Natrag

Da vam ja kažem

Ko je Branislav Popović, direktor gradske direkcije za građevinsko zemljište

Još jedan pljačkaš iz Vučićevog krda

Pljačka imovine kupaca stanova u izgradnji od strane direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda Branislava Popovića ne prestaje, opisuje čitateljka Mirjana Jovičić iz Beograda

......

Odlukom br.463-11/17-S od 26. januara 2017.godine koju je donela Skupština Grada Beograda, o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, nesavesnim investitorima je omogućeno da plate dug Direkciji za uređivanje građevinskog zemljišta i izgradnju Beograda u roku od 12 meseci sa otpisom kamate, a ukoliko plate u roku od četiri meseca stiču pravo na otpis kamate i popust od 50 dosto od glavnog duga. Uz zahtev podnose kopiju Ugovora i ličnu kartu.

Zaključenjem Ugovora o reprogramu duga br. 25404/22068-2-03 OD 27.04.2017.godine učinjeno je krivično delo, pljačka moje imovine, nedozvoljeno raspolaganje objektom u koji "Investitor" Milica Šturanović korisnik 18/20 parcele 235 KO Voždovac nije uložila nijedan dinar.

Ugovor je zaključen suprotno Odluci, jer je Odlukom regulisano: „a odlukom koja je usvojena krajem januara tekuće godine nisu obuhvaćeni dužnici protiv kojih je doneta pravosnažna sudska presuda ili koji su u nekoj od faza stečajnog postupka - rekao je Vesić."

Objekat koji je predmet ugovora nalazi se popisan u stečajnoj masi Biser gradnje d.o.o u stečaju.

Svi dokazi dostavljeni Direkciji za gradjevinsko zemljište uz Zahtev za zaključenje ugovora Slobodana Jovičića pod br.25464 od 27.04.2017.godine, i uz Dopis direktoru Direkcije br.17626 od 28.03.2017.godine, kojima sam ukazala na činjenično stanje i predlagala da od Milice Šturanović zahteva dostavljanje vansudskog poravnanja i rešenje stečajne sudije o razvrgnuću imovinske zajednice , bez kojih nisu ispunjeni uslovi za potpisivanje navedenog Ugovora, na žalost direktor Direikcije je i pored činjeničnog stanja da je Direkcija za gradjevinsko zemljište podnela prijavu potraživanja za neizmireni dug Biser gradnji u stečaju, znajući da je objekat u stečajnoj masi, zaključio Ugovor sa Milicom Šturanović , čime je nezakonito raspolagao objektom u koji je uloženo 50.000,00 eura, 08.08.2008.godine i poklonio Milici Din. 538.177,00, koji je uplaćena 22.08.2009. godine novcem Slobodana Jovičića za njegov stan koji ima 33,05 m2.

Stečajni upravnik Biser gradnje Goran Laban Imajući u vidu Odluku skupštine Grada dostavio je nacrt teksta poravnanja 14.03.2017.godine advokatu Milice Šturanović Milanu Ivanoviću i meni punomoćniku moga sina, na koji se advokat Milan Ivanović nije izjasnio, čime je onemogućio isknjižavanje objekta u Davida Pajića br.8 iz stečajne mase i time zaustavio dalju gradnju objekta i doveo u pitanje validnost i poništaj Ugovora br.25404/22068-2-03 od 27.04.2017.godine, za koji je Odbor poverilaca Biser gradnje - u stečaju, tražio stavljanje van snage, s obzirom da je objekat još uvek u stečajnoj masi.

Sa ugovorom zaključenim sa"Investitorom" Šturaranović Milicom narušavaju se imovinska prava Slobodana Jovičića koji je jedini finansirao gradnju objekta.. Koji je izvršio avansnu uplatu 50.000,00 eura 08.08.2008.godine da bi se platila naknada za gradjevinsko zemljište za njegov stan da bi navodno dobili prijavu radova. Podneli su prijavu radova i glavne projekte koje su platili Slobodanovim novcem i I ratu Direkciji i nesavesna investitorka Milica Šturanović 9 godina nije našla novog investitora koji bi nastavio gradnju objekta čija gradnja može da se završi za 4 meseca.

Direkcija je podnela i prijavu potraživanja Biser gradnji u stečaju, a kako je Ugovor o zajedničkoj gradnji raskinut još 2010 godine odredbom čl.15.Ugovora Biser gradnja nema prava potraživanja prema Milici Šturanović ni prema Slobodanu Jovičiću za primljena sredstva.Ugovorom o kupoprodaji nepkretnosti zaključenim sa Slobodanom Jovičićem prenela je pravo knjiženja na kupca /clausula intabulandi/.

Iz svega navedenog zaključuje se da u postupku moraju da učestvuju svi učesnici a što je regulisano i čl.39 ZUP-a i 124.stav2.ZUP-a.

Ovim Ugovorom direktor Direkcije ne utvrdjujući činjenično stanje da Biser gradnja je odustala od gradnje 2010 godine, i da Milica Šturanović nije našla novog suinvestitora kome bi Biser gradnja d.o.o. prenela suinvestitorsko pravo i glavni projekat na osnovu koga je utvrdjena naknada za gradjevinsko zemljište, kojim Milica ne može da raspolaže jer nema licencu, niti je registrovana u APR-u a što je regulisano Zakonom o planiranju i izgradnji, poklanja Milici Šturanović 538.177,00 dinara umanjujući joj naknadu za ostatak duga a koji iznos je uplaćen od strane Biser gradje za stan Slobodana Jovičića njegovim novcem.

Naknadu za gradjevinsko zemljište obračunava za objekat u Davida Pajića br.8 čija je vrednost 50.000,00 eura i time nezakonito poklanja objekat čije je vlasništvo Slobodan Jovičić stekao pre stečaja još davne 2008.godine, a na osnovu Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti overenog kod Trećeg opštinskog suda u Beogradu Ov.Br.658/08 od 08.08.2008.godine i avansne uplate 50.000,00 eura izvršene opštim deviznim nalogom preko OTP banke Novi Sad filijala Beograd na račun Biser gradnjed.o.o. Beograd.

Da se smišljena pljačka moje imovine nastavlja dokazuje činjenica ne potpisivanja poravnanja koje je dostavljeno Milicinom advokatu Milanu Ivanoviću od strane stečajnog upravnika Gorana Labana 14.03.2017.godine.

Tražila sam da direktor Direkcije pozove sve učesnike u ovom postupku i da se regulišu potraživanja i dugovanja u skaladu sa zakonom i obuhvate svi učesnici u plaćanju naknade za gradjevinsko zemljište.

Shodno činjenici da su te 2007. godine nesavesni investitori ugovorima o ortakluku smišljali kako da prevare i opljačkaju kupce stanova u izgradnji, u vezi rešavanja tog problema još 2008.godine Privredni sud u Beogradu u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, organizovao je seriju okruglih stolova na temu sporova u gradjevinarstvua sa ciljem da se nadje rešenje da se izbegne ulaženje u sudske sporove. Na tu temu predsednik Privrednog suda Stevo Djuranović je govorio o najčešćim problemima:

Stevo Djuranović: „ Mislim da će, grad Beograd posebno , naš grad, preduzeti značajne korake da se gradjevina dovede u red. Sada su već na dobrom putu da stave pod kontrolu investitore, objekte, lokacije, itd.

A imamo zakon o obligacionim odnosima, zakon o izgradnji objekata, zakon o planiranju i izgradnji koji važi sada, i niz inspekcijskih mera...Dakle, i ovo što važi nije toliko loše koliko se ustvari radi zloupotreba. Ovde postoji jedan normalan zakonski okvir da nešto može da funkcioniše. Medjutim tone poštovanje važećih zakona dovodi do takvih situacija." /Predsednik Privrednog suda 2008.godine Stevo Djuranović/"

Shodno navedenom direktor Direkcije za gradjevinsko zemljište Branislav Popović i nakon 9 godina radi zloupotrebu i nepoštuje Zakon i suprotno Odluci skuptine Grada Beograda, koju je objavio na sajtu Direkcije „ da investitori koji su u stečaju nemaju mogućnost potpisivanja Ugovora"

Zaključuje ugovor u dogovoru sa advokatom investitorke Milanom Ivanovićem koji se navodno bavi krivicom, a svojim postupanjem investitorku uvlači u krivično delo pljačku moje imovine. Možda je našao novog izvodjača kome je prodao moj objekat i ponovo mojim novcem platio ostatak duga Direkciji za gradjevinsko zemljište i prisvojio moj novac kojim sam finansirala gradnju?

Shodno činjenici da su svi kupci smišljenih prevara iz 2008.godine rešeni. 1000 kupaca Stankoma i Delta Legala, 100 kupaca MB konsaltinga, Slobodan Jovičić je jedini prevareni kupac i jedini kupac stana u Davida Pajića br.8, čijim je novcem finansirana gradnja nezvršenog objekta.

Zaključenim Ugovorom 25404/22068-2-03 od 27.04.2017.godine, direktor Direkcije za gradjevinsko zemljište zvanično je ozakonio prevaru i Slobodanov novac i imovinu poklonio korisnici parcele"Investitoru"Milici Šturanović koja ni jedan dinar nije uložila u gradnju objekta u Davida Pajića br.8, na kat.parceli 235 KO Voždovac.

O navedenom obavestila sam Gradonačelnika Sinišu Malog, predsednika skupštine grada Beograda Nikolu Nikodijevića, gradskog menadžera Gorana Vesića i predsednika Aleksandra Vučića.

Dobijala sam obaveštenja da čekaju izjašnjenje Direkcije za gradjevinsko zemljište. I ako sam im ukazala na nezakonito postupanjei dostavila svu dokumentaciju koja to potvrdjuje, ništa nisu preduzeli da spreče pljačku moje imovine.

Od direktora Direkcije tražila sam da i moj sin bude potpisnik ugovora jer je platio naknadu za svoj stan još 2009.godine, din. 538.177,00. I shodno činjenici da investitorka Milica Šturanović je nesavesna i možda nikada ne završi objekat, podnela sam zahtev za ozakonjenje objekta i zašto bih ponovo plaćala naknadu za gradjevinsko zemljište kada sam jedino ja savesno izvršila svoju obavezu još 2008.godine, a direktor Branislav Popović moj novac poklanja nesavesnoj korisnici parcele i objekat čija je vrednost 50.000,00 eura kao da je to njegova lična imovina. Pa kada je tako darežljiv neka joj da svoj novac, a meni neka isplati 50.000,00 eura koje sam uložila u objekat još 08.08.2008.godine.

Nezakonitom, nepravilnom i naročito nekorektnom postupanju Direkcije za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. u ovom slučaju jeste okolnost da sam dopisima br.17626 od 28.03.2017.godine i br.23233 od 19.04.2017.godine, ukazala na protivpravnost, ali na žalost nisu uvaženi. Zaključen je Ugovor izmedju Direkcije i Milice Šturanović koja je stečajni poverilac u III isplatnom redu, za naknadu za gradjevinsko zemljište za objekat u Davida Pajića br.8 koji je još uvek u stečajnoj masi Biser gradnje d.o. u stečaju, što je u suprotnosti sa Odlukom skupštine Grada Beograda, da investitori koji su u stečaju nemaju mogućnost zaključivanja ugovora.

U prilogu dostavljam odgovor direktora Direkcije gradskom menadžeru Goranu Vesiću i moj odgovor na odgovor direktora Direkcije.

I nakon svega i ako je Odbor poverilaca tražio da se ugovor stavi van snage dok se objekat ne isknjiži iz stečajne mase i reše imovinski odnosi zajedničara, dobijam odgovor 27.06.2017.godine Sektor za građevinsko zemljište koordinator službi Vesna Bjeljan da na akt Kabineta gradonačelnika broj 07-2647/2017 od 08.05.2017. obaveštava me da ostaje u potpunosti kod odgovora broj 34284/06 od 01.06.2017.godine koji mi je dostavljen.

Na taj njihov odgovor dostavila sam odgovor i gradonačelniku i Goranu Vesiću i Predsedniku Vučiću.

Dostavljam i Vama pa prosudite sami.

Da li o ovoj pljački treba obavestiti Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal?

Da li uopšte funkcioniše nešto u ovoj našoj sirotoj državi?

Mirjana Jovičić

podeli ovaj članak:

Natrag