Natrag

Dežurna

Ko je koga u vladajućoj koaliciji "nameštao" u savet Agencije za energetiku Republike Srbije

Tehnika čvrstih zagrljaja

Raspisivanje beogradskih izbora formalno je moglo da bude prepreka imenovanju novog Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, ali je Aleksandar Vučić još ranije stopirao sva važnija kadrovska rešenja. Time je akcija kadrovika iz SNS i SPS, smišljena po hitnom skupštinskom postupku, prolongirana, iako je predlog o postavljenju novih ljudi prošao i Vladu i nadležni skupštinski odbor. Ono što je u ovome sporno, niko od predloženih kandidata ne ispunjava zakonske uslove da bi bio izabran.

Milica Grabež

Iako je čitav proces trebalo da započne blagovremeno, prošlog proleća, konkurs je raspisan usred avgusta, pre svega što naprednjaci nisu imali nikog pogodnog za ovaj uskostručni Savet, a među socijalistima se vodila unutrašnja borba kome učiniti uslugu i udomiti ga u ovo ušuškano i dobro plaćeno gnezdo. Zato je i izabran avgust da bi se cela igranka sklonila od očiju javnosti. Međutim, dva kadrovska centra moći unutar Vlade, zvanični (Zorana Mihajlović, predsednica kadrovske komisije) i nezvanični (Aleksa Jokić, Vučićev savetnik) nisu mogli da se dogovore i nagode, pa se na konkurs prijavilo čak 26 osoba, među njima i zaposleni u Agenciji koji nisu imali zakonsko pravo na to. Onda je krenulo formiranje komisije za izbor, pa lobiranje, da bi se konačni predlog pretvorio u još jednu kadrovsku farsu iz koje su postale očigledne dve stvari: da je partijsko zapošljavanje jedini kriterijum i da SNS i SPS, sa svim svojim velikim i vrlim članstvom ne mogu da nahvataju pet osoba koje bi ispunile zakonske uslove za ovaj angažman. Međupartijska nagodba je tako i okončana: troje iz SNS, dvoje iz SPS!

Članovi Komisije za izbor predsednika i članova Saveta Agencije za Energetiku su imenovani, a da pojedini članovi te komisije nisu ispunjavali uslov, odnosno, nisu imali preko 15 godina radnog iskustva u oblasti energetike, o čemu govori član 40. Zakona o energetici: "...Predsednika i članove Saveta bira Narodna skupština, po osnovu javnog konkursa, koga raspisuje i sprovodi Komisija za sprovođenje postupka za izbor kandidata koju obrazuje Vlada na predlog Ministarstva. Komisija ima pet članova i čine je dva predstavnika nadležnog odbora Narodne skupštine i tri istaknuta stručnjaka sa radnim iskustvom u oblasti energetike preko 15 godina. Član Komisije ne može biti lice koje je u radnom odnosu u energetskom subjektu. Vlada, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja Komisije utvrđuje predlog za izbor predsednika i članove Saveta i dostavlja ga Narodnoj skupštini na usvajanje". Dva od tri "istaknuta stručnjaka" nisu ispunjavali propisan uslov, a samo Komisija zna zašto je probijen rok, pa se onda išlo na hitan skupštinski postupak.

Slika i prilika predloženih osoba može se videti na sajtu Skupštine Srbije gde se nalazi Odluka koje bi trebalo da se u Skupštini aminuje po hitnom postupku. Dakle ko su ti ljudi?

Dejan Popović (SNS) je prema dogovoru automatski znao za šta konkuriše - za predsednika Saveta, a za članove su, opet po prethodnom dogovoru: Aca Marković (SPS), Dejana Stefanović Kostić (SNS), Negica Rajakov (SNS) i Goran Petković (SPS), skoro nerešeno - 3:2. Na Sednici Vlade Srbije u kadrovskim rešenjima nije moguće videti kandidate, a na sednici skupštinskog Odbora za energetiku overa predloga je naprasno dodata u dnevni red kao dopuna, kao jedina nenajavljena tačka, u sklopu Izveštaja direktora Energetske zajednice Janeza Kopača - "da se Vlasi ne dosete".

Dejan Popović koji je kandidat za predsednika Saveta Agencije nije zapravo nikad radio u oblasti energetike već u oblasti rudarstva, te se automatski ne uklapa u zakonsku obavezu od 10 godina iskustva u ovoj oblasti. Dok je radio kao državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike bavio se sindikalnim aktivnostima zaposlenih u ovoj oblasti. On je u biografiji napisao da je radio i kao konsultant za energetiku u firmama Emporion company i Rockstone group, iako se ova prva firma bavi prodajom boja i lakova, a ova druga obavlja određene aktivnosti u oblasti rudarstva (osim konsultantskih), a ne energetike. Tek da je "gušća čorba". Ono što je indikativno sa stanovišta Popovićeve stručnosti jeste neobičan ritam zaposlenja, jer je u čak šest firmi radio jedva po godinu dana, mada se ni u drugima nije zadržavao duže od 3-4 godine. Nezvanično, "nigde nije stigao da ostavi jači utisak". Član je Nadzornog odbora EPS-a, dok je Negica Rajakov predsednica Nadzornog odbora "Grejanje" Pančevo. Za predsednika i članove Saveta agencije ne mogu biti birana izabrana i postavljena lica saglasno članu 42. Zakona o energetici: "...Za predsednika i člana Saveta ne mogu se birati: poslanici u Narodnoj skupštini, kao ni poslanici u skupštini autonomne pokrajine, odbornici, druga izabrana i postavljena lica, niti funkcioneri u organima političkih stranaka..."

Ni pomenuta Negica Rajakov ne može se pohvaliti iskustvom iz oblasti energetike. Nešto malo dodirnih tačaka su daleko od zakonskog uslova i ozbiljnog iskustva, jer se bavila zaštitom na radu, bazama podataka, veštačenjem... A to što krunu svog obrazovanja, doktorske studije, overava na Megatrendu, dovoljno govori o visokoj ambiciji i niskoj stručnosti.

U još jednoj kadrovskoj igri je i čuveni Aca Marković (godinama harao po EPS-u kao deo tzv "energetske hobotnice") koji je uveliko stekao uslov za penziju, jer je rođen 1952. godine. Predložen je za člana Saveta Agencije za energetiku iako saglasno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija ne bi mogao da je obavlja!

Imajući u vidu datum rođenja ovog kandidata vidi se da je stekao uslov za starosnu penziju, ali se u Zakonu o energetici ne navodi mogućnost angažovanja penzionera.

Na predsednika i članove Saveta shodno se primenjuju odredbe zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Naime, ćerka Ace Markovića je već zaposlena u Agenciji za energetiku, a ovom Zakonu u članu 4. eksplicitno piše: "...Funkcioner je dužan da se povinuje propisima koji uređuju njegova prava i obaveze i da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije. Funkcioner ne sme biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njegovu nepristrasnost u obavljanju javne funkcije, niti koristiti javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice. Povezanim licem, prema ovom zakonu, smatra se bračni ili vanbračni drug funkcionera, krvni srodnik funkcionera u pravoj liniji, u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva..."

U trenutku raspisivanja konkursa za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Aca Marković je uveliko zaposlen u Agenciji. A u Zakonu o javnim agencijama, u članu 16, jasno stoji: "...može biti imenovano lice koje koje nije zaposleno u javnoj agenciji, koje imenovanjem ne bi izazvalo sukob javnog i privatnog interesa..."

Javne agencije nisu organi državne uprave, već se njima poveravaju upravni poslovi kada je to celishodnije. Vlada bi trebalo da osniva agencije kada nema potrebe za stalnim nadzorom njihovog rada, i kada se većim delom mogu finansirati iz sopstvenih prihoda. U pravnom sistemu Srbije bi trebalo da postoje 24 javne agencije, a između ostalih i Agencija za energetiku.

Dejana Stefanović Kostić ima neobičnu biografiju u periodu dok je obavljala funkciju zamenice gradonačelnice Grada Niša o čemu govori sledeći prilog:

"...Suprug pomoćnice gradonačelnika optužen za korupciju: Miloš Kostić suprug nedavno postavljene pomoćnice gradonačelnika Niša za ekonomska pitanja Dejane Kostić optužen je za korupciju u predmetu vrednom 660.000 evra. Posle petogodišnje istrage, protiv Kostića i još četvoro direktora Jugoistoka Osnovno javno tužilaštvo pokrenulo je 31. jula ove godine krivični postupak zato što su bez sprovođenja tendera, direktnom pogodbom, potpisali ugovor sa novosadskim preduzećem 'Energosoft' o nabavci računarskog programa za obračun potrošnje struje. Na spisku okrivljenih su Aleksandar Janjić tadašnji generalni direktor Jugoistoka, Miloš Kostić rukovodilac Centra za informacione tehnologije, Dragan Tošić finansijski direktor, Miroljub Jovanović komercijalni direktor i Radica Vučković direktor za logistiku Jugoistoka.

Kako se navodi u tužbi u koju su Južne vesti imale uvid, oni su bez znanja Upravnog odbora oktobra 2005. godine potpisali ugovor vredan 170.000 evra bez sprovođenja javne nabavke, direktnom pogodbom, a zatim do maja 2007. sklopili još 11 ugovora po kojima je istom preduzeću isplaćeno čak 666.600 evra.

Na teret im se stavlja i da su slagali republičku Upravu za javne nabavke da je reč o nadogradnji postojećeg softvera, iako je reč o potpuno novom proizvodu. Povrh svega, piše u tužbi, Jugoistok nije "u potpunosti realizovao i implementirao" kupljeni softver, već se i dalje obračun vrši pomoću starog, koji su napravili programeri niške elektrodistribucije."

Gle čuda, gospođa Kostić u to vreme, a i kasnije, radi u firmi "Jugoistok", firmi čiji je generalni direktor Janjić na spisku optuženih za korupciju!

Goran Petković, miljenik ministra energetike Aleksandra Antića bi, prema sadašnjem predlogu, trebalo da obnovi mandat u Savetu agencije iako nema elementarni uslov za izbor na funkciju, odnosno, nema 10 godina rada u energetici shodno članu 41 Zakona o energetici (nije ga imao ni za prvi mandate!).

Zajedničko za sve kandidate je da su, ne trepnuvši, svi do jednog dali izjave da nisu članovi nijedne političke stranke, što kao podatak jeste neproverljivo, niti će iko proveravati, ali o čemu se može prosuđivati samo na osnovu konačnog predloga po kojem je SNS dao tri kandidata, a SPS dva. Naravno, kad se koalicioni partneri lepo i čvrsto dogovore, sve ostalo je tehnika.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane