Natrag

Duplerica

Ko nas je osudio da uvećamo imovinu Nikole Petrovića

Vrednosni sudovi i granica razuma!

(Srpski sudovi su stecište zlih i opasnih ljudi, spremnih da vam oduzmu život, decu, kuću, imovinu, budućnost, da vas nevinog strpaju u zatvor, u duševnu bolnicu. Ovi zločini nemaju zaštitu. Ostaje samo mogućnost da sačekate sudiju, da se oprostite od života...Možda bi nekom od njih došlo u glavu da primenjuju zakon, a ne da ga tumače.

......

U broju 311. Magazina Tabloid, objavili smo tekst autora Predraga Popovića, pod naslovom ''Vučićeva beba?''. Autor je bio glavni i odgovorni urednik dnevnika "Pravda'', čiji suvlasnik je, pored Aleksandra Vučića, bio i njegov kum Nikola Petrović.

Poznajući i Vučića i Petrovića, autor je opisao ulogu kuma Nikole u propasti Srbije, njegovom uticaju na tadašnjeg premijera. Vučić je kuma Nikolu postavio za vršioca dužnosti direktora Elektromreže Srbije, mada nije ispunjavao nikakve uslove. Imao je, navodno, diplomu više poslovne škole, nije imao radnog staža u Elektroprivredi, ali je bio i u sukobu interesa, jer je bio suvlasnik privrednih društava koja su se bavila hidrogradnjom i prometom električne energije.

Molimo da pročitate tekst, za koji bi autor dobio Pulicerovu nagrada. Od službi bezbednosti dobili smo fotografije o orgijama kuma Nikole...

U prošlom broju smo opisali učinak kum Nikole u EMS-u, a na osnovu analize ekonomskog eksperta Branka Dragaša, tekstove sa spiskom njegovog suvlasništva u kompanijama koje se bave energetikom, pisma američkih kongresmena koji obaveštavaju američkog potpredsednika Bajdena da ne primi Vučića, navodeći da se i njegov kum bavi korupcijom i kriminalom, zajedno sa Andrejom Vučićem i drugim licima.

Viši sud je odbio da izvrši uvid u diplomu Nikole Petrovića, otklonio je izvođenje dokaza saslušanjem njegove supruge, čije saslušanje je Nikola predložio u tužbi, odbio je da pozove na saslušanje kuma Aleksandra Vučića, da utvrdi na koji je način došao u posed vile vlasništvo DIPOSA u ulici Beogradskog bataljona.

Nismo imali šanse. Dokazi ne pomažu.

Kada smo dobili presudu, shvatili smo da je sudija istu nevoljno donela. Ona to nije ni krila u obrazloženju, navodeći da joj nije jasno kome je tekst bio posvećen - Vučiću ili Petroviću.

U izreci presude sudija je pogrešno označila naziv privrednog društva i naziv medija. Pozivajući se na odredbu člana 23 stav 1 Zakona o privrednim društvima, istakli smo da prigovor nedostatka pasivne legitimacije. Priložili smo Rešenje o osnivanju privrednog društva pod nazivom - PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVANJE NOVINA I MAGAZINA TABLOID PRESS d.o.o. Savski venac. U izreci prvostepene presude suđeno je Iđčâđaäíîi äđóooâó ça čçäaâa?a íîâčía č iaaaçčía ''Oaáëîčä iđann'' äîî iz Beograda. Tuženi Milovan Brkić označen je kao odgovorni urednik medija Maaaçčí ''Oaáëîčä - čnočía č çaáëóäa''.

Priložili smo i dve presude Apelacionog suda u Beogradu koje je donelo veće sudije Ivana Negića, Aleksandre Đorđević i Milenka Todorovića, koje se pozivaju na slobodu štampe koju propisuje Evropski sud za ljudska prava pozivajući se na Konvenciju o zaštiti osnovnih prava i sloboda.

Sudija Nevenka Romčević, koja je bila zadužena predmetom, već 13. decembra, u dan kada veće ne sudi, odlučuje da se žalba odbije.

Sudsko veće u uvodu i izreci presude menja naziv privrednog društva, tako što ga označava latiničnim slovima, što je nezamislivo u žalbenom postupku. Čak ni na taj način privredno društvo koje je izdavač MAGAZINA TABLOID ISTINE I ZABLUDE, nije pravilno označeno, što se vidi iz potvrde o registru koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

Za iznete vrednosne sudove se ne može odgovarati, ali sudije Apelacionog suda u Beogradu rezonuju drugačije. Nije lako braniti nešto što se braniti ne može.

"...I po oceni drugostepenog suda, a suprotno navodima žalbe tuženog Predraga Popovića, spornim tekstom su objavljeni mešoviti činjenično-vrednosni i vrednosni iskazi, koji prelaze granicu razumne mere, pa se mogu smatrati uvredljivim (zbog čega ih je potrebno sankcionisati).

U demokratskom društvu, sloboda štampe se može ograničiti, pored ostalog, radi zaštite ugleda i prava drugih, u smislu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao što je ovde slučaj, a ima osnova za naknadu štete zbog povrede prava časti i ugleda tužioca, kako je to pravilno ocenio prvostepeni sud, a suprotno navodima žalbe.

Pravilan je zaključak suda da je navođenjem informacija kojima se aludira da tužilac uživa narkotike (tužilac je dostavio izveštaj VMA, o izvršenoj toksiološkoj analizi, koja potvrđuje suprotno), izvršena povreda časti i ugleda tužioca, te da tekst u svojoj celokupnoj sadržini prevazilazi pravo na slobodu izražavanja i predstavlja objektivno uvredljive informacije, podobne da povrede čast i ugled tužioca koji je njima pogođen..."

Prvi put u istoriji srpskog sudstva neko tvrdi da postoje činjenično-vrednosni i vrednosni iskazi koji prevazilaze razumne mere. Protiv ovakvog zaključka suda nema spasa. Čovek ostaje bespomoćan.

Neosnovani su navodi žalbe tuženog Privrednog društva za izdavanje novina i Magazina "Tabloid press" d.o.o , da privredno društvo kako je označeno u tužbi, kombinacijom velikih i malih ćiriličnih slova i interpunkcijskih znakova ne postoji i da nije pasivno legitimisano u ovoj parnici, jer je u APR-u registrovano kao PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVANJE NOVINA I MAGAZINA TABLOID PRESS DOO. U izreci prvostepene presude suđeno je Iđčâđaäíîi äđóooâó ça čçäaâa?a íîâčía č iaaaçčía ''Oaáëîčä iđann'' äîî a u njegovom registrovanom imenu nema u tužbi označenih znakova!

Suprotno navodima žalbe, ovaj tuženi je označen kako je registrovan u APR-u, a činjenica da je u tužbi ime tuženog označeno ćiriličnim pismom (Koje je u službenoj upotrebi u parničnom postupku saglasno odredbi člana 6 stav 1 ZPP-a), ne dovodi u pitanje identitet niti utiče na pasivnu legitimaciju ovog tuženog, pa su suprotni navodi žalbe neosnovani. Iako je tužbom pogrešno označen naziv tuženog, to ispravlja Apelacioni sud u Beogradu, koji takođe ne navodi, shodno odredbi člana 24 stav 1 Zakona o privrednim društvima, pun naziv privrednog društva naveden u registru Agencije za privredne registre.

Kako komentarisati stav suda o vrednosnim iskazima (valja sudovima) koji su izvan razumne mere! Vrednosni sudovi ne podležu sudskoj oceni, osim ako se drukčije ne naredi. Kako se boriti protiv sudija koji vam otimaju novac. Pravnih sredstava nema. Ovo je porobljena zemlja. Jedini svrsishodan način bi bio kada bi sudijama prosuli mozak. Ove bolesne žene ne dotične zakon, pravda, moral. Predsednica veća sudija Branka Dražić je bila supruga advokata Ilije Dražića, čija supruga je bila takođe sudija, a njen muž predsednik Prvirednog suda u Beogradu. Ilija je dobio dete sa drugom ženom, Branka nije želela razvod, pratila je Ilijinu novu ženu, da detetu iz kolica uzme dlaku i da pošalje na analizu, da dokaže da Ilija nije otac, što je sablažnjavalo ostale sudije.

Nije gospođa Dražić jedina luđakinja u Apelacionom sudu u Beogradu. Ona je poslušna i v.d. predsednika suda Duško Milenković je odlučio da je, zbog presude za kuma Nikolu, postavi za zamenika šefa građanskog odeljenja u ovom sudu. U sledećem brojevima opisaćemo ko sve presuđuje u ovom sudu, koliko su oteli stanova, koliko je radnika ostalo bez posla izgubivši radne sporove, decu i imovinu i koji su osuđeni neopravdano na visoke kazne...

Molimo da pogledate dokaze koje objavljujemo uz ovaj tekst.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane