Natrag

Tragom vesti

Legalizacija i objekta u izgradnji

Kako legalizovati Nemanjinu prevaru

Gradski sekretar za legalizaciju objekata u Beogradu Nemanja Stajić osmislio je dobar način da legalizuje potpuno nelegalne objekte koji bi morali da budu srušeni i da, istovremeno, popravi stanje svog privatnog budžeta. Krivična prijava stoji već godinu dana u tužilaštvu, ali se niko ne usuđuje da je procesuira.

Mersiha Hadžić

Protiv Nemanje Stajića iz Beograda, zaposlenog na mestu gradskog sekretara za poslove legalizacije objekata, podneta je 7. septembra 2016. krivična prijava Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz čl. 359 KZ RS. Radnici u tužilaštvu Stajiću su službenim putem, kao sekretaru, na službu dostavili spise predmeta na izjašnjenje, što je ovoj osionoj neznalici, osobi koja je na to mesto postavljena sa nepune tri godine radnog staža, dalo za pravo da zameni uloge: da se on pretvori u tužioca i islednika, počevši da ispituje i zastrašuje svoje zaposlene ko je podneo prijavu. Naredio je opštoj upravi da ispita sa čijeg je računara izašla krivična prijava, preti da će guliti kožu sa leđa onome koga bude uhvatio.

Stranka ima pravo da podnese zahtev za ozakonjenje objekta, pa čak i mimo rokova i načina propisanih Zakonom, i u tom slučaju službenik pisarnice nema pravo da odbije prijem takvog zahteva, već je samo po Zakonu o opštem upravnom postupku dužan da stranku upozori na to da je zahtev protivan zakonskim propisima, ali je na insistiranje zahtev dužan da primi i zavede, a Sekretarijat za poslove legalizacije objekata je nadležan da ceni da li je stranka takav zahtev podnela u zakonskom roku i da takav zahtev zaključkom odbaci kao neblagovremen, odnosno kao nedopušten.

Osumnjičeni Stajić je hteo da prikrije činjenicu da lica u čiju je korist izdavao sporna rešenja, uopšte i poseduju u Sekretarijatu zahtev za ozakonjenje objekata i to zbog kontrole naknadno podnetih zahteva na nivou načelnika gradske uprave kao neposredno nadređenog, a takođe nije želeo da uputi navedena lica da se obrate nadležnom organu gradske opštine za inspekcijske poslove, zbog činjenice da bi se izlaskom građevinske inspekcije na lice mesta utvrdilo da se radi o faktički neizgrađenim objektima, odnosno objektima čija je gradnja u toku i koji ne ispunjavaju uslov minimalnog stepena izgrađenosti da bi mogli biti ozakonjenjni na zakonom predviđen način, već je iskoristio zavedene vanupravne predmete, pod klasifikacionom oznakom „07", da bi u istim, sprovodeći upravni postupak, izdao građevinske dozvole. One su izdavane bez prethodne provere da li su objekti vidljivi na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije.

On je izdao više građevinskih dozvola o ozakonjenju bespravno izgrađenih objekata u korist više fizičkih i pravnih lica kao investitora, za objekte na različitim lokacijama, tako što je u vanupravnim (belim) predmetima, koji su bili zavedeni u Sekretarijatu, pod klasifikacionom oznakom „07" (čl. 3 grupa 07 - opšte o pritužbama i predstavkama po Uredbi o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja), izdavao građevinske dozvole, iako je znao da predmeti u kojima se u Sekretarijatu može sprovoditi upravni postupak i donositi upravni akti, moraju nositi klasifikacionu oznaku „351" (čl. 3 grupa „35", podrupa „1" - građevinski predmeti, po Uredbi o o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja)

Sve ove činjenice ukazuju na to da se kod Stajića ne radi o prekršaju propisa o kancelarijskom poslovanju, niti o disciplinskoj odgovornosti, već se u njegovim radnjama stiču obeležja krivičnog dela, a ovo posebno imajuću u vidu što je on, s obzirom na funkciju u organu koji rešava u pojedinačnim upravnim stvarima, znao ili bio dužan da zna da se u vanupravnim predmetima ne mogu izdavati građevinske dozvole, kao i imajući u vidu i činjenicu da je isti u relativno kratkom vremenskom periodu izdao više građevinskih dozvola na ovakav način.

Stajić je ovako doneo sledeća rešenja:

1) Rešenje o ozakonjenju objekata broj: 07-38/2016 od 07.03.2016. godine, kojim je preduzeću „GRANIT INVEST", d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Mraovića sokače br. 6 i Šerifov Ani iz Beograda, odobreno ozakonjenje stambeno-poslovnog objekta, ukupne neto površine 4931,28m2, u Mutapovoj 5-7 u Beogradu;

2) Rešenje o ozakonjenju objekta broj: 07-40/2016 od 18.03.2016. godine, kojim je preduzeću „MIRRA CAPITAL.", d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Đevđelijska 14, Matić Draganu iz Aranđelovca, Popović Goranu iz Aranđelovca, i Vuković Rašku iz Aranđelovca, odobreno ozakonjenje stambeno-poslovnog objekta, ukupne neto površine 3382,34m2, u ulici Madridska 8 u Beogradu;

3) Rešenje o ozakonjenju objekta broj: 07-74/2016 od 12.02.2016. godine, kojim je preduzeću „STEFIAL" d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Vladetina 8, Dragojlović Mirjani iz Beograda, i Obradović Tijani iz Beograda, odobreno ozakonjenje stambeno-poslovnog objekta, ukupne neto površine 4966,59m2, u Strahinjića Bana17-19 u Beogradu;

4) Rešenje o ozakonjenju objekta broj: 07-75/2016 od 29.02.2016. godine, kojim je preduzeću „SANIDEL" d.o.o. sa sedištem u Obrenovcu, Karađorđeva 10, Stevanović Nenadu iz Beograda, Stevanović Dejanu iz Beograda i Ratković Vukosavi iz Beograda odobreno ozakonjenje stambeno-poslovnog objekta, ukupne neto površine 1989,57m2, u Krunskoj 90 u Beogradu;

5) Rešenje o ozakonjenju objekta broj: 07-79/2016 (neutvrđenog datuma izdavanja 2016. godine), kojim je Vuković Mirku iz Beograda odobreno ozakonjenje stambenog objekta, ulica Lesnovska 10 u Beogradu, na kat. parceli 344 KO Palilula.

Prvo osnovnmo javno tužilaštvo u Beogradu nčeka Nemanjin odgovor. A on odgovor priprema, tako što istržuje ko je prijavio njegovu zloupotrebu i pljačku.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane