Natrag

Su(lu)dovanje

Davno izgubljena čast srpskih sudija i državnih tužilaca, i njihova zlodela (91)

Sudije i njihov smrad

Srpski sudovi još donose presude "U ime naroda". I, uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu da izdaju obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Na žalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Zašto se nemo posmatra propadanje i sunovrat Srbije i pravosuđa? Zašto je za ministra postavljena Nela Kuburović, koja za svoje 34 godine života nije donela nijednu presudu, nije podigla nijednu optužnicu. Očigledno je dizala nešto drugo. O tome piše urednik Magazina Tabloid Milan Glamočanin, bivši načelnik uprave u saveznoj policiji

Milan Glamočanin

Sudovi u Srbiji su kuće zla! Vučićeva kamarila je nastavila da satire srpsko pravosuđe koje je započela mafija Demokratske stranke na čelu sa ministarkom Snežanom Malović.

U sudovima sude nedostojne sudije, a optužnice podižu korumpirani tužioci i njihovi zamenici. Srbija se vraća u tursko doba. Većina sudija nema nikakvih moralnih skrupula. Advokat Miodrag Vasić iz Beograda, poslao nam je pismo u kome opisuje ponašanje sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu Milice Zlatar i zamenice predsednika suda Tatjane Jeremić.

''Poštovani gospodine Glamočanin,

Dana 14.03.2016. godine u svojstvu punomoćnika Emine Vasić .... iz Beograda, podneo sam Prvom osnovnom sudu u Beogradu tužbu radi naknade štete zbog pretrpljenog straha i povrede prava ličnosti usled nesavesnog lečenja od strane prof. dr Dina Tarabara. Imenovani je lekarsku uslugu tokom 2014. godine pružao po osnovu dopunskog rada u ordinaciji Vuk Prima u Beogradu, Hadži Prodanova broj 20, čiji je osnivač prof. dr Branka Stanojević - Dapčević. Inače, prof. dr Dino Tarabar je zaposlen na VMA u Beogradu.

Iako je tužilji 2001. godine dijagnostikovan rak debelog creva, sa penzijom od 34.360,68 dinara, ona je uredno platila sudsku taksu za tužbu u iznosu od 39.300,00 dinara. Međutim, na pripremno ročište kod sudije Milice Zlatar morala je da čeka do 6. oktobra 2016. godine, za koje je ročište sudija ostavila punih 15 minuta! Sutradan, po održanom pripremnom ročištu sasvim slučajno sam od kolega saznao da su otac i rođeni brat sudije Milice Zlatar lekari, internisti i pri tom još sudski veštaci.

Odmah po saznanju ove činjenice, u ime moje vlastodavke podnosim 11.10.2016. godine preporučenom pošiljkom zahtev za izuzeće sudije Milice Zlatar, a 17.10.2016. godine i dopunu zahteva jer postoje objektivne okolnosti koje u smislu člana 67. stav 2. ZPP dovode u sumnju njenu nepristrasnost. Sa preko 35 godina radnog staža kao stručni saradnik, potom kao sudija i najzad kao advokat (sve vreme u pravosuđu) dobro znam da je srpsko pravosuđe u katastrofalnom stanju , a o stanju u zdravstvu da i ne govorimo.

Dana 26.10.2016. godine dobijam rešenje v.f. zamenika predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu sudije Tatjane Jeremić kojim odbija zahtev za izuzeće. Međutim, ono što me je zaprepastilo je to što je u tom rešenju navedeno-citiram: ,,U svom izjašnjenju postupajuća sudija je navela da nema zakonskih razloga za njeno izuzeće od postupanja u predmetu P. br. 5914/16 , da punomoćnik tužilje verovatno zbog saznanja da su njen otac i brat lekari ima problem sa postupanjem 13. veća i onemogućava sud da normalno postupa u ovoj pravnoj stvari" .

Zaista je neshvatljivo da stranka koja koristi zakonom predviđeno pravno sredstvo i u njemu iznosi činjenice koje postupajući sudija ne spori, onemogućava sud da normalno radi. Ovakvo izjašnjenje je nedopustivo, a još je tragičnije da se v.f. zamenika predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu sudija Tatjana Jeremić nijednom jedinom reči nije ogradila od ovakvog pisanog izjašnjenja. Umesto da se u svom izjašnjenju ograniči samo na to da li su iznete činjenice tačne ili ne i drugo, da li onda po svom mišljenju zbog toga može biti nepristrasna, sudija Milica Zlatar se upustila u neprimerenu polemiku sa punomoćnikom tužilje.

Vrhunac nezakonitog postupanja predstavlja novo rešenje sudije Tatjane Jeremić koja dopunu već podnetog zahteva od 17.10.2016. godine tretira kao novi zahtev za izuzeće sa istim razlozima, odbacuje ga i tužilji šalje opomenu da plati još jednu sudsku taksu u iznosu od 590,00 dinara (jedna taksa za zahtev za izuzeće u iznosu od 590,00 dinara već plaćena).

Na opisani način sudija Milica Zlatar je opravdala moju sumnju, da kod nje neće biti nepristrasnog suđenja kao temeljnog principa prava na pravično suđenje garantovanog Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Na žalost, sudija Tatjana Jeremić ju je u tome podržala.

Sudije Milica Zlatar i Tatjana Jeremić su svojim postupanjem očigledno povredile principe Etičkog kodeksa koji je Visoki savet sudstva usvojio na sednici održanoj 14.12.2010. godine. O tome će se izjasniti, nadamo se, prvo disciplinski tužilac, a potom i Visoki savet sudstva povodom disciplinske prijave podnete 07.11.2016. godine.

Poštovani gospodine Glamočanin, opšte je poznata činjenica da se lekari međusobno štite, da njihova lekarska komora preko sudova časti skoro ništa ne preduzima protiv svojih članova zbog povreda kodeksa lekarske etike i da sudski postupci čak i u smrtnim slučajevima pacijenata zbog očiglednih lekarskih grešaka traju do iznemoglosti (na žalost poslednji slučaj je nesrećni osmogodišnji dečak Radenko Nikodinović koji je preminuo zbog sepse nakon stavljanja ruke u gips). Sve je više mladih, ali i starijih, koji su svojim životima platili nesavesno lečenje lekara. Slučaj koji sam naveo potvrđuje u kojoj je meri teško, da ne kažemo gotovo nemoguće, izuzeti iz predmeta sudiju koja potiče iz, kolokvijalno rečeno, lekarske porodice i to u sudu koji ima 71. parničnog sudiju!

Postavlja se pitanje koga to i zašto štite sudije Milica Zlatar i Tatjana Jeremić kada se tako uporno oglušuju na nepristrasnost koja je kao objektivna kategorija tako čvrsto utemeljena u Ustavu Republike Srbije i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, tako i u Etičkom kodesku sudija.''

Izdavaču Magazina Tabloid sudi se u Višem sudu u Beogradu po tužbama ljudi iz gornje strukture vlasti. Sudije su prema njima servilne, skoro unizne. Po tužbama Nikole Petrovića, direktora Elektromreže i kuma Aleksandra Vučića, postupaju troje sudija. Sudija Maja Čogurić, kuma predsednika Višeg suda u Beogradu samo što tuženog urednika i novinara nije gađala motkama. Zahtev za njenim izuzećem odbila je druga kuma predsednika suda Aleksandra Stepanovića, sudija Maja Marinković. Predmet je dodeljen sudiji Vesni Miljuš, jer je kuma napredovala. Izabrana je za sudiju Apelacionog suda u Beogradu. Kum ima svuda svoje ljude.

Po drugoj tužbi postupa sudija Slobodan Keranović. On se pred tužiocem klanja do crne zemlje. Falisfikuje zapisnike, sudske dostavnice...

Glavni urednik Milovan Brkić nazvao ga je na suđenju bitangom, barabom, ali sudiji to ne smeta. Zahtev za njegovim izuzećem odbila je kuma Maja Marinković. Na raspravi održanoj 8. novembra ove godine Milovan Brkić je, a što se vidi iz zapisnika koji objavljujemo, rekao sudiji da je govno! Sudija se nije uvredio.

Zamenica predsednika suda čeka da ode sa mužem u diplomatsku misiju. Njen muž Dejan je bio sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu. Primao je novac u kafani Mama mia. Imao je jaku tarifu. Otišao je iz suda u diplomatiju, da ga ne odvedu u Zabelu. Komercijalom se sada bavi njegova žena, koja je zamenik predsednika najjačeg suda u zemlji!

Sudija Keranović pseći služi vlastima. Postao je sudija Višeg suda u Beogradu preko svoje žene Ivane, koja je bila sekretar Prvog osnovnog suda u Beogradu. Ona se rado davala onima koji su mogli da poguraju njenog muža. Sada je pala, jer je pala i njena zaštitnica, predsednica suda. Ivana je stručni saradnik u sudu, a sada muž klimoglavac treba da služenjem progura njeno unapređenje.

10 P3 br. 220/15

ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI

Sastavljen dana 08.11.2016.godine pred Višim sudom u Beogradu.

Predsednik veća - sudija Slobodan Keranović

Tužilac: NIKOLA PETROVIĆ Tuženi: NID MAGAZIN TABLOID PRESS i dr.,

Zapisničar: Gordana Bulatović

Predmet spora: naknada štete

Započeto u 09,00 časova.

Rasprava je javna.

Predsednik veća - sudija otvara glavnu raspravu, objavljuje predmet raspravljanja i utvrđuje da su na raspravu došli:

Za tužioca: adv.Aleksandra Luković, po pun.u spisima

Za tužene: drugotužni lično, koji je i zakonski zastupnik prvotuženog

Ostala lica:

Od ostalih pozvanih lica treće tužena, poziv uredno primila

REŠENjE

Da se ročište za glavnu raspravu održi.

Konstatuje se da je dana 08.11.2016.godine dostavljen podnesak trećetužene sa zahtevom za izuzeće postupajućeg sudije kao i sudije Ivana Ilića.

Sud donosi

R E Š E Nj E

ZASTAJE SE sa postupkom u ovoj pravnoj stvari u trajanju od sat vremena do odluke predsednika suda o izuzeću postupajućeg sudije, a na osnovu zahteva za izuzeće koje je podnela trećetužena.

Konstatuje se da je u sudnicu u 09,02 časova pristupio tužilac Nikola Petrović.

Sledeće ročište zakazuje se za:

08.11.2016. godine u 10,00 časova što je prisutnima saopšteno umesto poziva.

Stranke se upozoravaju na zakonske posledice izostanka sa ročišta u smislu člana 105. stav 3. ZPP-a.

Konstatuje se da drugotuženi nakon što je sud saopštio dan i čas održavanja ročišta napušta sudnicu i odbija da potpiše zapisnik i sudiji upućuje reči "govno jedno".

Sud donosi

REŠENjE

NASTAVLjA SE postupak u ovoj pravnoj stvari. Konstatuje se da se ročište nastavlja u 10,30 časova.

Pun.tužioca ostaje u svemu pri tužbi i postavljenom tužbenom zahtevu. Predlaže da sud sasluša tužioca u svojstvu parnične stranke.

Zakonski zastupnik prvotuženog i drugotuženi izjavljuje da je čekao u hodniku i da je nesposoban za dalji tok suđenja. Osporava tužbu i tužbeni zahtev u celosti. Predlaže da se u dokaznom postupku saslušaju svedoci Milica Grabež kao autor teksta, Aleksandar Vučić na okolnosti potvrđivanja navoda iz spornog teksta, da se od Javnog preduzeća Elektromreže Srbija pribavi dokaz kojom odlukom i kog organa je tužilac postavljen za direktora, da li je bio konkurs, koju diplomu poseduje, da se sasluša svedok Dragan Vučićević na okolnost da je u njegovim novinama tužilac izjavio da sam ja kriminalac i da neće da mi plaća reket. Predlaže da se sasluša predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković na okolnost što je isti potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu donetu u postupku protiv Stanka Subotića Caneta. Navodi da je u Tabloidu od 20.oktobra 2016. godine opisao na koji način postupajući sudija vodi postupak, da se vrši prevarom i da smatra da bi svaki pristojan čovek sam sebe izuzeo iz ovog predmeta.

Pun.tužioca se ne protivi saslušanju trećetužene u svojstvu parnične stranke, a svim drugim predlozima se protivi. Smatra da su usmereni na prolongiranje postupka i suvišni.

Sud donosi REŠENjE

ODRŽAVA SE na snazi rešenje o saslušanju tužioca u svojstvu parnične stranke.

TUŽILAC NIKOLA PETROVIĆ iz Beograda, ul.Beogradskog batoljana br.63, rođen 15.03.1974.godine u Beogradu,od oca Radivoja, po zanimanju dipl.ekonomista, zaposlen u Elektromreži Srbije, upozoren na dužnost kazivanja istine i posledice davanja lažnog iskaza izjavi:

Ja sam za sporni tekst saznao tako što su me kontaktirali prijatelj i majka. Tekst je izašao 21.maja 2015.godine, a oni su me sutradan kontaktirali. Ja sam kupio Tabloid i pročitao tekst u njemu je izneto niz kleveta i laži. Tu se navodi da sam ja najpohlepniji i najagresivnij od kumova Aleksandra Vučića, da sam kupio diplomu Više poslovne škole u Beogradu, da reketiran biznismene, pljačkam budžet Srbije, da sam krenuo u sumanutu pljačku Srbije, da sam polupismeni siledžija sa poslovnim ambicijama, da sam se nameračio da prodam Elektromrežu Srbije, da mi predsednici Srbije jedu iz ruke, da sam narkoman, da krvnički prebijam svoju suprugu bejzbol palicom, da sam ja kupac Avala filma, te da treba da doživim sudbinu Darka Šarića, odnosno da odem u zatvor. Sve ove informacije su netačne. Ja nikakve veze nema sa kafanom o kojoj se piše u tekstu. Tekst je čak i konfuzan, obzirom da mi se negde pominje da mi je Raca, čas deda, čas otac. Pominju se braća koju uopšte nemam ni dalju ni bližu. Kada je izašao tekst majka mi je plakala i bila povređena time što je pisano o mom ocu, plakala je i sestra kao i supruga, kolege sa posla su me pitale o čemu se radi. Ja sam im objašnjavao. Smirivao sam majku. Ja sam se osećao loše i neprijatno, uzimao sam lekove i to Bromazepam, a posetio sam i lekara po preporuci moje supruge koja je psiholog. Razlog zbog čega je pisan ovaj tekst je da se ja blatim kao i premijer kako bi mogao da se traži neki novac da se dalje ne bi pisalo o nama.

Na pitanje suda da li je ga je pre objavljivanja teksta kontaktirao novinar izjavi: Ne, nije niko.

Na pitanje suda da li je pokušao da uputi demanti novinama izjavi: Nisam.

Pun. tužioca pitanja nema.

Zakonski zastupnik prvotuženog i drugotuženi izjavljuje da se redakcija izvinula u pogledu informacije koje se tiču Boleča i kafane i da ta Informacija nije tačna, a i ne znači nešto po sebi.

Na pitanje zastupnika prvotuženog i drugotuženog da li zna ko je od njega hteo da traži novac, da li je tražen novac ili je to njegova pretpostavka izjavi:

Pun.tužioca se protivi ovom pitanju.

Sud donosi

REŠENjE

DOZVOLjAVA SE odgovor na postavljeno pitanje.

Tužilac izjavljuje da pretpostavlja da je tekst pisan zbog toga ali da mu niko nije tražio novac.

Na pitanje zastupnika prvotuženog i drugotuženog da li je tu svoju pretpostavku saopštio uredniku lista Informer Draganu Vučićeviću koji je to i objavio "Tužilac Nikola Petrović neće Tabloidu da plaća reket" izjavi:

Pun.tužioca se protivi ovom pitanju.

R E Š E Nj E

DOZVOLjAVA SE odgovor na postavljeno pitanje.

Tužilac izjavljuje nisam.

Na pitanje zastupnika prvotuženog i drugotuženog da se tužilac izjasni kada je postavljen na mesto direktora Elektromreže i u kom svojstvu i koga je postavio.

Pun.tužioca se protivi ovom pitanju, obzirom da je na strani 10 tužbe istaknuto koje informacije su predmet ovog spora.

Sud donosi

R E Š E Nj E

NE DOZVOLjAVA SE odgovor na postavljeno pitanje.

Na pitanje zastupnika prvotuženog i drugotuženog na koji način je došao u posed kuće vlasništvo DIPOS-a u kojoj danas stanuje izjavi:

Pun.tužioca se protivi ovom pitanju, zato što to pitanje se ne odnosi na predmet tužbenog zahteva.

Sud donosi

R E Š E Nj E

NE DOZVOLjAVA SE odgovor na postavljeno pitanje.

Sud predočava drugotuženom da može postavljati pitanja u vezi sa spornim informacijama, kao i u vezi iskaza koje je tužilac dao na današnjem ročištu.

Na pitanje zastupnika prvotuženog i drugotuženog da li je njegov otac radio u Gvineji izjavi:

Jeste. Nije bio komercijalni direktor. Nije mu prestao radni odnos po povratku iz Gvineje postao je direktor Energoprojekt prometa.

Na pitanje zastupnika prvotuženog i drugotuženog da li mu je Aleksandar Vučić kum izjavi:

Meni nije, mom detetu jeste, jer ga je krstio.Na pitanje zastupnika prvotuženog i drugotuženog da li je tukao svoju suprugu Maju izjavi:

Nisam, ni sa bezbol palicom ni bez.

Drugotuženi izjavljuje da je sprečen od strane suda u pogledu odbijajućih odgovora na pitanje i da sudija već ima spremljenu odluku.

Na pitanje zastupnika prvotuženog i drugotuženog koliko je vlasnik privrednih društava bio pre nego što ga je kum njegovog deteta Aleksandar Vučić postavio na to mesto.

Pun.tužioca se protivi ovom pitanju iz razloga što je suvišno i nema veze sa tužbenim zahtevom.

Sud donosi

R E Š E Nj E

NE DOZVOLjAVA SE odgovor na postavljeno pitanje.

Zastupnik prvotuženog i drugotuženi pitanja nema.

Zastupnik prvotuženog i drugotuženi predlaže da on bude saslušan na sledećem ročištu.

Pun.tužioca ukazuje da je na današnjem ročištu drugotuženi izjavio da su se tuženi izvinili tužiocu, pa predlaže da tuženi to i dokažu. Ističe da drugotuženi danas ne može da ističe predlog za izvođenje dokaza njegovim saslušanjem, obzirom da je prekludiran u tom pravu. Izjavio je da ćemo svi slušati snimak sa današnjeg ročišta. Predlaže da sud na sledeće ročište pozove trećetuženu radi njenog saslušanja u svojstvu parnične stranke.

Zastupnik prvotuženog i drugotuženi i dalje ostaje pri svim dokaznim predlozima. Smatra ih može izneti tokom celog postupka, do zaključenja glavne rasprave, ako se izvedenim dokazima može osporiti osnovanost tužbenog zahteva.

Sledeće ročište zakazuje se za:

15.12.2016. godine u 09,00 časova što je prisutnima saopšteno umesto poziva.

Stranke se upozoravaju na zakonske posledice izostanka sa ročišta u smislu člana 105. stav 3. ZPP-a.

Na ročište pozvati

trećetuženu Milicu Grabež preko prvotuženog, radi saslušanja u svojstvu parnične stranke.

Dovršeno u 11,10 časova

ZAPISNIČAR

Gordana Bulatović

SUDIJA

Slobodan Keranović

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane