Natrag

Tabloid je pozvan

Vučić delegirao grupu da pelješi i MUP Srbije

Ko svlači, oblači i navlači policiju

Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih dela u pismu svom listu ukazuju na kriminal načelnice Sektora za finansije MUP-a Srbije i njene zamenice, koje tendere za velike nabavke nameštaju turskim firmama, pozivajući se na zaštitu ministra Stefanovića, a on na zaštitu kod Vučića. U čijem džepu završava masna provizija za lošu odeću, obuću, za tonere...?

......

Komisija za javne nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova (zaposleni u javnim nabavkama, komercijalisti, krajnji korisnici dobara, usluga i radova...), ponuđači koji učestvuju na tenderima, u velikom su problemu od početka 2015. godine, sa dolaskom po političkoj osnovi, iz Narodne Skupštine, Mirjane Nedeljković, na mesto načelnika Sektora finansija i Darije Mićić, na mesto pomoćnika načelnika Sektora finansija.

U međuvremenu je Mirjana zaposlila još nekoliko svojih ljudi, pozicionirala ih na rukovodećim mestima u Sektoru i dala im je ovlašćenje da vode isključivo javne nabavke. Po nalogu Mirjane, Darija Mićić je glavna za celokupne javne nabavke MUP-a. Tokom 2015. godine do danas, njihov upliv u tenderima velikih vrednosti, prvenstveno u nabavkama opreme za MUP: pantalona, košulja, kačketa, opasača, obuće.., u tzv poverljivim nabavkama dobara, usluga i radova, tj nabavkama iz oblasti odbrane i bezbednosti, kao i u radovima koji ne potpadaju pod poverljivim nabavkama, u svim fazama postupka je toliko jak, da je isključena mogućnost bilo kakvog učešća komisije za javne nabavke u donošenju odluka u postupcima nabavki.

Komisija za javne nabavke, u svim većim nabavkama, isključivo mora da postupa po usmenim nalozima Mirjane i Darije, a sve u cilju nameštanja tendera.

Tenderi se za odećnu opremu nameštaju za firmu „Beksim Team" iz Beograda, koji se na tenderima pojavljuje sa podizvođačima-tri turske firme. Za nabavke dobara, radova i usluga, posebno iz oblasti odbrane i bezbednosti, tenderi se nameštaju za firmu „Beksim team", za firmu ,,New life box" iz Beograda", "Lemark", "Midvej", "Prointer" iz Beograda i još neke firme, koje nastupaju ili samostalno ili u grupi ponuđača, zavisno od tendera. Postoje navodi, što se može proveriti, da su se u ranijem periodu za nekoliko navedenih firmi nameštali tenderi u Narodnoj Skupštini i da je upravo Mirjana Nedeljković, dok je radila u Skupštini, zaključila više ugovora sa tim firmama. Takođe postoje insinuacije da se radi o firmama bliskim aktuelnom režimu vlasti, bliskim Aleksandru Vučiću.

One u javnim nabavkama odećne opreme (tehničke karakteristike opreme, uslove koje mora da ispuni ponuđač da bi učestvovao na tenderu, a koje su određivali članovi komisije), radnici Kontrole kvaliteta odećne opreme u saradnji sa krajnjim korisnikom, menjaju kako njima odgovara, ne konsultujući se ni sa kim; odgovarale su na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača, na koja odgovore treba da daju članovi komisije; prisustvovale su otvaranju ponuda, što nikad ranije nije bio slučaj; sve pristigle ponude nakon otvaranja, uzimaju od članova komisije i drže u svojim prostorijama, a članovi komisije pregled ponuda i uzoraka vrše u prisustvu lica koga one odrede; radnici za koje su smatrali da im mogu biti smetnja, koji su im se na bilo koji način suprotstavili ili koji nisu postupili po njihovim nezakonitim usmenim nalozima, dali su otkaze ili su dobili otkaze.

Tako je početkom 2015. godine u javnim nabavkama, zbog njih dve, dvoje radnika dalo otkaz, dvoje je dobilo otkaz, nekoliko ljudi je premešteno na drugim poslovima. Od dvoje koji su dali otkaz, jedan iz Kontrole kvaliteta odećne opreme je bio prinuđen da to uradi, jer je odbio da uradi ono što su tražile od njega, a to je da nakon analize uzorka koji je dostavio ponuđač i ocene njegove ponude kao tehnički ispravne, da preinači u tehnički neispravnu, a da ponudu ponuđača „Beksim team" koja je gotovo uvek neispravna i nepotpuna, preinači u tehnički ispravnu. Videvši veliki uticaj članova komisije iz Službe kontrole kvaliteta, koji rade između ostalog na ocenjivanju tehničke ispravnosti ponuda, odnosno uzoraka, ciljano, novom sistematizacijom su učinile i gotovo da su rasformirale Kontrolu kvaliteta i istu sveli na dvoje radnika, od kojih su one jednog nedavno zaposlile, da bi i u tom delu njihov upliv bio značajan.

Otvoreno su se, svim silama trudile da dugogodišnje ponuđače, tj učesnike na tenderima, isključe iz tendera , posebno firmu „Mile Dragić", „Jugoteks", i još neke druge, sa kojima je postojala uspešna i korektna dugogodišnja saradnja, jer se radi o renomiranim domaćim firmama sa sopstvenom tekstilnom proizvodnjom i ponudom kvalitetnih dobara,

Od kada su došle, u postupcima odećne opreme se pojavio kao ponuđač „Beksim team" sa podizvođačima iz Turske, čija je ponuda gotovo uvek tehnički neispravna i nepotpuna. U tim tenderima one pronalaze sve moguće načine da ostale tehnički ispravne učesnike u postupku (Jugoteks, Mile Dragić, Izbor, Sanatex...) odbiju kao neispravne, dajući usmene naloge komisiji da obustave postupke nabavke, ne prihvatajući sugestije komisije da ima ponuda koje su ispravne i da tim ponuđačima realno treba dodeliti ugovor. Razlog zašto to čine je da se ide u pregovaranje (a uslov da bi se išlo u pregovaranje je da prethodno svi učesnici budu neispravni), jer je to jedan od najlakših načina da favorizovana firma "Beksim team" dobije tender, jer joj se u pregovaranju daje mogućnost da otkloni sve nedostatke,

I tada kada neregularno obustave postupak nabavke, a niko se od ispravnih ponuđača ne žali, što one sve vreme priželjkuju, tada one usmeno nalažu da komisija pokrene pregovarački postupak, gde je obaveza svih učesnika da otklone svoje nedostatke (stvarne za Beksim team, gotovo nepostojeće za ostale firme) i kao elemente pregovaranja navode cenu i rokove isporuke, gotovo u svim pregovaranjima ugovor dobija „Beksim team".

U postupku nabavke majica za 2015. godinu (gde je učestvovala i njihova firma Beksim team sa podizvođačima iz Turske, čiju ponudu i pored silnog truda nisu mogle da proglase ispravnom, jer je bila u potpunosti nepotpuna i neispravna), ponuda firme Sanateks je bila jedina ispravna. Po usmenom nalogu Mirjane i Darije, komisija je morala da ispravnu ponudu Sanateksa proglasi neispravnom i da obustavi kompletan postupak, zbog čega se "Sanateks", žalio i umesto da mu se dodeli ugovor, ponovo su obustavile postupak, jer navodno na kontu odakle su planirana sredstva za tu nabavku, istih više nema.

Naime, po zakonu, sredstva planirana za neku nabavku ne smeju da se preusmeravaju na druge nabavke dok se ne okonča postupak, a istih je, pouzdano se zna, bilo.

Čak i onda kada su namestile tender za kačkete i nakon pregovaranja „Beksim team" je dobio ugovor, isti prekoračuje date rokove isporuke, a osnov za dobijanje tendera je najkraći rok isporuke i najniža cena, tada one, da bi "Beksim team" izbegao da plati MUP-u, kao naručiocu, ugovornu kaznu zbog prekoračenja rokova, ponovo usmeno nalažu komisiji za javne nabavke da rade anekse ugovora kojim pomeraju rokove isporuke, što je ona bila prinuđena da to učini u par navrata, a kačketi do danas nisu u celosti isporučeni, a neke isporuke čak nisu prošle analize ovlašćenih laboratorija.

U nabavkama dobara, usluga i radova iz oblasti odbrane i bezbednosti: Mirjana i Darija imaju više prostora za skrivenu manipulaciju i nameštanje tendera, što vešto koriste, tako da i u tim nabavkama tendere dobija, za dobra I usluge „Beksim team", "Prointer", a za radove „New life box"/'Midvej", "Lemark", firme koje nastupaju ili samostalno ili u grupi ponuđača. U pregovaranjima za te nabavke one pozivaju isključivo svoje firme i sa istima se zaključuju ugovor. I pored toga što su ponude tih firmi često neispravne I nepotpune, njihovi ponuđači naknadno dostavljaju i prepravljaju dokumenta koji nedostaju u ponudama.

Mnoga dobra, usluge i radovi koji ne potpadaju u oblast poverljivih, one su uvrstile u te nabavke, baš zbog tih skrivenih manipulacija. Na spisku firmi koje su podnele zahteve za dobijanje sertifikata Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost za učešće u tim nabavkama, našao se veoma mali broj firmi, među kojima su favorizovane firme, a zahtev jednog podnosioca da se uvrsti u taj spisak, podnosioca sa kojim je MUP imao dugogodišnju uspešnu saradnju su sklonile, tako da ga nije bilo na spisku, na šta se on žalio, zbog čega su morale da ga naknadno ubace u spisak.

Sve je veći nijhov uticaj i nameštanje tendera i u drugim nabavkama. kao naš primer u nabavci hrane takođe sve više uključuju svoje firme i nameštaju tendere, gde je i tender za nabavku mesa bio sporan.

U nabavci tonera ugovor je u februaru dobila njihova firma "Prointer" čija je ponuda za okvirne količine bila za oko 8.000.000 dinara veća od ponude ponuđača čija je ponuda u potpunosti bila ispravna. Da bi odbile ispravnog ponuđača, zahtevale su od članova komisije da proglase njegove sertifikate neispravnim.Takođe je sporno sprovođenje ugovora oko reparacije prsluka i sl.

Od kada su pomenute došle, komisija u nabavkama nije samostalna u svom radu i gotovo da nema nikakvog učešća u donošenju odluka u tenderima velikih vrednosti, i sve naloge o postupanjima usmeno dobija od njih.

Nikada ranije Komisija za javne nabavke u MUP-u nije postupala protivno Zakonu o javnim nabavkama i uvek je u svemu mogla da se dogovori sa pretpostavljenima, a da je u skladu sa zakonom. Komisija pokušava da im ukaže na nepravilnosti, međutim, one ne dozvoljavaju razgovor na tu temu, navodeći da su od ministra dobila ovlašćenja da o svemu odlučuju u svim segmentima nabavki i da komisija za javne nabavke mora da postupa onako kako one odluče, u protivnom sledi premeštaj ili otkaz.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane