Natrag

Naprednjački doktori matametike

FON JAČI OD SENATA UNIVERZITETA

U našoj akademskoj zajednici imamo još jednu rijaliti sapunicu koja se podigla na nivo kvazikonformnih preslikavanja u redovne profesore. Već mesecima traje drama oko izbora profesora matematike na Fakultetu organizacionih nauka, gde je od jedne bezazlene situacije došlo do još jednog pravnog narušavanja struke i nauke.

Mersiha Hadžić

Dekan FON-a je iz nekih razloga pogazio sopstvene pravilnike zarad hira njegove koleginice dr Vesne Todorčević (sadašnji četvrti suprug Stevo Todorčević - čuveni matematičar), čime je pogazio i stav Matematičkog fakulteta i stručnog Veća prirodno matematičkih nauka, kao da je on sveznajući ili su u svemu tome umešani političari na koje se povremeno poziva. Tu se nameće i pitanje kakve veze u celoj stvari je povezan i član Demokratske stranke i predsednik vaterpolo kluba „Partizan", jer se dekanova koleginica Vesna pre prezimena Todorčević, prezivala Manojlović. Da li to dokazuje da sadašnji ministri rade u sprezi sa članovima Demokratske stranke. O spregama u politici je govorio pokojni Nenad Manojlović (http://www.milosdjajic.com/2014/12/01/timski-rad-u-politici/) a njegova bivša snaja uzela najbolje od svakog. Pitamo se zašto gospođa Todorčević/Manojlović nije u svojim referencama stavila da je radila za Vladimira Bebu Popovića i njegov „naučni" Institut za javnu politiku. Kao što vidimo profesorka Vesna je uspešna sa velikom željom da postane akademik (pa kako će bolje nego sa akademikom) pri tome je vezala sve moguće čvorove u koje se upleo i dekan FON-a. Da li će dekan FONa biti jači od Univerziteta i isterati svoju želju da mu koleginica bude unapređena ili će ostati kratkih rukava ostaje da vidimo 17. Aprila 2019. godine. Da je saga upletena ko Karingtoni u Dinastiji oslikava i saopštenje za javnost Matematičkog fakulteta koji pokušava da spase i ovo malo dostojanstva. http://www.matf.bg.ac.rs/files/Saopstenje_novo-10-04-2019.pdf

A kad pogledate spisak radova dr Vesne Todorčević i Saopštenja videćete harmoniju kvazikonformnog preslikavanja za šta je koleginica majstor svoga dela. U svom naučnom radu možemo videti da je puno članova DS preslikala u SNS.

Pitamo se samo kako će se harmonizovati dekan FON-a ako ne bude uspeo da sprovede u delo svoju nameru, koliko će izgubiti u svojoj kvazikonformnoj stolici dok se bude preslikavao u prošlost.

Saopštenje za javnost Matematičkog fakulteta

U nizu novinskih tekstova i televizijskih programa posvećenih izboru vanrednog profesora dr Vesne Todorčević, zaposlene sa 70% radnog vremena na Fakultetu organizacionih nauka (u daljem tekstu: FON), u zvanje redovnog profesora sa istim procentom radnog vremena, daje se iskrivljena slika o ulozi Matematičkog fakulteta (MF) u tom izbornom procesu, kao i celokupnog izbornog procesa.

Pre svega, smatramo da izbore u zvanja na fakultetima Univerziteta u Beogradu treba da se vrše isključivo u odgovarajućim telima fakulteta i Univerziteta i u skladu sa zakonom (važećim statutima i pravilnicima), a nikako putem pritisaka u medijima i široj javnosti. Samim tim smatramo da je iznošenje poluinformacija i dezinformacija u javnosti u toku izbornog procesa odraz krajnje neakademskog ponašanja pomenute koleginice i graniči se sa etičkom odgovornošću.

U tekstu koji sledi izneti su odgovori na neke teze iz javnih nastupa koleginice V. Todorčević kao i komentara novinara i voditelja televizijskih emisija, zasnovani na proverljivim činjenicama, pre svega na zapisnicima Izbornih veća FON-a od 11. 04. 2018. i 26. 09. 2018. i sednicama NNV (Nastavno- naučnog veća) Matematičkog fakulteta od 16. 11. 2018. i 14. 12 2018. godine.

1. Koleginica V. Todorčević nije dobila podršku ni na jednom za matematiku stručnom telu u procesu izbora u zvanje redovnog profesora: Katedri za matematiku na FON-u (u daljem tekstu Katedri), gde nema podršku nijednog redovnog ili vanrednog profesora, NNV-u Matematičkog fakulteta (matični fakultet), gde je dobila nešto manje od 30% glasova i Veću oblasti prirodno-matematičkih nauka (gde je imala 2 glasa ZA uz 12 PROTIV) Beogradskog univerziteta (u daljem tekstu: BU). Prema našem mišljenju, ona je, nezadovoljna rezultatima glasanja, posegnula za medijskim pritiskom na celokupnu javnost, a prvenstveno na članove Senata BU da bi je oni na nekoj od narednih sednica Senata BU izabrali u zvanje redovnog profesora i bez saglasnosti ijednog za matematiku stručnog tela u ovom procesu.

2. Koleginica V. Todorčević dobila je prilično tesnu podršku za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje redovnog profesora na FON-u, na kojem je zaposlena, i to korišćenjem neakademskih metoda pritisaka od strane nekih poznatih javnih ličnosti (na sednici Izbornog veća FON-a su pomenuti: Predsednik SANU, članovi kabineta premijerke RS, ministri i pomoćnici ministara, državni sekretari, Zaštitnik građana, ....) na dekana FON-a koji je podlegao tim pritiscima, a zatim je te pritiske preneo na članove svog kolektiva. I uz te pritiske i javno glasanje koleginica je dobila veoma tesnu podršku, 3 glasa više od potrebnog minimuma. Sve ovo poznato je zaposlenima na FON-u, a dešavalo se na nekim sednicama Izbornih veća FON-a, a pogotovo na sednici Izbornog veća FON-a održanoj 26. 09. 2018. Koliko nam je poznato sve gore navedeno nalazi se i u zapisniku sa upravo pomenute sednice. Na naš zahtev FON-u za dostavljanje zapisnika sa pomenute sednice FON-a od 12.3. (i urgencije od 2. 4.) FON do danas nama nije odgovorio, a kamoli dostavio traženi zapisnik. Za razliku od FON-a, MF je na zahtev FON-a za dostavljanjem zapisnika sa relevantne sednice NNV-a dostavio isti u zakonski predviđenom roku. Zbog toga nas čudi pokušaj prebacivanja odgovornosti uprave FON-a (što je sadržaj nekih novinskih članaka u poslednje vreme) na MF, koji u čitavom postupku izbora u zvanje kandidata iz oblasti Matematika na drugom fakultetu daje samo svoje stručno mišljenje, koje nije obavezujuće. Jasno je da je prava odgovornost za ovakvu situaciju na FON-u, jer ju je FON i proizveo, budući da su interese jedne katedre žrtvovali za nestrpljivost oko unapređenja jedne koleginice. Drugu i poslednju podršku koleginica je dobila, takođe tesnom većinom, usvajanjem pozitivnog izveštaja Komisije za pisanje referata na Izbornom veću FON-a.

3. Koleginica V. Todorčević u pomenutim javnim nastupima iznosila je stav da će ostati bez posla zato što je bila na porodiljskom odsustvu, očigledno sa ciljem da se predstavi u javnosti kao žrtva diskriminacije. Prema žalbi koju su sva tri redovna profesora Katedre uputila Senatu BU, Veću naučnih oblasti prirodno-matematičkih nauka, FON-u i MF-u, i gotovo izvesno sadržajima nekih od pomenutih zapisnika sa sednica FON-a, stvari stoje ovako: Katedra je u aprilu 2018. predložila ponovni izbor V. Todorčević u zvanje vanrednog profesora koji bi svakako prošao bez ikakvih problema. Da je tako urađeno, koleginica bi imala petogodišnji mandat i procedura za unapređenje bi mogla da počne u bilo kom trenutku, neopterećena vremenskim rokovima. Napomenimo da je ponovni izbor obavezan na MF, čime štitimo svoje nastavnike. Izborno veće FON-a nikada se nije izjasnilo o tom predlogu Katedre. Međutim, dekan je na aprilskoj sednici Izbornog veća FON-a taj predlog Katedre skinuo sa dnevnog reda, bez glasanja o predlogu katedre i bez glasanja da se predlog skine sa dnevnog reda i to usred diskusije po toj tački dnevnog reda, što je po našem mišljenju prvorazredni skandal! Potom je koleginica V. Todorčević insistirala kod uprave FON-a da se pokrene procedura za njeno unapređenje u zvanje redovnog profesora nasuprot stavu Katedre, a validan predlog Katedre dekan nikada više nije stavio na dnevni red Izbornog veća FON-a. Pregovori između predstavnika Katedre, dekana i V. Todorčević su trajali pet meseci. Katedra je ponudila kompromisno rešenje: prvo ponovni izbor, a potom pokretanje izbora u više zvanje, prelazeći preko činjenice u vezi sa njenim izbegavanjem nastavnih obaveza u periodu pre porodiljskog odsustva. Između kompromisnog predloga Katedre i insistiranja V. Todorčević na unapređenju sada i odmah, dekan se, pod već navedenim pritiscima, odlučio da na dnevni red Izbornog veća FON-a od 26.9.2019 stavi predlog otvaranja konkursa za radno mesto redovnog profesora. Dekan to pravo može koristiti samo ako nema validnog predloga Katedre koji je u ovom slučaju postojao, te je time dekan FON-a drastično prekršio svoja zakonska ovlašćenja.

4. Koleginica V. Todorčević je u svojim javnim nastupima iznela tvrdnju da: ''...jedna koleginica sa FON-a je u pozadine te jedne proceduralne zavrzlame koja se dogodila na MF-u koji je trebalo da da mišljenje na moj izbor..'' O kojoj zavrzlami je reč i da li je proceduralna? I da li je nastala na MF-u? Davanjem prednosti koleginici V. Todorčević ispred predloga Katedre dekan FON-a se našao pred nereševim problemom: kako naći komisiju koja bi napisala pozitivan referat a istovremeno bila u skladu sa zakonskim propisima. Prevagnuo je prvi zahtev, tako da su od tri člana Komisije dva u penziji (verovatno se radi o presedanu na BU kada su izbori u zvanja u pitanju), a treći je jedan profesor sa našeg fakulteta. Takva komisija nije regularna ni sa formalne - zakonske strane (samo jedan član Komisije je iz uže naučne oblasti za koju je otvoren konkurs, u ovom slučaju - matematičke metode u menadžmentu i informatici), ni sa suštinske - samo jedan član Komisije bio je iz uže naučne oblasti Matematičke analize, kojom se koleginica V. Todorčević bavi, i to profesor sa MF. Kao što je poznato po zakonu, većina članova komisije za izbore u zvanja mora da bude iz uže naučne oblasti. Kako Komisija nije regularna i kako je stigao prigovor troje kolega-redovnih profesora FON-a, MF je vratio Izveštaj FON-u odlukom članova NNV-a na sednici održanoj 16. 11. 2018, sa zahtevom da se proveri da li je sastav Komisije u skladu sa zakonom. Zatim je FON odgovorio na taj naš zahtev i to tako što je izbegao da odgovori na naše osnovne primedbe. Nakon diskusije, a da bi se izbegao ping-pong sa FON-om, prevladalo je mišljenje da se ipak glasa o Izveštaju. Pre samog glasanja dekan MF je konstatovao da koleginica V. Todorčević (prema Izveštaju) ispunjava minimalne uslove potrebne za izbor u zvanje redovnog profesora. Izveštaj za podršku koleginici V. Todorčević za izbor u zvanje redovnog profesora nije podržan i dobio je nešto manje od 30% glasova članova NNV-a MF-a. Štaviše, jedini član Komisije sa MF-a, tj. jedini njen stručan član (za oblast Matematička analiza) M. Arsenović, koji je potpisao Izveštaj za unapređenje koleginice V. Todorčević, nije glasao da se taj izveštaj podrži a kasnije se ogradio od njega izjavom zavedenom u Rektoratu BU 11. marta 2019.

5. Koleginica V. Todorčević je 28. 2. u emisiji ''Jutro sa Jovanom i Srđanom'' na TV Prva, iznela tvrdnju ''... da u senci tog proganjanja mene stoji jedan ugledni matematičar kojem sam se suprotstavila zato što je želeo da na neakademski način iskoristi rezultate iz moje teze.'' Na pitanje voditelja: '' Da li je to istina? '' odgovorila je

''Jeste. Jeste, to je istina. I to svi znaju, cela matematička zajednica zna. ''

Kako u Srbiji ne postoje matematičari koji se bave ili su se bavili oblašću matematike na koju se odnosi teza V. Todorčević van MF-a, MF poziva koleginicu V. Todorčević da stručnoj a i široj javnosti kaže ko je taj ugledni matematičar iz naših redova, na koji neakademski način je pokušao da iskoristi njene rezultate iz njenog doktorata koje i gde. U međuvremenu sumnja pada na sve naše istraživače koji se bave oblašću matematike na koju se odnosi doktorska disertacija V. Todorčević.

Zbog toga MF poziva koleginicu V. Todorčević da održi javno predavanje na MF (najbolje što pre) posvećeno njenim rezultatima o harmonijskim kvazikonformnim preslikavanjima, kojem bi prethodio kratak uvod u oblast od strane akademika SANU prof. M. Mateljevića, i posle kojeg bi sledila diskusija. Mi se nadamo da bi se kroz diskusiju ne samo razrešile iznete optužbe, već bi se stekao i uvid u jednu od aktualnih grana matematike.

6. Da li još uvek postoji Komisija za izbor V. Todorčević ?

Kako je jedini član Komisije za izbor koleginice u zvanje redovni profesor i njen višestruki koautor M. Arsenović, promenio mišljenje o Izveštaju za unapređenje V. Todorčević u zvanje redovni profesor i de fakto se ogradio o izveštaj i povukao potpis sa istog, postavlja se pitanje da li je u ovom trenutku, a i ubuduće, status same Komisije regularan. Pre svega, Komisija od samog njenog formiranja nije u skladu sa Statutom Univerziteta a sada, posle ograđivanja od Izveštaja od strane jedinog njenog člana stručnog za naučnu oblast kojom se koleginica bavi, se svodi na dva profesora u penziji. Napomenimo da po zakonu komisija mora imati barem tri člana.

Drugo suštinsko pitanje koje se nameće, nakon ovakvog nezabeleženog slučaja da potpisnik izveštaja ne podrži izveštaj na glasanju i ogradi se od njega, zašto je on to učinio. Očekujemo da se naš kolega po tom pitanju izjasni na sednici Veća naučnih oblasti prirodno-matematičkih nauka i na Senatu BU kada ova tačka bude na dnevnom redu. Osim već pomenutih pritisaka na Izborno veće FON-a, pomenutih medijskih pritisaka, evo još jednog: po privatnoj predstavci koleginice V. Todorčević Prosvetna inspekcija nadležnog ministarstva je došla na MF po hitnom postupku, da proveri da li je MF prekršio proceduru prilikom davanja mišljenja za unapređenje V. Todorčević u zvanje redovnog profesora. MF, kao institucija sa tradicijom, više od 20 godina daje mišljenja na izbore naših kolega matematičara sa nematičnih fakulteta po istoj proceduri, koja je sprovedena i u slučaju V. Todorčević.

7. Epilog.

Iz prethodnih tačaka se vidi želja koleginice V. Todorčević da po svaku cenu i što pre bude izabrana u zvanje redovnog profesora iako je Katedra za matematiku FON-a imala njen izbor u zvanje redovnog profesora u vidu u nekom razumnom roku (1-2 godine) nakon ponovnog izbora. Umesto da stvari krenu tim prirodnim tokom, dekan FON-a je pod pritiskom organozovanim od strane koleginice odlučio da interese Katedre za matematiku FON-a podredi njenim željama i tako izazove podele na vlastitom fakultetu. Ako ovi dodatni medijski, i svakako neakademski, pritisci (organizovani opet od koleginice V. Todorčević) na članove Senata BU sa ciljem da koleginica bude unapređena u zvanje redovnog profesora budu uspešni imaće za posledicu da Senat BU žrtvuje poverenje svog stručnog tela (Veća naučnih oblasti prirodno-matematičkih nauka) i matičnog fakulteta (MF) u Senat BU. Dodatno, koleginica je izgubila poverenje jedinog stručnog (u smislu oblasti istraživanja) potpisnika svog izveštaja pa Izveštaj više nije po našem mišljenju regularan.

Napravio bi se veliki presedan ne samo za Senat BU već i za koleginicu V. Todorčević da se pređe preko ove činjenice i da ona bude uprkos tolikim propustima, a nasuprot mišljenju struke, izabrana u zvanje redovnog profesora BU.

Ovaj slučaj je pokazao da postoji ozbiljniji problem a to je grubo kršenje autonomije Univerziteta, kako od izvršne vlasti tako i od uglednih članova SANU. Tome se može dodati i ignorisanje uprave FON-a i Univerziteta skandala bez presedana: medijske kampanje koju organizuje koleginica čiji je izbor u toku. Treba napomenuti da svakom zaposlenom na BU koji smatra da je izložen diskriminaciji stoji na raspolaganju Univerzitetski ombudsman, a svakom građaninu Republike Srbije Zaštitnik građana. No, razlika je da se pred tim institucijama traže i dokazi diskriminacije, što, videli smo, nije slučaj sa medijima.

Naše mišljenje je da je za koleginicu i Univerzitet najbolje da se, ukoliko propisi dozvoljavaju, cela procedura vrati na FON i da krene normalnim tokom u skladu sa kompromisnim predlogom Katedre za matematiku FON-a. Čitav ovaj slučaj otkriva sistemske slabosti u zakonskim rešenjima koje se ogledaju u sledećem:

Po sadašnjim propisima je moguće da Senat BU izabere nekoga u zvanje redovnog profesora, a da taj nije dobio podršku ni od jednog stručnog tela u toku izbornog procesa. Jasno je da Senat BU ipak nije stručan organ ni za jednu naučnu disciplinu već je Senat BU predstavnički organ čiji su članovi rukovodeći predstavnici fakulteta i instituta BU i oni kao celina nisu kvalifikovani da vrše bilo kakve izbore u zvanja. Izbori u zvanja bi trebalo da se odvijaju na najstručnijoj instanci u postupcima izbora u nastavnička zvanja, a to su matični fakulteti za određene oblasti nauke, a Veća naučnih oblasti kao stručna tela Senata BU trebalo bi da rešavaju žalbe na odluke matičnih fakulteta.

P.S. 09.04.2019 smo dobili nalog od Zaštitnika građana da ga obavestimo o navodima predstavke V. Todorčević (koja nam nije dostavljena) a posebno o postupanju Fakulteta po naloženim merama od strane prosvetnih inspektora Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa kojima još nismo formalno upoznati.

Napomena. Svim sredstvima informisanja dozvoljava se prenošenje tekata u celosti. U slučaju prenošenja u izvodu obavezno je da uz tekst stoji referenca na sajt Matematičkog fakulteta na kojem se nalazi tekst.

U Beogradu, 10. aprila 2019. godine

MATEMATIČKI FAKULTET - UNIVERZITET U BEOGRADU

List of publications

1. V. Kojić, Quasi-nearely subharmonic functions and conformal mappings, Filomat 21 (2007), no. 2, 243-249./Zbl 05259258/ MR2360893.

2. V. Kojić, M. Pavlović, Subharmonicity of jfjp for quasiregular hamonic functions with applications, J. Math. Anal. Appl. 342 (2008), no. 1, 742-746. / Zbl 1162.31002 / MR2440835.

3. M. Arsenović, V. Kojić, M. Mateljević, On Lipschitz continuity of harmonic quasiregular mapps on the unit ball in Rn, Ann. Acad. Sci. Fenn. 33 (2008), no. 1, 315-318 / Zbl 1140.31003 / MR2386855.

4. V. Manojlović, Moduli of continuity of quasiregular mappings, PhD Thesis, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, 2008.

5. V. Manojlović, Bi-Lipschicity of quasiconformal harmonic mappings in the plane, Filomat 23 (2009), no. 1, 85-89 / Zbl 1199.30128 / MR2568617.

6. V. Manojlović, On conformally invariant extremal problems, Applicable Analysis Discr. Math. 3 (2009), no. 1, 97-119 / Zbl 05642657 / MR2499312.

7. V. Manojlović, Bilipschitz mappings between sectors in plains and quasiconformality, Funct. Anal. Approx. Comput. 1 (2009), no. 2, 1-6 / MR26628852011.

8. M. Arsenović, V. Manojlović, On the modulus of continuity of harmonic quasiregular mappings on the unit ball in Rn, Filomat 23 (2009), no. 3, 199-202.

9. V. Manojlović, Harmonic quasiconformal mappings domains in Rn, Procedings of the ICM2010 Satellite Conferrence International Workshop on Harmonic and Quasiconformal Mappings (HQM2010), J. Analysis Volume 18 (2010), 297-316. Zbl 05976797 / MR2850648.

10. M. Arsenović, V. Manojlović, M. Mateljević, Lipshitz-type spaces and harmonic mappings in the space, Ann. Acad. Sci. Fenn. 35 (2010), no. 2, 379-387. / Zbl 1220.30036 / MR2731697.

11. V. Manojlović, M. Vuorinen, On quasiconformal maps with identity boundary values, Trans. Amer. Math. Soc. 363 (2011), 24672479. / Zbl 1226.30024 / MR2763723.

12. D. Kalaj, V. Manojlović, Subharmonicity of the modulus of quasiregular harmonic mappings, J. Math. Anal. Appl. 379 (2011), no. 2, 783-787. Zbl 1214.30014 / MR2784358.

13. M. Arsenović, V. Bozin, V. Manojlović, Moduli of continuity of harmonic quasiregular mappings in Bn, Potential Analysis 34 (2011), no. 3, 283-291. / Zbl 1219.30008 / MR2782974.

14. P. Koskela, V. Manojlović, Quasi-Nearly Subharmonic Functions and Quasiconformal Mappings, Potential Analysis 37, (2012), no. 2, 187-196 / Zbl 1252.31005

15. M. Arsenović, V. Manojlović, R. Nakki, Boundary modulus of continuity and quasiconformal mappings, Ann. Acad. Sci. Fenn., Math. 37, No. 1, 107-118 (2012) / Zbl pre06077168.

16. P. Koskela, P. Lammi, V. Manojlović, Gromov hyperbolicity and quasihyperbolic geodesics, Annales scientiques de l Ecole normale superieure, accepted.

A-1

Rektorka Ivanka Popovic se nada izboru za clana SANU, jer ako izgura koleginicu Vesnu Todorcevic za redovnog profesora obecano joj je mesto za clana SANU nakon svog rektorskog angažovanja. Njenim izborom SANU ce ispuniti obaveze koje je imala i Vlada Republike Srbije (ispunila izborom Brnabicke za premijera) da budu zastupljene sve orjentacije stanovništva. Vesna Todorcevic je verovatno pristala na sve i angažovala sve moguce resurse da se domogne redovne profesure u koju je više uložila donji deo tela umesto gornjeg sa kojim se valjda i stice ta titula. Ostaje pitanje sta je obecano dekanu FON-a da pogazi mišljenje katedre, dal je u novcanom ili uslužnom delu ostaje da vidimo ako bude doneta odluka o imenovanju. Da li pobeduje Pravda ili Sistem, nama ostaje da se borimo za pravdu jer druge nemamo.

podeli ovaj članak:

Natrag