Natrag

Druga strana

Pranje novca stečenog kriminalom je "strogo poverljivo" i pod zaštitom Vlade Srbije

Peconi pere, Bjelopetrović suši

U broju 377 Magazin "Tabloid" je objavio članak "Crno na bjelo" u kome je naveden samo jedan deo poslovne imperije Dušana Bjelopetrovića koju je on stvorio nakon što je svega nekoliko godina bio direktor Službe za tendere u okviru Agencije za privatizaciju. Uvereni da nije moguće da se od činovničke plate u Srbiji uštede sredstva dovoljna za kupovinu akcija vrednih više miliona evra, redakcija se 14. decembra 2016. obratila Upravi za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija sa pitanjem da li je ista vršila proveru porekla para koje je Bjelopetrović uložio u privatizacionu i berzansku kupovinu akcija preduzeća koja se danas vode na njegovo ime. Dobili smo šokantan odgovor od Uprave za sprečavanje pranja novca, koji objavljujemo u celini.

M. Malenović

Dušan Bjelopetrović je Vlasnik komplikovanog sistema preduzeća koja su jedno drugome vlasnik. Na vrhu najčešće stoji firma „Business support company" čiji je jedini vlasnik Dušan Bjelopetrović, ali su konačni vlasnici i neka druga preduzeća u kojima je on opet jedini pojedinačni vlasnik. Celokupna njegova poslovna imperija obuhvata više desetina preduzeća raznih formi (društva ograničene odgovornosti i akcionarska društva), među kojima se nalaze poslovni giganti kao što su "Rubin" iz Kruševca i Luka "Dunav" iz Pančeva, bivšeg vlasnika Predraga Rankovića Peconija, a sva njegova imovina ima procenjenu vrednost od oko milijardu evra.

Uprava za sprečavanje pranja novca je 21. decembra redakciji dostavila pismeni odgovor na postavljeno pitanje, koja prenosimo u celini:

"Na osnovu člana 16. stav 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), postupajući po Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, dostavljenog Upravi za sprečavanje pranja novca dana 14. decembra 2016. godine, od strane Milana Malenovića, zamenika glavnog urednika Magazina Tabloid, Savski trg 9, 11000 Beograd, donosim

Rešenje

o odbijanju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Postupajući po predmetnom Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, Uprava za sprečavanje pranja novca, na osnovu člana 9. stav 1. tač. 2. i 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a u vezi sa članom 16. stav 10. ovog zakona, odbija da dostavi tražene informacije.

Obrazloženje

Dana 14. decembra 2016. godine, Upravi za sprečavanje pranja novca je dostavljen Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja od strane Milana Malenovića, zamenika glavnog urednika Magazina Tabloid. Predmet zahteva je davanje informacije o sredstvima Dušana Bjelopetrovića kojima je on, po navodima iz dostavljenog članka, kupio više kompanija.

Uprava je, postupajući u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima u više navrata razmenjivala podatke o Dušanu Bjelopetroviću sa nadležnim tužilaštvom i policijom. Time je ispunjen uslov iz člana 9. stav 1. tačka 2) Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji predviđa da organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje.

Takođe, predmet koji je otvoren u vezi sa pomenutim licem označen je oznakom „strogo poverljivo". Naime, Vlada je donela Uredbu o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „državna tajna" i 'strogo poverljivo' („Službeni glasnik RS" broj 46/13, stupila je na snagu 1. juna 2013. godine). Na osnovu Uredbe, tajni podatak može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „strogo poverljivo" ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala teška šteta po interese Republike Srbije, koja za posledicu može imati i ozbiljno ugrožavanje interesa krivičnog gonjenja, suzbijanja krivičnih dela i funkcionisanja pravosuđa.

Time je ispunjen uslov iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji predviđa da organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.

Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja možete izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja."

Rešenje je potpisao v. d. direktora Uprave Željko Radovanović.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu smo obavešteni da se protiv Dušana Bjelopetrovića ne sprovode nikakve predistražne radnje, da on ne prolazi kroz upisnike podnetih prijava ovog tužilaštva.

Tvrdnja v.d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca o čestim kontaktima ove Uprave sa policijom i tužilaštvom povodom ovog slučaja, tužilaštvu nije poznata. Znači, direktor Uprave nekog štiti, označavajući njegove pravne ili špekulativne poslove kao ''strogo poverljiv'' Vladin dokument.

Nije ni čudo što smo dovedeni do prosjačkog štapa.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane