Natrag

Tabloid je pozvan

Naprednjačka direktorka u borbi sa zaposlenim

Ni pravna, ni poslovna

Zaposleni u Pravno poslovnoj školi Beograd, a posredno učenici i roditelji, već četvrtu godinu trpe nezakonito postupanje, maltretiranje i razne vidove pritisaka od strane direktora škole Julije Đorđević. Sa svim slučajevima nezakonitosti upoznat je ministar prosvete, prosvetne inspekcije i inspekcija rada, školska uprava, zaštitnik građana, ali niko ne rešava osnovni problem škole -nestručna, neodgovorna i potpuno nekompetentna direktorka škole!Zašto nadležne institucije ne reaguju ?Možda zato što se direktorka ceo svoj mandat posvetila stvaranju efikasne mreže veza, uticaja i ličnih i političkih, kao i podrške pojedinih uticajnih roditelja (u politici i pravosuđu) - sa samo jednim ciljem da se održi na funkciji, ili je ova škola slika u malom svega onoga što se dešava u celom obrazovnom sistemu.

M. Hadžić

Spisak nezakonitog postupanja direktorke je podugačak.

Odmah posle imenovanja, donosi akt kojim ukida sindikalnu organizaciju , koja je osnovana još 2003. god., i koja je obuhvatala više od polovine zaposlenih. Potom, članovima sindikata ukida sva sindikalna i socijalna prava, počinje maltretiranja istih, počevši od uručivanja otkaza, pokretanjem iskonstruisanih disciplinskih postupaka, pozivanja na razgovore iza zatvorenih vrata, šikaniranjai ogovaranja, čak i pred zaposlenima u zbornici, uz svesrdnu pomoć najbližih saradnika - pomoćnika, sekretara i par zaposlenih, koji podrškom direktorki obezbeđuju sitne privilegije. Time su postali glavni generator loših međuljudskih odnosa, bez časti i dostojanstva, a školu sa bogatom tradicijom i uspehom spustili na najniže grane od njenog osnivanja.

Direktorka je uvukla školu u nekoliko sudskih sporova, u kojima loše govori o zaposlenima, bruka školu svojim neznanjem, lažima i arogancijom. Spor povodom ukidanja sindikalne organizacije je u fazi kada je Upravni sud doneo pravosnažnu presudu kojom poništava akt inspekcije rada, kojom je podržan nezakonit akt direktorke o ukidanju sindikata i traži ponovno odlučivanje, a sve troškove je dužno da plati Ministarstvo rada.

Direktorka samovoljno vrši podelu nastavnih predmeta, suprotno Pravilniku o sistematizaciji, jer već četvrtu školsku godinu za redom vrši podelu predmeta tako da predmet Obuka u virtuelnom osiguravajućem društvu u obrazovnom profilu službenik osiguranja - ogled, predaju nastavnici-diplomirani pravnici, iako prema Pravilniku Ministarstva o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija, čija je primena obavezna od početka školske 2015/2016. godine, predmet mogu predavati samo nastavnici - diplomirani ekonomisti.

S tim u vezi je u ovoj školi se izdaju javne isprave suprotno zakonu, jer su učenicima III i IV razreda obrazovnog profila službenik osiguranja - ogled u školskoj 2015/2016, 2016/2017. i 2017/2018. izdata nevažeća svedočanstva u junu 2016., 2017. i 2018. godine. Zakon za ovo predviđa razrešenje direktora. Kada su pojedini roditelji anonimno obavešteni da njihovoj deci predaju profesori koji nisu za to ovlašćeni i tražili da se to promeni, direktorka je sazvala vanrednu sednicu Nastavničkog veća , optužila zaposlene da pišu anonimne prijave i rekla da će podneti krivičnu prijavu, pretila neprijatnostima i saslušavanjima. Pozivanje zaposlenih na informativni razgovor u Policijsku stanicu Stari grad je u toku, i to onim redosledom koji je direktorka odredila (prvo oni koji su nepodobni, a ostali kada se i ako se stigne).

Umesto da direktorka raspoloživi fond časova raspodeli prema postojećim ugovorima zaposlenih i bodovnoj listi, nastavnici koji prema bodovnoj listi imaju prvenstvo u raspodeli nisu dobili pun fond i aneksom su im promenjeni ugovori o radu. Tako su dobili radna mesta nepostojećih naziva prema pravilniku o sistematizaciji, kao npr. nastavnik matematike i statistike, gde se ne zna kolika je godišnja i nedeljna norma časova. Pošto su proglašeni licima sa nepotpunim radnim vremenom i prijavljeni u bazu „Dositej" Ministarstva prosvete sa 97%, 98% ili 99% radnog vremena, njima su izdata rešenja na 100% radnog vremena i tako su i plaćani čitavu školsku godinu 2017/2018. Sve ovo je činjeno sa namerom da poslednje nastavnice na bodovnoj listi u raspodeli ovog stručnog veća, ne budu proglašene tehnološkim viškom i to Zečević Lidija u celosti, a Cakić Lidija sa delom fonda. Umesto toga su nastavnici drugih stručnih veća proglašavani tehnološkim viškom i otpuštani, a imali su po zakonu pravo bar na deo fonda časova koji im je na gore opisan način otet.

I ove školske godine, s obzirom da inspekcija ne reaguje, direktorka nastavlja sa istom praksom nezakonite podele časova. Da ne bi proglasila nastavnicu Lidiju Cakić tehnološkim viškom 10%, svim nastavnicima matematike oduzela je određeni procenat, iako im po zakonu pripada 100% radnog vremena. Izdala im je potom rešenja na 100%, čime je direktno oštetila budžet jer se nastavnici plaćaju, a 10% godišnjeg fonda časova ne drže. Pomenutu nastavnicu, kao ranijeg pomoćnika direktora, direktorka štiti i jer je dala školi donaciju. Ali gle čuda, iste godine je osvanula na bodovnoj listi sindikata sa 1 bodom na imovno stanje.

Na početku ove školske godine školski odbor nije usvojio izveštaj o radu škole i direktora. Direktorka je odmah potom izvršila neviđeni pritisak na zaposlene na nastavničkom veću da smene članove školskog odbora iz redova zaposlenih na potpuno nezakonit način i da izaberu nove, njoj podobne.

U radni odnos prima lica, suprotno zakonu i PKU, zaobilazeći školsku upravu i listu tehnoloških viškova:

1. na početku školske 2017/2018. angažuje nastavnicu Radojčić Dubravku sa 17% radnog vremena kao koordinatora, iako takvo mesto ne postoji u Pravilniku o sistematizaciji, niti je odobreno cenusom za tu godinu;

2.nastavnici matematike Cakić Lidiji odredila je da predaje predmet Računarstvo u odeljenjima prvog razreda, bez potvrde da je u toku akademskih studija savladala program računarstvo i informatika u trajanju od najmanje četiri semestra, što pravilnik o sistematizaciji predviđa kao uslov;

3. bez konkursa i „zaobilazeći" Školsku upravu Beograd i listu tehnoloških viškova od 2015. godine zaposlila jenastavnicu istorije Ilić Milicu, nastavnicu srpskog jezika i književnosti Tasić Biljanu i nastavnicu logike Marić Mariju;

4. takođe, na mesto pomoćnika direktora postavlja nastavnika latinskog jezika Macura Željka. Pomenuti nastavnik ne ispunjava osnovni uslov koji zakon predviđa za mesto pomoćnika direktora: „da ima profesionalni ugled", s obzirom na njegov višedecenijski nerad, izostajanje sa nastave i brojne prijave roditelja kojima su se u više navrata bavili Centar za socijalni rad i druge institucije. U ovoj školskoj godini ponovo je angažovan a pored toga dobio je i 6% angažmana u bibilioteci, u koju ne ulazi;

5. pojedini nastavnici u školskoj 2017/2018. godini imaju po 95% (Maloparac Ivana), i ranije pomenuti nastavnici 97%, 98% i 99% radnog angažmana, ali su primali platu kao da imaju puno radno vreme, što je primer drastičnog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava, a tako je i sa trošenjem sopstvenih sredstava škole; toleriše diskriminaciju učenika i zaposlenih romske nacionalnosti; ne preduzima mere bezbednosti, prikriva slučajeve vršnjačkog nasilja, a nastavnicima koji o tome javno govore izriče disciplinske mere;

Direktorka je perfidno uvela surovu segregaciju deleći zaposlene na podobne i nepodobne. Sistematski i dosledno, sa pozicija moći, neistomišljenike proglašava neprijateljima škole i stvara pretekst za ponižavanje i diskriminaciju drugačije mislećih. Na neprijatna pitanja o nezakonitim postupcima odgovara novim lažima i diskvalifikacijama „drugih". Prikuplja prijave o „propustima" drugačije mislećih, najčešće isfabrikovane, i čeka pogodan momenat da pokrene disciplinske postupke. Dok za to vreme njeni ne dolaze na početku školske godine po nedelju dana, upisuju časove elektronskim putem, a ne dolaze na posao, dobijaju po trećinu nedeljnog fonda na ime organizacije učeničke prakse, a prstom ne mrdnu te đaci sami nalaze preduzeća i organe gde će ići na praksu; nenamenski troši budžetska sredstava; nije objavila ni jedan finansijski izveštaj o trošenju sopstvenih sredstava; potrošila je ogromne sume novca na advokatske usluge, bez objašnjenja; ne objavljuje ni jedan zapisnik prosvetne inspekcije ŠO, inspekcije rada i školskog odbora; na nezakonit način dostavlja lične podatke o maloletnim učenicima organu koji vodi vojnu evidenciju, suprotno čl. 8-10 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, bez pismene saglasnosti roditelja i bez obaveštavanja o tome, suprotno zakonu.

Kada je ukinula zvanični sindikat, osnovala je sa zaovom novi, koji boduje zaposlene po listi sa brojnim nedostacima: pojedincima se staž van ustanova obrazovanja pretvara u staž u školi, pa dobijaju dodatne bodove, priznaju im se bodovi za takmičenja na koje nisu imali pravo po propisima Ministarstva prosvete, a najnovija praksa je dodela bodova na zdravstveno stanje bez prethodnog propisanog postupka i dokaza.

I najvažnije je pitanje - šta je sa pravom učenika da stiču stručno i kvalitetno obrazovanje i vaspitanje u normalnim uslovima za odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane