A 4, u pomenutom časopisu. Izdvojićemo još neke delove, koji ukazuju na čist plagijat, ne samo u izradi doktorske disertacije, već i drugih „naučnih" radova Miljane Radivojević.

„Kroz čitav rad se kombinuje navođenje nalaza i situacija sa netačnim citiranjem. Navešćemo ono najočiglednije. Na stranama 19 i dalje daju se podaci za ostave bakarnih artefakata sa Pločnika. Opisujući 'grupu I', autori se pozivaju na nepostojeće navode... Dakle, kontekst nalaza je izmišljen..."

Na kraju ove analize autora Duška Šljivara iz Narodnog muzeja iz Beograda, nedvosmisleno se utvrđuje plagijat u radu Miljane Radivojević:

„...Ovakve improvizacije provejavaju celim tekstom, uz okvirne opservacije u zaključnim razmatranjima, bez citiranja autora, koji se decenijama bave ovom problematikom i svi, manje-više, sa različitih stanovišta ukazuju na metalurške aspekte vinčanske kulture. Uprkos opstrukcijama sa autorskim pravima, zbog manipulacija nalazima i zbog brojnih tehničkih grešaka, ovaj rad predstavlja kompilaciju već publikovanih rezultata o metalurgiji vinčanske kulture, a dobrim delom i ilustrativnih priloga."

Kao što je već rečeno, analizirani rad predstavlja dva ključna poglavlja doktorske disertacije Miljane Radivojević, odbranjene na UCL u Londonu. Utvrđeno je da je veći deo disertacije kompilacija radova drugih autora, bez citiranja, što, čak, predstavlja i krađu autorskih prava, što je podložno i krivičnom gonjenju počinioca.

Sve ukazuje da se radi o jednom od najvećih plagijata u istoriji srpske nauke, a (verovatno) i britanske.

Na kraju da podsetimo da je Miljana Radivojević bila u timu tzv. „mladih naučnika iz Velike Britanije", koji su izmislili aferu o plagijatu doktorske disertacije Nebojše Stefanovića.

Ovaj plaćenički podmladak „žute bande" je politički motivisani od strane DS-a i DS-ovih mentora iz inostranstva, koji ih debelo plaćaju. Njihove „aktivnosti" i dalje plaćaju razne inostrane nevladine organizacije, o čemu redakcija poseduje značajnu dokumentaciju.

Miljana Radivojević, pored ostalog, za svoj „uspeh" mnogo duguje i svom „mentoru", bivšem rektoru Beogradskog univerziteta i potonjem ambasadoru u Velikoj Britaniji Dejanu Popoviću.

Iz dokumentacije, koju poseduje naša redakcija, vidi se da su Popović i Miljana Radivojević bili u veoma bliskim odnosima, pa mu je ona „mentorstvo" uzvratila, uguravajući ga na mesto predsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, a uz pomoć ministra Srđana Verbića (redakcija poseduje prepisku između ovo troje), sa kojim se upoznala u Istraživačkoj stanici „Petnica". Ona iostali „mladi naučnici iz Velike Britanije", podmladak su DS-ovaca, školovan i obučavan u Petnici, tzv. „istraživačkoj stanici".

„Naučnica" - plagijatorka Miljana Radivojević, najavila je tužbu protiv direktora Arheološkog instituta i glavnog urednika naučnog časopisa „Starinar". Njen problem je što će, u slučaju pokretanja sudskog postupka, morati na videlo da iznese svoju doktorsku disertaciju, za koju sama tvrdi da, naredne četiri godine, neće moći da se stavi na uvid javnosti!

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane